Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRAGA” Osiedle “Generalska”
ul. Zamiejska 3, 03-580 Warszawa

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wybór wykonawcy zadania:

Wymiana bramy garażowej na poziomie “0” w budynku RSM “Praga” Osiedle “Generalska” przy ul. Remiszewskiej 1 w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2022 r. do godz. 1200 do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Administracji RSM “PRAGA” Osiedle ,”Generalska” przy ul. Zamiejskiej 3, kl. 4 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022 r. o godz. 1400 w siedzibie Administracji Osiedla ?Generalska? przy ul. Zamiejskiej 3 w Warszawie, bez udziału oferentów.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Krzysztof Kowalczyk, e-mail: krzysztof.kowalczyk@rsmpraga.pl , tel. 22 511 22 52.

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 14.01.2022 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników