W dniu 12.03.2018 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na obsługę rozliczenia projektu unijnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM Praga w Warszawie” nr POIS.01.03.02-00-0020/16, w ramach poddziałania 1.3.2  „Zmniejszenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o.. ul. Chocimska 31/9, 00-791 Warszawa

Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w przetargu.