Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na
wykonanie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62, pomiarów 5-letnich instalacji elektrycznych oraz odgromowych budynków i lokali znajdujących się w zasobach mieszkaniowych RSM „Praga”.

Termin składania ofert obowiązuje do dnia 28.05.2024 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Biura Zarządu RSM „PRAGA” przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2024 r. o godz. 1100 w Siedzibie Biura Zarządu RSM „Praga”.

Upoważniony do kontaktów z oferentami jest:

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 28.11.2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM „Praga” z dnia 05.10.2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM „Praga”.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Ogłoszono dnia 13.05.2024 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Wykaz załączników