Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11

ogłasza
PRZETARG OGRANICZONY

na wykonanie remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach wielorodzinnych przy ul. Pancera 13 i Antalla 4 w Warszawie.

 

Termin składania ofert do dnia 6.12.2021 r. do godz. 1000 w siedzibie Biura Zarządu RSM “Praga” przy ul. Białostockiej nr 11 w Warszawie
( ofertę można również umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu ).
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert ( bez udziału Oferentów, ze względu na obowiązujący stan epidemii w R.P. związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2 ) nastąpi w dniu 6.12.2021 r. o godz. 1100 w Siedzibie Biura Zarządu RSM “Praga”.

Upoważniony do kontaktów z oferentami jest:
p. Marek Wilanowski ( pok. nr 19; tel. 0-22 517-20-47 , e-mail: marek.wilanowski@rsmpraga.pl )

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28.11.2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 05.10.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.
RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.
Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

*  Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Wykaz załączników

Ogłoszono dnia 22.11.2021 r.