MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH I DOBREJ LOKALIZACJI

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 11

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

I/ Administracja os. Kijowska, Warszawa, ul. Ząbkowska 42, tel. 22 818-19-75 lub 22 619-32-58
1/ Warszawa ul. Siedlecka 16/24 m 7 o pow. użytkowej 57,00 m 2 ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój ) – położony na parterze
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 213.344,90 zł – 3.742,89 za 1 m2. Wysokość wadium – 10.667,00 zł.
2/ Warszawa ul. Kijowska 11 m 57 o pow. użytkowej 38,00 m 2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój ) – położony na IV piętrze
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 206.395,99 zł – 5.431,47 za 1 m2. Wysokość wadium – 10.320,00 zł.
3/ Warszawa ul. Al. Tysiąclecia 151 m 446 o pow. użytkowej 37,00 m 2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój ) – położony na VI piętrze
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 189.196,91 zł – 5.113,43 za 1 m2. Wysokość wadium – 9.460,00 zł.
4/ Warszawa ul. Łochowska 34 m 4 o pow. użytkowej 49,20 m 2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój ) – położony na I piętrze
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 224.287,37 zł – 4.558,68 za 1 m2. Wysokość wadium – 11.214,00 zł.
5/ Warszawa ul. Białostocka 9 m 146 o pow. użytkowej 38,50 m 2 ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój ) – położony na XI piętrze
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 200.459,00 zł – 5.206,72 za 1 m2. Wysokość wadium – 10.023,00 zł.

II/ Administracja os. Generalska, Warszawa, ul. Zamiejska 3, tel. 22 679-97-51
6/ Warszawa ul. Askenazego 5 m 71 o pow. użytkowej 37,40 m 2 (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) – położony na XI p.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 139.137,79 zł – 3.720,26 za 1 m2 . Wysokość wadium – 6.957,00 zł.
7/ Warszawa ul. Zamiejska 17 m 35 o pow. użytkowej 37,10 m 2 (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) – położony na XII p.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 165.484,27 zł – 4.460,49 za 1 m2 . Wysokość wadium – 8.274,00 zł.

III/ Administracja os. Targówek Warszawa Witebska 4 tel. 22 679-76-09
8/ Warszawa ul. Kołowa 2 m 42 o pow. użytkowej 70,70 m 2 ( 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój) – położony na VI p.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 279.465,38 zł – 3.952,83 za 1 m2. Wysokość wadium – 13.973,00 zł.

Wysokość wkładu mieszkaniowego uwzględnia obecny stan lokali.
W/w lokale mieszkalne znajdują się w budynkach posadowionych na gruncie, do którego RSM „Praga” nie posiada tytułu własności lub prawa użytkowania wieczystego. Nie jest więc możliwe obecnie ustanowienie odrębnej własności lokalu.
W/w lokale można oglądać w dniach: 24.04.2017 r. – 22.05.2017 r. w godzinach pracy Administracji. Należy jednak skontaktować się wcześniej z właściwą Administracją Osiedla celem uzgodnienia daty i godziny obejrzenia lokalu.
Osoby przystępujące do przetargu proszone są o zapoznanie się i przestrzeganie Uchwały nr 69/2012 Zarządu RSM „Praga” w sprawie ustanawiania przez RSM „Praga” spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli lokal ten znajduje się w budynku posadowionym na gruncie, do którego RSM „Praga” nie posiada tytułu własności lub prawa użytkowania wieczystego – tekst jednolity. W/w Uchwała Zarządu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (w Dziale Spraw Mieszkaniowych i Terenowych Biura Zarządu Warszawa, ul. Białostocka 11, pokój nr 9 tel. 22 619-12-21 wew.215) oraz na stronie internetowej www.rsmpraga.pl. Przetarg ma na celu wyłonienie osoby, z którą Spółdzielnia zawrze umowę o ustanowienie lokatorskiego prawa. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej w Spółdzielni.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto bankowe nr 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507 w terminie do 23.05.2017 r. (wadium odpowiada 5% wysokości proponowanego wkładu mieszkaniowego). W przypadku zgłoszenia ofert na kilka lokali wadium wpłaca się odrębnie na każdy lokal – wówczas wadium na każdy lokal wynosi 3% wysokości proponowanego wkładu mieszkaniowego.
Wpłacone wadium zwraca się w termie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania, bądź unieważnienia przetargu.
Pisemne oferty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „Przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, adres lokalu, imię i nazwisko”. W ofercie należy podać adres lokalu, oferowaną kwotę, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe oferenta. Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w Dziale Spraw Mieszkaniowych i Terenowych Biura Zarządu RSM „Praga”, (pokój nr 9) Warszawa ul. Białostocka 11 w terminie do dnia 23.05.2017 r. do godziny 15.00
Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 24.05.2017 r. w siedzibie Biura Zarządu RSM „Praga” ul. Białostocka 11 w Warszawie. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 17.00 . Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej.
Wybór oferenta dokonany przez Komisję Przetargową podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Osoba wygrywająca przetarg ma wpłacić, w ciągu 60 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pełną wysokość wkładu mieszkaniowego na podane konto jw.
Jeżeli przetarg wygra osoba, która nie jest członkiem RSM „Praga” – powinna ona w w/w terminie spełnić dodatkowo warunki statutowe umożliwiające przyjęcie w poczet członków (złożenie deklaracji, wniesienie wpisowego i 3 udziałów członkowskich).
Od daty zatwierdzenia przetargu przez Zarząd – wygrywający przetarg zobowiązany jest do ponoszenia opłat za rezerwowany do Jego dyspozycji lokal.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.