ADMINISTRACJA OSIEDLA “TARGÓWEK”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Kuflewska 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest :

montaż 2 szlabanów z systemem kontroli wjazdu i wyjazdu oraz systemem umożliwiającym wjazd pojazdom uprzywilejowanym w ciąg pieszo jezdny budynków przy ul. Prałatowskiej 2, 4, 5, 6, 8.

Termin składania ofert do dnia 28.03.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla “Targówek”
przy ul. Kuflewskiej 6 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. o godz. 1030 w Sali Konferencyjnej Administracji.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Maciej Gaik (pok. nr 7, tel. 22 679-86-81, e-mail: maciej.gaik@rsmpraga.pl )

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 14 marca 2019 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników