ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”
w Warszawie, ul. Ząbkowska nr 42

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY, którego przedmiotem jest

1. wykonanie przedsionka w systemie zabudowy aluminiowo-szklanej w pawilonie użytkowym przy ul. Ząbkowskiej 42.
2. wymiana stolarki (drzwi i okna) w lokalu użytkowym w pawilonie użytkowym przy ul. Radzymińskiej 50.

Termin składania ofert do dnia 20.12.2023 r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla „Kijowska” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2023 r.  o godz. 1045 w Administracji Osiedla „Kijowska”
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Piotr Pałka,
adres mailowy: kijowska@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM „Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM „Praga”.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 6.12.2023 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników