Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
Administracja Osiedla “Generalska”
z siedzibą w Warszawie ul. Zamiejska 3

ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż używanych maszyn stolarskich w formie składania ofert.

Przedmiotem powyższego przetargu są następujące maszyny stolarskie:

            – grubościówko – wyrównarka

            – pila tarczowa z wózkiem bocznym

            – odciąg do trocin (do obsługi w/w maszyn)

Ze stanem w/w urządzeń można zapoznać się w siedzibie Administracji:
ulica Zamiejska 3, 03-580 Warszawa
w godzinach pracy Administracji po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Kontakt pod numerem telefonu: 22 678 11 87, e-mail: krzysztof.kowalczyk@rsmpraga.pl
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie biura Administracji do dnia 27.01.2020 do godziny 12.00.