Materiał TKW. Czy Miasto zwróci niesłusznie pobrane opłaty za śmieci?

RSM „Praga” podjęła czynności zmierzające do odzyskania nienależnie pobranych przez Miasto opłat za śmieci. Spółdzielnia złoży do Urzędu m. st. Warszawa wniosek o stwierdzenie nadpłaty w odniesieniu do opłat za śmieci uiszczonych na podstawie niedawno unieważnionych ostatecznie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwał Rady m. st. Warszawy, które wprowadziły od 1 marca 2020 r. nowe wówczas zasady ustalania opłat oraz stawkę miesięcznej opłaty za wywóz śmieci w wysokości 65 zł od gospodarstwa domowego w budynku wielorodzinnym i 94 zł w budynku jednorodzinnym. Uchwały te obowiązywały do 31 marca 2021 r.

Przypominamy, że w lutym ubiegłego roku Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” zaskarżyła ww. uchwały Rady m. st. Warszawy, podnosząc, że wprowadzone podwyżki dla wszystkich gospodarstw domowych średnio sięgnęły około 250%. Najdotkliwszą – aż 6,5-krotną podwyżkę -odczuły gospodarstwa jednoosobowe płacące wcześniej 10 zł.

NSA nie orzekł o nieważności całej uchwały, a jedynie jej najistotniejszych przepisów dotyczących sposobu ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. dotyczących stawek opłaty). Tym samym nie może zostać przywrócona do obrotu prawnego poprzednia uchwała dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami z 2015 r. Jednakże z wyroku NSA wynika jednoznacznie, że brak było podstaw prawnych do pobierania opłat za śmieci za okres 13 miesięcy w 2020 i 2021 r. Do opłat za śmieci zastosowanie ma ordynacja podatkowa. Stąd też Spółdzielnia i inni zarządcy nieruchomościami, a także mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, załączając przy tym skorygowane deklaracje. Nadpłaty powinny zostać zwrócone z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań. Jeszcze nie wiemy, który sposób rozliczenia zostanie przez Spółdzielnię wybrany. W tej chwili rozpoczęliśmy analizy poniesionych kosztów w okresie obowiązywania unieważnionych uchwał oraz niebawem przystąpimy do składania korekt wielu tysięcy złożonych w tamtym czasie deklaracji śmieciowych. W przypadku uznania roszczeń RSM „Praga” z tytułu nienależnie pobranych przez Urząd Miasta opłat za śmieci, Spółdzielnia dokona rozliczeń z mieszkańcami. O sprawie będziemy Państwa informować.

Więcej w materiale Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego (materiał rozpoczyna się w 04:12 minucie wydania): https://warszawa.tvp.pl/56616324/27102021

Więcej o Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opłat za śmieci:
https://www.rsmpraga.pl/rsm-praga-wygrywa-po-raz-trzeci-z-miastem-ws-smieci/