Czy Urząd m. st. Warszawy zwróci mieszkańcom RSM „Praga” 13,5 mln zł za śmieci?

Warszawa, dnia 4 lutego 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd RSM „Praga” informuje, że w dniu 2 lutego 2022 r., złożyliśmy do Prezydenta m. st. Warszawy wniosek o stwierdzenie nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. w łącznej wysokości ponad 13,5 mln zł.

Przypominamy, że na skutek skargi RSM „Praga” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 27.01.2021 r. unieważnił częściowo uchwały Rady m. st. Warszawy z  12.12.2019 r. i 16.01.2020 r., na podstawie których w Warszawie od 1.03.2020 r. do  31.03.2021 r. obowiązywały miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 65 zł od gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych. W  dniu 14.10.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie utrzymał w mocy wyroki WSA.

W związku z powyższym wystąpiliśmy do Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w odniesieniu do ww. niesłusznie pobieranych przez Miasto od mieszkańców Spółdzielni opłat za śmieci okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r. Do wniosku Spółdzielnia dołączyła 2 743 skorygowanych deklaracji (doręczonych do Urzędu aż w 5 kartonach) o wysokości opłat dla  wszystkich budynków RSM „Praga”, co wymagało od pracowników Spółdzielni wykonania bardzo żmudnych i  skrupulatnych czynności. W  oparciu o rzetelnie dokonane korekty deklaracji wynika, że Miasto powinno zwrócić naszym mieszkańcom 13 531 570 zł, co daje kwotę około 845 zł na każde gospodarstwo domowe w RSM „Praga”.

W swoim wniosku podnieśliśmy przede wszystkim, że – zgodnie z Ordynacją Podatkową – opłaty pobierane przez Urząd m. st. Warszawy były kwotami nienależnymi, gdyż mieszkańcy uiszczali je na podstawie unieważnionych przez Sąd uchwał Rady m. st. Warszawy. Należy podkreślić, że konsekwencje wyroku NSA mają oddziaływanie wsteczne, co oznacza, że ww. uchwały od samego początku były nieważne.

Przedstawiciele Urzędu Miasta po ogłoszeniu wyroku przez NSA od razu zapowiedzieli, że wniesione opłaty nie będą zwracane, twierdząc m. in., że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłącza możliwość korygowania deklaracji o wysokości opłaty, a tym samym wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty. Jest to naszym zdaniem nadinterpretacja przez Urząd Miasta obowiązujących przepisów, gdyż w 2019 r. miała miejsce nowelizacja ww. ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która już wtedy dopuściła korygowanie deklaracji. Tym samym droga do składania na podstawie Ordynacji Podatkowej wniosków o stwierdzenie nadpłaty została wówczas jednoznacznie otwarta.

Prawdopodobnie, występując o zwrot tych opłat, będziemy zmuszeni wykorzystać wszelkie dostępne ścieżki w ramach postępowań administracyjnych lub sądowych. Sprawa wydaje się być precedensowa. Liczymy jednak, że ostatecznie zakończy się korzystnym dla mieszkańców rozstrzygnięciem.

/-/ Zarząd RSM „Praga”