ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga
w Warszawie, ul. Ząbkowska nr 42

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie 3 następujących zdań:

1) Wykonanie 2 szlabanów z systemem kontroli wjazdu i wyjazdu oraz systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd pojazdom uprzywilejowanym przy budynku Wiosenna 2.
2) Przeniesienie szlabanu zlokalizowanego w budynku Kijowska 11 na poziomie -1 przy dyżurce ochrony w ciągu garażowym na poziom 0 – wjazd do garażu podziemnego.
3) Wymiana bramy garażowej w budynku przy ul. Kijowskiej 11 (od strony ul. Markowskiej) na bramę przemysłową segmentową.

 

Termin składania ofert do dnia 14.12.2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla “Kijowska”
przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 1030 w Administracji Osiedla “Kijowska”
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Jacek Sikora, nr pok. 10, nr tel. 22 818 19 75 wew. 5,
adres mailowy: jacek.sikora@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 29 listopada 2018

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników