Dział Członkowsko – Prawny

Dane teleadresowe
Centrala: 22 619 12 21 Pokój
Kierownik Działu: Łukasz Zaprawa wew. 279 13
Sprawy członkowsko-mieszkaniowe wew. 211, 215, 218, 271 9, 11
Zakres realizowanych prac członkowsko-mieszkaniowych Dane kontaktowe
1. Udzielanie informacji w sprawach:
 • członkowskich
 • dotyczących praw do lokalu
Pokoje nr 9, 11
2. Prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem posiadanych praw do lokalu
w tym wydawaniem zaświadczeń dla potrzeb:
a. założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
b. zameldowania w lokalu
c. zbycia prawa
d. Urzędu Skarbowego, Sądu lub innych instytucji
– dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
– dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Pokój nr 9
Pokój nr 11
Pokój nr 11
Pokoje nr 9, 11
3. Prowadzenie spraw osób zainteresowanych:
a. uzyskaniem członkostwa
b. uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
c. przeniesieniem w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego
i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
d. uzyskaniem odrębnej własności lub przyrzeczenia odrębnej własności lokali w ramach organizowanych przez Spółdzielnię przetargów
e. potwierdzeniem wyłącznych praw do lokalu po rozwodzie lub zgonie współmałżonka dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Pokój nr 9
Pokój nr 11
Pokój nr 11
Pokój nr 9
Pokój nr 11
4. Przygotowanie spraw związanych z:
a. utratą członkostwa
b. utratą prawa do lokalu
Pokoje nr 9, 11
Pokój nr 11

Sprawy członkowskie i mieszkaniowe, które można załatwić w Dziale Członkowsko – Prawnym

I. Członkostwo w Spółdzielni

Warunki uzyskania członkostwa w RSM „Praga” określają postanowienia Statutu naszej Spółdzielni.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych od dnia 9 września 2017 r. członkiem spółdzielni jest każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli:

 • przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
 • przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo od lokalu,
 • przysługuje jej roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • przysługuje jej roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu („ekspektatywa własności”) lub
 • jest założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W powyższych przypadkach członkostwo powstaje z mocy prawa, a co za tym idzie nie wymaga składania deklaracji o przyjęcie w poczet członków.

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności. Jeżeli prawo do lokalu przysługuje tylko jednemu małżonkowi, to drugi z małżonków nie może być członkiem spółdzielni.

Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Osoba ubiegająca się o członkostwo składa deklarację członkowską. W/w zasady stosuje się odpowiednio w przypadku członków ubiegających się o uzyskanie odrębnej własności lokalu, garażu lub współwłasności w garażu wielostanowiskowym.

Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności (w wyniku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności) zachowuje członkostwo w Spółdzielni.

UWAGA

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

 1. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego byłym małżonkom, tj. po ustaniu (rozwodzie) lub po unieważnieniu małżeństwa – prosimy o wskazanie, komu przypada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
  Informujemy, że zgodnie z art. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, byli małżonkowie odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. W przypadku kilku uprawnionych do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – prosimy o wskazanie osoby gotowej do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
  Informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli kilka osób zgłosi gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do momentu zawiadomienia spółdzielni, o tym komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez kilku uprawnionych (wspólność prawa) – prosimy o wskazanie, któremu z uprawnionych przysługiwać będzie status członka spółdzielni oraz dostarczenie do Spółdzielni:
  – podpisanego oświadczenia przez wyznaczonego członka Spółdzielni o wyrażeniu zgody na przyjęcie w poczet członków Spółdzielni,
  – pisemnej zgody pozostałych uprawnionych na uzyskanie członkostwa przez wskazaną osobę.
  Informujemy, że zgodnie z art. 171 ust. 6 Usm nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa są zobowiązani zawiadomić spółdzielnię o nabyciu prawa.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do pokoju 9 (tel. 22 619 12 21 wew. 218).

II. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

Oboje małżonkowie posiadają prawo wówczas, jeżeli zostało ono przydzielone (zawarta została umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa) w czasie trwania związku małżeńskiego, bez względu na to, które z nich jest członkiem Spółdzielni i nawet wówczas, kiedy jeden z małżonków nie był umieszczony w przydziale (umowie).

  1. W przypadku zgonu jednego z małżonków, jeżeli prawo należało do obojga – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wkład mieszkaniowy podlega dziedziczeniu. W przypadku więc jakichkolwiek zmian w prawie do lokalu należy udokumentować posiadanie wyłącznego prawa do wkładu (m.in. należy przedstawić postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym małżonku i dokonać działu spadku – jeżeli jest kilku spadkobierców).
  2. W przypadku zgonu członka Spółdzielni, któremu wyłącznie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – prawo to wygasa. Wówczas osoby bliskie mają roszczenie (zgodnie z art. 15 cyt. wyż. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Zainteresowany powinien udokumentować m.in.:
   1. fakt, iż jest osobą bliską byłego członka Spółdzielni, tj. zstępnym, wstępnym, rodzeństwem, dzieckiem rodzeństwa, małżonkiem, osobą przysposabiającą albo przysposobioną, bądź osobą, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z byłym członkiem Spółdzielni.
   2. posiadanie wyłącznego prawa do całego wkładu mieszkaniowego – należy przedstawić postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłym członku Spółdzielni lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia i jeżeli jest kilku spadkobierców – dokonać działu spadku. Spadkobiercy powinni również wystąpić do Spółdzielni z prośbą o wydanie stosownego zaświadczenia do Urzędu Skarbowego celem zgłoszenia nabytego spadku tj. prawa do wkładu mieszkaniowego,
   3. pierwszeństwo w ubieganiu się o członkostwo poprzez złożenie stosownych oświadczeń przez inne osoby uprawnione do ubiegania się o członkostwo i uzyskanie prawa do lokalu oraz przedstawić zaświadczenie z właściwego Urzędu Dzielnicy o ilości osób zameldowanych w lokalu,
   4. brak zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu.

Powyższe zasady obowiązują nie tylko w przypadku zgonu członka Spółdzielni, który posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, ale również kiedy prawo to wygaśnie.

 1. W przypadku rozwodu lub separacji małżonków (orzeczonej stosownym postanowieniem Sądu), jeżeli prawo objęte było wspólnością ustawową małżeńską –
  byli małżonkowie (małżonkowie) powinni w terminie jednego roku dokonać podziału majątku i poinformować Spółdzielnię, któremu z nich przypadło wyłączne prawo do lokalu i wkładu mieszkaniowego z nim związanego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Podział majątku może być przeprowadzony w drodze polubownej, u Notariusza lub w drodze postępowania sądowego.

Jeżeli były małżonek, któremu przypadnie prawo do lokalu nie jest członkiem Spółdzielni – to powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu (zgodnie z art. 13 cyt. wyż. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do pokoju nr 9 lub 11 (tel. 22 619 12 21 wew. 212, 218).

III. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, co oznacza, że przechodzi na spadkobierców, podlega egzekucji, można go sprzedać, darować, czy założyć dla niego księgę wieczystą i w tym zakresie nie różni się od prawa odrębnej własności.

  1. W przypadku śmierci członka Spółdzielni lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – spadkobierca powinien, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku (jest to data zgonu), przedstawić sądowne stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia i wystąpić do Biura Zarządu o wydanie stosownego zaświadczenia do Urzędu Skarbowego, celem zgłoszenia nabytego spadku.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa (zgodnie z art. 179 cyt. wyż. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 1. Dla spółdzielczego własnościowego prawa możliwe jest założenie księgi wieczystej. Założenie księgi wieczystej nie wiąże się z udziałem w gruncie. Wniosek o założenie księgi wieczystej składa się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Al. Solidarności 58. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie ze Spółdzielni o stanie prawnym lokalu. Zaświadczenie to można uzyskać w Biurze Zarządu, ul. Białostocka 11, pokój 11.Zaświadczenie to wydawane jest na pisemny wniosek osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia – ok. 7 dni od daty złożenia wniosku. Więcej informacji w pkt. VI. Zaświadczenia.
  • poświadczone notarialnie dokumenty potwierdzające posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. przydział spółdzielczego prawa do lokalu, umowa przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe, umowa kupna itd.

Szczegółowych informacji na temat założenia księgi wieczystej i niezbędnych do tego dokumentów można uzyskać w Sądzie wieczystoksięgowym. Spółdzielnia nie pośredniczy w założeniu księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W Sądzie koszt założenia księgi wieczystej wynosi ok. 260 zł.

 1. Jeżeli posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zamierza zbyć to prawo (sprzedać, darować, zamienić) to najpierw powinien wystąpić do Spółdzielni o wydanie stosownego zaświadczenia.

Zaświadczenie to wydawane jest na pisemny wniosek osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo. Zaświadczenie do Notariusza można uzyskać w Biurze Zarządu, ul. Białostocka 11. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia – ok. 7 dni od daty złożenia wniosku. Więcej informacji w pkt. VI Zaświadczenia. Po odbiór zaświadczenia zgłasza się osoba posiadająca prawo do lokalu lub wyznaczony przez Nią pełnomocnik – Recepcja (tel. 22 619 12 21, 22 517 20 00).

Zbycie prawa może wystąpić wyłącznie w formie aktu notarialnego. Jeżeli zbywca prawa jest członkiem RSM „Praga” i jest to Jego jedyne prawo do lokalu, jakie posiada w naszej Spółdzielni, powinien w akcie notarialnym wypowiedzieć członkostwo lub wypełnić wniosek o skreślenie z listy członków RSM „Praga” i przesłać go do Spółdzielni po uwierzytelnieniu podpisu (np. przez notariusza, lekarza) lub zgłosić się do Biura Zarządu Spółdzielni (pok. 9 lub 11) i złożyć podpis w obecności pracownika.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do pokoju 9 (tel. 22 517 20 12).

IV. Przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

Przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego w odrębną własność możliwe jest, gdy Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania lub prawo własności gruntu, na którym posadowiony jest Państwa budynek oraz jest prawomocna uchwała Zarządu określająca przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali w danej nieruchomości.

Tu podobnie jak w przypadku przekształcenia na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, aby rozpocząć procedurę przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność należy złożyć wniosek – w Biurze Zarządu w Informacji lub przesłać pocztą na adres naszej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni (lub osoba posiadająca prawo do lokalu) zobowiązany jest do wniesienia opłaty z tytułu poniesionych kosztów prac przygotowawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania wniosków o przeniesienie własności oraz do spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na lokal. Na opłaty notarialne i sądowe ponoszone przez nabywającego własność lokalu należy przeznaczyć ok. 1900 zł płatne gotówką u Notariusza. W kwotę tej opłaty składają się, m.in. taksa notarialna, odpisy aktu notarialnego, wniosek do Sądu wieczystoksięgowego o założenie księgi wieczystej.

Informacje można uzyskać w pokoju nr 11 (tel. 22 517 20 18).

Jeżeli zainteresowany spłaca kredyt wg normatywu, zasady rozliczeń z tytułu całkowitej spłaty tego kredytu regulują postanowienia ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995.

Bliższych informacji na temat można uzyskać w Dziale Finansowo-Księgowym, w pokoju nr 26 (tel. 22 517 20 32)

Zgodnie z art. 15e ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy) nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.

V. Przekazywanie danych rzeczoznawcom majątkowym

Zgodnie z art. 155 ust. 1 pkt 6b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami RSM „Praga” jest zobowiązana udostępniać rzeczoznawcom majątkowym niezbędne dane o nieruchomościach zawarte w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu Spółdzielni. Udostępnianie danych rzeczoznawcom majątkowym odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wewnętrznymi zasadami Spółdzielni,
z którymi można zapoznać się tutaj.

VI. Zaświadczenia

W celu pozyskania jednego z nw. zaświadczeń należy złożyć wniosek do Biura Zarządu RSM „Praga”, ul. Białostocka 11, Warszawa lub mailem na adres: zarzad@rsmpraga.pl. Formularze wniosków można pobrać na naszej stronie internetowej, klikając TUTAJ.
Wnioski w nw. sprawach są odpłatne. Przed odbiorem zaświadczenia należy okazać dowód opłaty za wydanie stosownego zaświadczenia.

OPŁATY ZA ZAŚWIADCZENIA:

OPŁATY W SPRAWACH CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWYCH
L.P. TYTUŁ OPŁATY: Opłata za wydanie zaświadczenia: Formularz KWOTA
brutto
1) do notariusza w celu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, garażu lub miejsca postojowego Pobierz Druk 75 zł
2) w celu dokonana darowizny 75 zł
3) w celu podziału majątku po zniesieniu współwłasności majątkowej 75 zł
4) w celu zamiany cywilnoprawnej 75 zł
5) w celu rozszerzenia prawa do lokalu, garażu lub miejsca postojowego 65 zł
6) o stanie prawnym nieruchomości gruntowej Pobierz Druk 65 zł
7) do założenia Księgi Wieczystej Pobierz Druk 45 zł
8) do przedłożenia w banku celem pozyskania kredytu 45 zł
9) aktualizacja zaświadczeń, o których mowa w pkt 1-8
(Zaświadczenia, o których mowa w pkt 1-8, mogą być aktualizowane poprzez wydanie kolejnego zaświadczenia z aktualną datą, o tej samej treści co pierwsze zaświadczenie. Zaświadczenie może być aktualizowane najpóźniej w ciągu roku od daty wydania pierwszego zaświadczenia będącego przedmiotem aktualizacji.)
20 zł

Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Pekao S.A. VI O/Warszawa ul. Brechta 3
Numer rachunku: 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507

Uchwała nr 74/2023 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 13.12.2023 r. w sprawie ustalenia niektórych opłat w sprawach lokalowych, garażowych i miejsc postojowych.

Po odbiór zaświadczenia zgłasza się osoba posiadająca prawo do lokalu lub wyznaczony przez nią pełnomocnik wraz z pisemnym pełnomocnictwem.