Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

“Wybór Wykonawców wymian instalacji gazowych w budynkach przy ul. Piotra Skargi 61 oraz ul. Goławickiej 3”.

1. Przedmiotem przetargu jest:
a) przebudowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. P. Skargi 61 (1 zadanie),
b) remont instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Goławicka 3 (1 zadanie)

Termin składania ofert do dnia 27.01.2022 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zarządu RSM “PRAGA” przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert (bez udziału Oferentów, ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce) nastąpi 27.01.2022 r. do godz. 1030 w sali konferencyjnej Biura Zarządu RSM “PRAGA”.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Dorota Kozłowska – tel. 22 517-20-42, adres mailowy: eg.dorota.kozlowska@rsmpraga.pl
2. Paweł Kozłowska – tel. 22 517-20-45, adres mailowy: pawel.kozlowski@rsmpraga.pl

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Ogłoszono dnia 13.01.2022 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Wykaz załączników