Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRAGA” Osiedle “Generalska”
ul. Zamiejska 3, 03-580 Warszawa

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wymianę 26 szt. drzwi do galeryjek przejściowych w budynkach przy ul. Mokrej 31 i 33 w Warszawie.

 

Termin składania ofert do dnia 12.05.2021 r. do godz. 1200 do skrzynki podawczej RSM “PRAGA” Osiedle Generalska, przy ul. Zamiejska 3, kl. 4 w Warszawie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów, ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz istniejące obostrzenia i zakazy związane z nowymi zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2 ) nastąpi w dniu 12.05.2021 r. o godz. 1400w sali klubu osiedlowego “Nasz KLUB”przy ulicy Zamiejskiej 1 w Warszawie bez udziału oferentów.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Tomasz Skwierczyński, email: tomasz.skwierczynski@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”.

RSM “Praga” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

RSM “Praga” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.

Ogłoszono dnia 27.04.2021 r.

*  Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Wykaz załączników