PRZETARG NIEOGRANICZONY

Robotnicza Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka nr 11

zaprasza do składania ofert na

Wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej związanych z budową budynku wielorodzinnego
z garażem w przyziemiu etap I – budynek A na działkach ew. nr 22/3, 22/5 w obrębie 4-10-12 przy ul. Piotra Skargi
w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury instalacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej
oraz drogowej oraz rozbiórką starych fundamentów na działkach ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 obręb 4-10-12
oraz zagospodarowaniem działki 22/6 przez wykonanie ogrodzenia, skarpy i zieleni

 

Materiały przetargowe można pobrać poniżej: „Wykaz załączników” lub klikając w ten link

Wszelkich informacji udziela Dział Inwestycji Spółdzielni: (tel. 669-288-299)
e-mail: piotraskargi65@rsmpraga.pl

Termin składania ofert do dnia 24.06.2024 r. do godz. 1400 w siedzibie Spółdzielni (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2024 r. o godz. 1600 w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna).

RSM „Praga” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. RSM „Praga” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.