Informacja dotycząca rozliczenia opłat za wywóz odpadów komunalnych za okres IV-XII 2021 r.

Rozliczenie opłat za wywóz odpadów komunalnych za okres od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. – niezbędne informacje

  1. Uzasadnienie potrzeby wykonania rozliczenia.

Głównym celem rozliczenia jest sprawdzenie, czy opłaty wniesione przez użytkowników lokali pokrywają kwotę opłat z nieruchomości wniesionych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i w zależności od wyniku tego sprawdzenia ustalenie kwot do zwrotu lub do dopłaty na poszczególne lokale.

Przypominamy, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwałami z października i listopada 2020 r. uzależniła od dnia 01.04.2021 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużycia wody w danej nieruchomości.

Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości od dnia 01.04.2021 r. obliczana była jako iloczyn średniomiesięcznej ilości zużytej wody w nieruchomości według wskazań wodomierza głównego oraz wprowadzonej przez Radę Miasta maksymalnej dopuszczalnej ustawowo stawki opłaty w wysokości 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody. Natomiast opłata dla lokalu  naliczana była na podstawie średniego  miesięcznego  zużycia  wody według wskazań wodomierzy lokalowych z ostatnich 12 miesięcy pomnożonego przez stawkę opłaty 12,73  zł/m3 zużytej wody.

Średnie miesięczne zużycie wody w lokalu wyliczone zostało w oparciu o wskazania wodomierzy lokalowych właśnie z ostatnich 12 miesięcy po to, aby przyjąć najbardziej reprezentatywne miesięczne zużycie wody dla lokalu.

Ze względu na to, iż odczyty wskazań wodomierzy w lokalach i rozliczenie zużycia wody dokonywane są co 6 miesięcy, wspomniane powyżej ostatnie 12 miesięcy stanowią dwa ostatnie zakończone sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe i odnotowane w nich zużycie wody, zarejestrowane przez wodomierze lokalowe.

Należy podkreślić, że wodomierz główny rejestruje całkowite zużycie wody w budynku, tj. zużycie wody w lokalach mieszkalnych, zużycie wody w lokalach użytkowych, zużycie wody do celów gospodarczych i technicznych, tj. do mycia klatek schodowych, uzupełniania ubytków wody w instalacji, wody utraconej w wyniku awarii, a także tzw. uchyb, czyli różnicę pomiędzy zużyciem wody wykazanym przez wodomierz główny, a zużyciem określonym na podstawie sumy wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz zużyć określonych na podstawie ryczałtów.

Wodomierze lokalowe rejestrują jedynie zużycie wody w lokalach.

Wspomniany powyżej tzw. „uchyb” występuje praktycznie zawsze i został przewidziany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 r. Nr 209, poz. 1513). W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach +/- 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie.

Jeszcze przed wprowadzeniem nowej metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami w zależności od zużycia wody, RSM „Praga” oraz inne spółdzielnie mieszkaniowe z Warszawy postulowały do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, aby opłata dla nieruchomości była wyliczana na podstawie sumy wskazań wodomierzy lokalowych w nieruchomości. Jednak przedstawiciele Urzędu oświadczyli, że nie jest to możliwe, ponieważ w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest mowa o „wodzie z nieruchomości”, a to oznacza zużycie wody według wskazań wodomierza głównego.

Z powyższych powodów rozliczenie zaliczkowych opłat za wywóz odpadów nie może opierać się na wskazaniach wodomierzy lokalowych, ale musi uwzględniać wskazania wodomierza głównego i wyliczane na ich podstawie kwoty opłat dla nieruchomości.

 

  1. Sposób wykonania rozliczenia.

W rozliczeniu dokonujemy porównania sumy miesięcznych opłat naliczonych użytkownikom lokali w danej nieruchomości z całkowitymi kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości poniesionymi do Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w postaci miesięcznych opłat  w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r.

Dla poszczególnych lokali dokonano porównania sumy miesięcznych opłat naliczonych użytkownikowi lokalu z przypadającym na ten lokal udziałem w opłacie dla nieruchomości.

 

  1. Czynniki mające wpływ na wynik rozliczenia lokalu (kwotę do zwrotu/dopłaty):

1) wielkość zużycia wody w lokalu w dwóch okresach rozliczeniowych wziętych do ustalenia opłaty zaliczkowej oraz w dwóch okresach rozliczeniowych wziętych do ustalenia udziału lokalu w opłacie dla nieruchomości.

Wspomniane wielkości zużycia wody można ustalić na podstawie otrzymanych z Administracji Osiedla rozliczeń wody.

Wielkość różnicy pomiędzy wyżej wymienionymi wielkościami zużycia wody (do zaliczek oraz do udziału w nieruchomości) jest podstawowym czynnikiem mającym wpływ na wysokość kwoty do zwrotu/dopłaty.

Z wykonanych rozliczeń dla poszczególnych nieruchomości wyraźnie wynika, że w przypadku znaczącego zmniejszenia zużycia wody w lokalu w stosunku do zużycia zastosowanego do obliczenia opłaty zaliczkowej mieszkaniec ma zwrot nadpłaty, natomiast w przypadku zwiększenia zużycia wody w stosunku do opłaty zaliczkowej mieszkaniec ma dopłatę.

 

2) zbiorczy wynik rozliczenia nieruchomości, czyli różnica pomiędzy sumą opłat z nieruchomości od IV do XII 2021 i sumą opłat naliczonych dla lokali.

Każdy lokal jest częścią nieruchomości, więc zbiorczy wynik nieruchomości ma w pewnej części wpływ na wynik rozliczenia lokalu.

 

3) uchyb – szczegółowo omówiony w pkt 1. niniejszego pisma.

W przypadku rocznego zużycia wody w nieruchomości w wysokości 3000 m3, uchyb wielkości +/- 300 m3 (+/- 10%) ma wpływ na wynik rozliczenia lokalu.