Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
Administracja Osiedla “Generalska”
z siedzibą w Warszawie ul. Zamiejska 3

ogłasza konkurs ofert na najem następującego lokalu użytkowego:

 

 Adres i opis lokaluPowierzchnia
w m2
 Wadium Działalność
Kuflewska 6
parter w pawilonie handlowym
14,50200,00 złdziałalność podstawowa, usługi, magazyn

 

Osoby zainteresowane wynajęciem ww. lokalu winny złożyć w siedzibie Administracji Osiedla – sekretariat – w terminie do dnia 18.12.2018 r. pisemną ofertę /zgodnie z wzorem/ w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem na kopercie, jakiego lokalu oferta dotyczy.
Regulamin konkursu, wzór oferty i umowy najmu można otrzymać pod adresem j.w.
Oferent przystępujący do konkursu ofert jest zobowiązany wpłacić wadium w terminie do dnia 18.12.2018 r.
nr konta 49 1020 1042 0000 8002 0010 5528
Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty do dnia 31.12.2018 r.
O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla – sekretariat tel. 22 511 25 04

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

Godziny pracy Administracji Osiedla:
poniedziałek 8:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8:00-16:00,
piątek 8:00-14:00