Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRAGA”/
Administracja Osiedla “Kijowska”
w Warszawie, ul. Ząbkowska 42

ogłasza
przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie
remontu schodów wejściowych na taras i remontu nawierzchni pochylni
dla niepełnosprawnych budynku Białostocka 9

 

Termin składania ofert do dnia 14.05.2021 do godz. 10:00 w sekretariacie Administracji Osiedla “Kijowska” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021 o godz. 1050 w Administracji Osiedla “Kijowska”.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Sylwester Kaczmarski,
adres mailowy: kijowska@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “Praga” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

RSM “Praga” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.

Ogłoszono dnia 30.04.2021 r.

*  Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Wykaz załączników