Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”
Administracja Osiedla „Poraje”
w Warszawie, ul. Porajów 2

ogłasza
PRZETARG

na wykonanie remontu warstw podłogowych zewnętrznych galerii wejściowych do mieszkań w budynku przy ul. Ceramicznej 7 w Warszawie

 

Termin składania ofert do dnia 18.04.2024 r. do godz. 1000 w pokoju nr 215 w siedzibie Administracji Osiedla „Poraje” przy ul. Porajów 2 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert (bez udziału Oferentów) nastąpi w dniu 18.04.2024 r. o godz. 1100 w Siedzibie Administracji Osiedla „Poraje”.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Andrzej Chromiec, nr pok. 211, nr tel.: 22 519 14 29, adres mailowy: andrzej.chromiec@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 28.11.2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM „Praga” z dnia 05.10.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM „Praga”.
RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.
Ogłoszono dnia 03.04.2024 r.
Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Wykaz załączników