MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH I DOBREJ LOKALIZACJI

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRAGA”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 11

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

I/ Osiedle “Generalska”
1/ Warszawa ul. Askenazego 1 m 78 o pow. użytkowej 37,40 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na XI piętrze.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 169.191,52 zł4.523,84 za 1 m2.
Wysokość wadium – 8.460,00 zł.

Więcej informacji: Administracja Osiedla “Generalska”, Warszawa, ul. Zamiejska 3, tel. 22 679-97-51

II/ Osiedle “Kijowska”
2/
Warszawa ul. Al. Tysiąclecia 151 m 446 o pow. użytkowej 37,00 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na VI piętrze.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 189.196,91 zł – 5.113,43 za 1 m2.
Wysokość wadium – 9.460,00 zł.
3/ Warszawa ul. Białostocka 9 m 146 o pow. użytkowej 38,50 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na XI piętrze.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 170.390,15 zł4.425,71 za 1 m2.
Wysokość wadium – 8.520,00 zł.
4/ Warszawa ul. Kijowska 11 m 57 o pow. użytkowej 38,00 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na IV piętrze.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 175.436,60 zł4.616,75 za 1 m2.
Wysokość wadium – 8.772,00 zł.
5/ Warszawa ul. Łochowska 34 m 4 o pow. użytkowej 49,20 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na I piętrze.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 190.644,26 zł3.874,88 za 1 m2.
Wysokość wadium – 9.532,00 zł.
6/ Warszawa ul. Łochowska 34 m 11 o pow. użytkowej 55,80 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– położony na III piętrze.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 262.685,68 zł4.707,63 za 1 m2.
Wysokość wadium – 13.134,00 zł.

Więcej informacji: Administracja Osiedla “Kijowska”, Warszawa, ul. Ząbkowska 42, tel. 22 818-19-75 lub 22 619-32-58

III/ Osiedle “Targówek”
7/ Warszawa ul. Kołowa 4 m 117 o pow. użytkowej 70,60 m2 (4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)
– położony na V piętrze.
Wywoławcza wysokość wkładu mieszkaniowego wynosi 337.182,82 zł4.775,96 za 1 m2.
Wysokość wadium – 16.859,00 zł.

Więcej informacji: Administracja Osiedla “Targówek”, Warszawa, ul. Witebska 4, tel. 22 679-76-09

Wysokość wkładu mieszkaniowego uwzględnia obecny stan lokali.
W/w lokale mieszkalne znajdują  się  w budynkach posadowionych na gruncie, do którego  RSM “Praga” nie posiada tytułu własności lub prawa użytkowania wieczystego. Nie jest  więc możliwe obecnie  ustanowienie odrębnej własności lokalu.
W/w lokale można oglądać w dniach: 26.02.2018 r. – 19.03.2018 r. w godzinach pracy Administracji. Należy jednak skontaktować się wcześniej z właściwą Administracją Osiedla celem uzgodnienia daty i godziny obejrzenia lokalu.
Osoby przystępujące do przetargu proszone są o zapoznanie się i przestrzeganie Uchwały nr 69/2012 Zarządu RSM “Praga” w sprawie ustanawiania przez RSM “Praga” spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
jeżeli lokal ten znajduje się w budynku posadowionym na gruncie, do którego RSM “Praga” nie posiada tytułu własności lub prawa użytkowania wieczystego – tekst jednolity. W/w Uchwała Zarządu dostępna jest do wglądu
w siedzibie Spółdzielni (w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Biura Zarządu, Warszawa, ul. Białostocka 11,
pokój nr 9, tel. 22 619-12-21 wew. 215) oraz na stronie internetowej www.rsmpraga.pl. Przetarg ma na celu wyłonienie
osoby, z którą Spółdzielnia zawrze umowę o ustanowienie lokatorskiego prawa. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej w Spółdzielni. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto bankowe
nr
04 1240 1082 1111 0000 0407 5507 w terminie do 19.03.2018 r. (wadium odpowiada 5% wysokości proponowanego wkładu mieszkaniowego). W przypadku zgłoszenia ofert na kilka lokali wadium wpłaca się odrębnie na każdy lokal – wówczas wadium na każdy lokal wynosi 3% wysokości proponowanego wkładu mieszkaniowego.
Wpłacone wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania, bądź unieważnienia przetargu.
Pisemne oferty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach opisanych “Przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, adres lokalu, imię i nazwisko”. W ofercie należy podać adres lokalu, oferowaną kwotę, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe oferenta. Oferty wraz  z  dowodem wpłaty  wadium  należy składać
w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym w Biurze Zarządu RSM “Praga” (pokój nr 9), Warszawa, ul. Białostocka 11
w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godziny 17.00.
Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 21.03.2018 r. w siedzibie Biura Zarządu RSM “Praga”
ul. Białostocka 11 w Warszawie. Otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 17.00. Oferenci mogą uczestniczyć  w części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej.
Wybór oferenta dokonany przez Komisję Przetargową podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana wpłacić, w ciągu  60 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu,  pełną wysokość wkładu mieszkaniowego na podane konto jw.
Od daty zatwierdzenia przetargu przez Zarząd – wygrywający przetarg zobowiązany jest do ponoszenia
opłat za rezerwowany do Jego dyspozycji  lokal.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu
z osobą wygrywającą przetarg z przyczyn wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.).