ADMINISTRACJA OSIEDLA GENERALSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga
w Warszawie, ul. Zamiejska nr 3

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest

wykonanie remontu schodów i podjazdów wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Zamiejskiej 13.

 

 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl
 2. Termin składania ofert obowiązuje do 26.03.2018r. do godz. 1200 w sekretariacie Administracji Osiedla “Generalska” przy ul. Zamiejskiej nr 3 w Warszawie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018r. o godzinie 1400 w Klubie Osiedlowym przy ul. Zamiejskiej 1.
 4. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji nr
  49 1020 1042 0000 8002 0010 5528.
 5. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 6. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 7. Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest p. p. Tomasz Skwierczyński
  tel. 22 678 11 87, e-mail tomasz.skwierczynski@rsmpraga.pl

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników