ADMINISTRACJA OSIEDLA “JAGIELLOŃSKA”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Targowa 80/82.

ogłasza
PRZETARG

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania
patio przy budynkach Jagiellońska 3 i 5A

Termin składania ofert do dnia 13.04.2021 r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla “Jagiellońska”  przy ul. Targowej 80/82 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2021 r. o godz. 1100 w Administracji Osiedla.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

p. Izabella Jurczyńska (pok. nr 6 tel. 22 518-90-16 , e-mail: izabella.jurczynska@rsmpraga.pl)

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.
RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 24.03.2021 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników