INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT w przetargu ofertowym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokali

INFORMACJA
O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej tutaj


MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH I DOBREJ LOKALIZACJI

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 11

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

I.  Administracja Osiedla „Jagiellońska”, Warszawa, ul. Targowa 80, tel. 22 518-90-18 lub 22 518-90-13
1) Warszawa, ul. Namysłowska 6 m 18 o pow. użytkowej 64,71 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)
– położony na parterze.
Cena wywoławcza wynosi 388.000,00 zł5.995,99 za 1 m2.
Wysokość wadium – 19.400,00 zł.

II.  Administracja Osiedla „Kijowska” Warszawa, ul. Ząbkowska 42, tel. 22 818-19-75 lub 22 619-32-58
2) Warszawa, ul. Wiosenna 3 m 109 o pow. użytkowej 38,00 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na IV piętrze.
Cena wywoławcza wynosi 206.000,00 zł5.421.06 za 1 m2.
Wysokość wadium – 10.300,00 zł.

III. Administracja Osiedla „Generalska” Warszawa, ul. Zamiejska 3 tel. 22 679-97-51 lub 22 511-22-51
3) Warszawa, ul. Janinówka 14 m 20 o pow. użytkowej 46,20 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na III piętrze.
Cena wywoławcza wynosi 245.000,00 zł5.303,03 za 1 m2.
Wysokość wadium – 12.250,00 zł.
4) Warszawa, ul. Gajkowicza 5 m 46 o pow. użytkowej 54,70 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na IV piętrze.
Cena wywoławcza wynosi 298.000,00 zł5.447,90 za 1 m2.
Wysokość wadium – 14.900,00 zł.

 

Cena wywoławcza uwzględnia obecny stan lokali.
Cena wywoławcza określana jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Biura Zarządu, Warszawa, ul. Białostocka 11, pokój nr 9). W/w lokale można oglądać w dniach: 22.10.2018 r. – 12.11.2018 r. w godzinach pracy Administracji. Należy jednak skontaktować się wcześniej z właściwą Administracją Osiedla celem uzgodnienia daty i godziny obejrzenia lokalu. Osoby przystępujące do przetargu proszone są o zapoznanie się i przestrzeganie Uchwały nr 65/2018 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 24.09.2018 r. w sprawie zasad przetargów na zbycie prawa odrębnej własności lokalu po wygaśnięciu prawa do lokalu oraz Uchwały nr 84/2007 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 19.09.2007 r. określającej regulamin postępowania przetargowego na zbycie prawa odrębnej własności lokali niezasiedlonych. W/w Uchwały Rady Nadzorczej są do wglądu w siedzibie Spółdzielni (w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Biura Zarządu, Warszawa, ul. Białostocka 11, pokój nr 9 – tel. 22 619 12 21, wew. 215) oraz na stronie internetowej www.rsmpraga.pl. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto bankowe nr 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507 w terminie do 12.11.2018 r. (wadium odpowiada 5% ceny wywoławczej). W przypadku zgłoszenia ofert na kilka lokali wadium wpłaca się odrębnie na każdy lokal – wówczas wadium na każdy lokal wynosi 3% ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania, bądź unieważnienia przetargu. Pisemne oferty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „Przetarg na mieszkanie, adres lokalu, imię i nazwisko”. W ofercie należy podać adres lokalu, oferowaną kwotę, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe oferenta. Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Biura Zarządu RSM „Praga” (pokój nr 9), Warszawa ul. Białostocka 11 w terminie do dnia 12.11.2018 r. do godziny 17.00. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 14.11.2018 r. w siedzibie Biura Zarządu RSM „Praga” ul. Białostocka 11 w Warszawie. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 17.00. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej. Wybór oferenta dokonany przez Komisję Przetargową podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do wpłaty, w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pełnej ceny nabycia lokalu mieszkalnego na podane konto jw. Od daty zatwierdzenia przetargu przez Zarząd – wygrywający przetarg zobowiązany jest do ponoszenia opłat za rezerwowany do Jego dyspozycji lokal. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności z osobą wygrywającą przetarg z przyczyn wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 845 t.j.).

INFORMACJA
O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
w przetargu ofertowym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokali:

1. Warszawa, Namysłowska 6 m 18,
2. Warszawa, Wiosenna 3 m 109,
3. Warszawa, Janinówka 14 m 20,
4. Warszawa, Gajkowicza 5 m 46.

Szanowni Państwo
W związku z planowanym przez Sejm RP ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) uroczystym Świętem Państwowym oraz dniem wolnym od pracy* uprzejmie informujemy, że

został przedłużony termin na składanie ofert przetargowych na ww.
lokale do dnia 13 listopada 2018 r. (wtorek) do godziny 12:00

w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym w pok. nr 9 w siedzibie Biura Zarządu przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie. Pozostałe warunki ogłoszonego przetargu pozostają bez zmian.

/-/ Zarząd RSM „Praga”

* projekt ustawy z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Druk nr 2931)