Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
wykonanie remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek, klatek schodowych, wejść zewnętrznych do klatek w budynkach znajdujących się w zasobach RSM “Praga” w Warszawie.

 

Termin składania ofert do dnia 23.07.2019 do godz. 10:00 w Sekretariacie Biura Zarządu RSM “PRAGA” przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem określoną w SIWZ) w zamkniętej kopercie.

Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert nastąpi 23.07.2019 do godz. 11:00 w sali konferencyjnej Biura Zarządu RSM “PRAGA”.

Upoważniony do kontaktów z oferentami jest:
p. Ewelina Tomaszewska (pok. nr 12 tel. 22 517-20-35) , e-mail: ewelina.tomaszewska@rsmpraga.pl
p. Marek Wilanowski ( pok. nr 12 tel. 0-22 517-20-47 ) , e-mail: marek.wilanowski@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28.11.2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 05.10.2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej  z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 4.07.2019r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

 

Wykaz załączników