ADMINISTRACJA OSIEDLA GENERALSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga
w Warszawie, ul. Zamiejska nr 3

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest

wykonanie remontu tarasu w budynku przy ul. Remiszewskiej 1.

 

 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl
 2. Termin składania ofert obowiązuje do 26.03.2018r. do godz. 1200 w sekretariacie Administracji Osiedla “Generalska” przy ul. Zamiejskiej nr 3 w Warszawie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018r. o godzinie 1430 w Klubie Osiedlowym przy ul. Zamiejskiej 1.
 4. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji nr
  49 1020 1042 0000 8002 0010 5528.
 5. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 6. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 7. Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest p. p. Tomasz Skwierczyński
  tel. 22 678 11 87, e-mail tomasz.skwierczynski@rsmpraga.pl

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników