Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” znalazła się w Lokalnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy od 2008 r. dzięki zaproszeniu i inicjatywie Urzędu Dzielnicy Targówek.

Dlatego też po żmudnych pracach związanych z opracowaniem projektu RSM „Praga” składała wniosek do Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pt.: „Poprawa warunków życia mieszkańców osiedli Targówek i Generalska poprzez rewitalizację spółdzielczych zasobów RSM „Praga” – etap I” o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu V – „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” w ramach Działania 5.2 „Rewitalizacja miast”.

W marcu 2010 r. okazało się, że wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej. Następnie został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednakże z powodu braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania.

Program przewidziany był do 2013 r..

W ramach wniosku o dotację pt. „Poprawa warunków życia mieszkańców osiedli Targówek i Generalska poprzez rewitalizację spółdzielczych zasobów RSM „Praga” – etap I” Spółdzielnia planowała prace, które miały wpłynąć na poprawę infrastruktury zewnętrznej i otoczenia budynków znajdujących się w osiedlach Targówek i Generalska RSM „Praga”, a w szczególności zamierzała przeprowadzić remonty lub modernizację placów zabaw, boisk, budowa skate parku, wymianę i modernizację oświetlenia parkowego, budowę terenu rekreacyjnego dla seniorów, wykonanie kompleksu do ćwiczeń siłowych „na powietrzu”, modernizację ciągów pieszo-jezdnych, budowę nowych miejsc postojowych dla samochodów, harmonizację nasadzeń zieleni osiedlowej.

Pomimo braku dofinansowania Spółdzielnia sukcesywnie, w ramach posiadanych środków, realizuje przewidziane w projekcie zadania.

Szerzej o programie rewitalizacji można przeczytać na stronie Dzielnicy Targówek http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=502.