Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRAGA”/
Administracja Osiedla “Kijowska”
w Warszawie, ul. Ząbkowska 42

ogłasza
przetarg nieograniczony na następujące zadania:

– modernizacja systemów domofonowych wraz z montażem zwór elektromagnetycznych w budynkach Białostocka 7, Białostocka 11 i Wołomińska 19
– montaż zwór elektromagnetycznych w budynku Białostocka 9

 

Termin składania ofert do dnia 14.05.2021 do godz. 10:00 w sekretariacie Administracji Osiedla “Kijowska” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów, ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz istniejące obostrzenia i zakazy związane z nowymi zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2 ) nastąpi w dniu 14.05.2021 o godz. 1030 w Administracji Osiedla “Kijowska”.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Tomasz Cal,
adres mailowy: tomasz.cal@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”.

RSM “Praga” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

RSM “Praga” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.

Ogłoszono dnia 28.04.2021 r.

*  Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Wykaz załączników