Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
na wymianę instalacji elektrycznych w częściach wspólnych i wewnętrznych linii zasilających w budynkach przy ul. Prałatowskiej 4 i 6 oraz ul. Janinówka 11 i 13 w Warszawie.

Termin składania ofert obowiązuje do dnia 17.12.2019r. do godz. 9:00 w sekretariacie Biura Zarządu RSM “Praga” przy ul. Białostockiej nr 11 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2019r. o godz. 10:30 w w Sali Konferencyjnej Biura.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Piotr Lipiński – pokój nr 15, tel. 22 517-20-21, email: piotr.lipinski@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 4 grudnia 2019

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników