Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wybór wykonawcy:
wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia piwnic z zastosowaniem lamp LED
w budynkach RSM “PRAGA” Osiedle “Generalska”.

 

Termin składania ofert do dnia 28.10.2021 r. do godz. 1200 do skrzynki podawczej RSM “PRAGA” Osiedle Generalska, przy ul. Zamiejska 3, kl. 4 w Warszawie.
Firmy zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem określoną w SIWZ) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1400 w biurze Administracji RSM “Praga” Osiedle “Generalska” przy ul. Zamiejskiej 3 w Warszawie, bez udziału oferentów.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Krzysztof Kowalczyk email: krzysztof.kowalczyk@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28.11.2017 r. oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 05.10.2018 r. w sprawie szczególnych warunków postepowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.
Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 13.10.2021 r.

*  Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Wykaz załączników