Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest:

wykonanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z biurami i garażem podziemnym
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Witebskiej 4
w Warszawie na działce nr 62/1, 62/3, 61/1, 58/28 z obrębu 4-10-12.

1. Materiały przetargowe można pobrać ze strony internetowej.
Login i hasło do dokumentacji przetargowej każdy Oferent otrzyma po wysłaniu pisemnej prośby na adres e-mail : joanna.jarzynka@rsmpraga.pl.
2. Materiały można również otrzymać w formie papierowej i elektronicznej odpłatnie po uprzednim zamówieniu
jej u Zamawiającego, w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 15.00 pok. 42.
Koszt dokumentacji 3 500,00zł (brutto) należy wpłacić na konto RSM “PRAGA” Nr 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507.
3. Wszelkich informacji udziela Dział Inwestycji Spółdzielni (pok. 42, tel. 022 517 20 64).
4. Wadium w wysokości 300 000,00 zł należy wpłacić na konto RSM “PRAGA” Nr 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507.
5. Termin składania ofert do 04.03.2019r. do godz.1400 w sekretariacie RSM “PRAGA” Warszawa, ul. Białostocka 11.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019r. o godz.1500 w sali konferencyjnej RSM “PRAGA” Warszawa,
ul. Białostocka 11
7. RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji i rokowań z wybranymi oferentami.