Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” Osiedle „Generalska”
ul. Zamiejska 3, 03-580 Warszawa

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wybór wykonawcy:

Remontu balkonów w budynkach wielorodzinnych na terenie Administracji Osiedla „Generalska” w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 17.08.2022 r. do godz. 1000 do sekretariatu lub skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Administracji RSM „PRAGA” Osiedle ,”Generalska” przy ul. Zamiejskiej 3, kl. 4 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2022 r.  o godz. 1100 w „Naszym Klubie” Administracji Osiedla „Generalska” przy ul. Zamiejskiej 1 w Warszawie.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Izabella Jurczyńska, e-mail: izabella.jurczynska@rsmpraga.pl, tel. 22 511 22 52

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM „Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM „Praga”.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 25.07.2022 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników