PRZETARG NIEOGRANICZONY

Robotnicza Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka nr 11

zaprasza do składania ofert na

wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Barkocińskiej 3 w Warszawie na działce ew. nr 81/4
z obrębu 4-10-14, wraz z rozbiórką budynku nieczynnej hydroforni
na dz. ew. nr 153/9 obręb 4-10-14.

 

Materiały przetargowe można pobrać ze strony internetowej.
Login i hasło do dokumentacji przetargowej, każdy Oferent otrzyma po wysłaniu pisemnej prośby na adres e-mail: artur.hoppe@rsmpraga.pl.

Wszelkich informacji udziela Dział Inwestycji Spółdzielni: (tel. 669-288-299)

Termin składania ofert do dnia 06.12.2021 r. do godz. 1500 w siedzibie Spółdzielni (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2021 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna).

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii, RSM “Praga” zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia otwarcia ofert z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. RSM “Praga” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. RSM “Praga” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.