ADMINISTRACJA OSIEDLA “PORAJE”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Porajów 2

ogłasza
PRZETARG

na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy klatce schodowej nr 1 budynku mieszkalnego przy ul. Śreniawitów 1 w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 14.10.2021r. do godz. 10.00 w pokoju nr 215 w siedzibie Administracji przy Porajów 2 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2021r. o godz. 11.00 w Administracji Osiedla.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Andrzej Chromiec, nr pok. 211, nr tel.: 22 519 14 29, adres mailowy: andrzej.chromiec@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętych Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 05 października 2018r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.
RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 22.09.2021r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników