Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek
w budynkach wielorodzinnych będących w zasobach RSM „Praga” w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 09.08.2022 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Zarządu RSM „PRAGA” przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie ( ofertę można również umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu ) .
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert  nastąpi 09.08.2022 r. w Siedzibie Biura Zarządu RSM „Praga”.
Upoważniony do kontaktów z oferentami jest:
p. Marek Wilanowski ( pok. nr 19; tel. 0-22 517-20-47 , e-mail: marek.wilanowski@rsmpraga.pl )

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Ogłoszono dnia 21.07.2022 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Wykaz załączników