Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
„Wybór Wykonawców wymian instalacji sanitarnych w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga” w 2022r.”

1. Przedmiotem przetargu jest:
a) wymiana pionów i poziomów kanalizacji w 3 budynkach,
b) wymiana instalacji gazowych w 6 budynkach,
c) wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w 1 budynku,
d) regulacja instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach.

Termin składania ofert do dnia 14.06.2022 r. do godz. 900 w Sekretariacie Zarządu RSM „PRAGA” przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie ( ofertę można również umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu ) .
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2022 r. do godz. 1030 w w sali konferencyjnej Biura Zarządu RSM „Praga”.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

  1. Paweł Kozłowski – tel. 22 517-20-45, pawel.kozlowski@rsmpraga.pl
  2. Dorota Kozłowska – tel. 22 517-20-42, eg.dorota.kozlowska@rsmpraga.pl

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Wykaz załączników