ADMINISTRACJA OSIEDLA GENERALSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga
w Warszawie, ul. Zamiejska nr 3

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest

remont nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

 

 

Termin składania ofert do dnia 29.04.2019 r. do godz. 1200 w Biurze Administracji przy ul. Zamiejskiej 3 pok. 10 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2019 r o godz. 1400 w klubie osiedlowym “Nasz Klub” przy ulicy Zamiejskiej 1.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Tomasz Skwierczyński, nr pok. 6. nr tel.: 22 678 11 87, adres e-mail: tomasz.skwierczynski@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień
i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28.11.2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 05.10.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.
RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej
z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.
Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 15.04.2018 r.

*  Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Wykaz załączników