ADMINISTRACJA OSIEDLA “TARGÓWEK”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Kuflewska 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest :

Wykonanie nowych miejsc postojowych, podbudów z kostki betonowej pod altanki śmietnikowe oraz remont istniejących nawierzchni brukarskich i asfaltowych w osiedlu “Targówek”.

Termin składania ofert do dnia 13.07.2020 r. do godz. 1200 w sekretariacie Administracji Osiedla “Targówek” przy ul. Kuflewskiej 6 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Administracji.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dział Techniczny (pokój nr 4 tel. 22 511 95 70, e-mail:  targowek@rsmpraga.pl)

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 29.06.2020 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników