25Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” Osiedle „Generalska”
ul. Zamiejska 3, 03-580 Warszawa

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wybór wykonawcy:
Przebudowę dwóch altan śmietnikowych w Markach przy budynkach Mieszka I 15-17 i Mieszka I 21.

Termin składania ofert do dnia 28.02.2024 r. do godz. 1200 w Administracji przy ul. Zamiejskiej 3 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2024 r. o godz. 1230 w siedzibie Administracji, bez udziału oferentów.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Krzysztof Kowalczyk, e-mail: krzysztof.kowalczyk@rsmpraga.pl, tel. 22 678 11 87.

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM „Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM „Praga”.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 08.02.2024 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników