Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”
Administracja Osiedla „Targówek”
w Warszawie, ul. Michała Ossowskiego 11 lok. B1

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest :

Doposażenie w Główny Wyłącznik Prądu wraz z robotami towarzyszącymi – instalacji elektrycznej zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olgierda 42 znajdującego się w zasobach Administracji Osiedla „Targówek”.

Termin składania ofert do dnia 31.07.2024 r. do godz. 1100 w sekretariacie Administracji Osiedla „Targówek” przy ul. Michała Ossowskiego 11  lok. B1 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2024 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Administracji Osiedla „Targówek” przy ul. Michała Ossowskiego 11 lok. B1 w Warszawie.

Upoważniony do kontaktów z oferentami jest:
Dział techniczny (pok. nr 12 tel. 22 511 95 70, e-mail: targowek@rsmpraga.pl)

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM „Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM „Praga”.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 16.07.2024 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników