Sukces Spółdzielni w konkursie na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych ze środków unijnych.
Projekt POIS.01.03.02-00-0020/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM Praga w Warszawie”

 

Opis

W grudniu 2016 r. RSM „Praga” przystąpiła do konkursu i złożyła wniosek na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa 1, Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.  Program realizowany jest we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest Instytucją Wdrażającą.

Celem programu jest głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna sześciu budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych pod adresem: Goławicka nr 4, nr 7 i nr 9, Jagiellońska nr 64, Prałatowska nr 4 i nr 6 w Warszawie, co w rezultacie przyniesie poprawę efektywności energetycznej naszych budynków.

Zakres projektu jest bardzo rozległy i obejmuje sześć budynków wielorodzinnych: Jagiellońska 64, Goławicka 4, 7, 9 oraz Prałatowska 4 i 6, zlokalizowanych na Osiedlach „Jagiellońska” i „Targówek”. Do projektu zgłoszone zostało jedynie te sześć budynków, gdyż w innych budynkach RSM „Praga” przewidywane oszczędności energii byłyby zbyt niskie, żeby ubiegać się o dofinansowanie. Wynika to z faktu, że RSM „Praga” od lat prowadzi prace termomodernizacyjne na wszystkich Osiedlach i prace te są bardzo zaawansowane.

W ramach projektu zaplanowano pełną termomodernizację wybranych budynków (docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę lub modernizację instalacji c.o., montaż podzielników kosztów ogrzewania). Dodatkowo zaplanowano wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków oraz wymianę aparatur dźwigowych na energooszczędne.

W budynkach przy ul. Jagiellońskiej 64 i Goławickiej 9 prace rozpoczęły się już w 2017 roku. W pozostałych budynkach prace rozpoczną się szerokim frontem w 2018 roku. Zakończenie prac w ramach projektu zaplanowane jest na IV kwartał 2019 roku.

Na wyniki konkursu czekaliśmy długo, ostateczna decyzja zapadła w listopadzie br.

17 listopada RSM „Praga” otrzymała informację o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie. Istotnym jest fakt, że projekt złożony przez RSM „Praga” został bardzo wysoko oceniony. Zajęliśmy czwarte miejsce w rankingu projektów ocenionych pozytywnie w wyniku oceny merytorycznej I i II stopnia.

Najważniejszymi rezultatami, jakie planowane są do osiągnięcia po zrealizowaniu projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na dostarczane ciepło, obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz podniesienie standardu części wspólnych budynku i poprawa estetyki otoczenia.

Długofalowymi korzyściami z jego wdrożenia będą: spełnienie wytycznych wynikających z prawa polskiego oraz UE, dot. zapewnienia właściwego standardu energetycznego budynków mieszkalnych, poprawa stanu środowiska dzięki zmniejszeniu emisyjności sektora mieszkalnictwa.

Koszt całości projektu, dla sześciu budynków wynosi 11 099 612,78 zł, z tego RSM „Praga” uzyskała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, tj.: 1 520 551,19 zł w formie dotacji bezzwrotnej oraz 6 082 204,78 zł w formie pomocy zwrotnej, tj. niskooprocentowanego kredytu preferencyjnego. Dodatkowo możliwe jest umorzenie części kredytu z tytułu premii inwestycyjnej w kwocie 1 013 700,79 zł. Łącznie dotacja bezzwrotna wynosić będzie wtedy 2 534 251,98 zł.

Zaznaczyć należy, że Spółdzielnia podchodzi do inwestycji kompleksowo. Obok środków unijnych, uruchomione zostaną środki własne, z których finansowane będą prace towarzyszące, takie jak: remont wejść do klatek schodowych, remont opasek betonowych wokół budynków, zabudowa balkonów znajdujących się na parterze, wymiana płyt balkonowych wraz z ułożeniem gresu na balkonach oraz uporządkowanie terenów zielonych wokół budynków.

Mamy nadzieję, że efekt końcowy zadowoli mieszkańców.

  • Termomodernizacja
  • Projekt unijny
  • Oszczędność energii i ciepła
  • Ochrona środowsika

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko wprowadziła tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl


Lokalizacja