Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”
Administracja Osiedla „Targówek”
w Warszawie, ul. Michała Ossowskiego 11 lok. B1

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest :

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie budynków H. Junkiewicz 2, 2a, 2b i Radzymińska 97 w Warszawie zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego – prace rozbiórkowe, budowa nawierzchni, oświetlenie i monitoring terenu, mała architektura, ogrodzenia, wyposażenie placu zabaw oraz nasadzenia zieleni

Termin składania ofert do dnia 29.05.2024 r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla „Targówek” przy ul. Michała Ossowskiego 11  lok. B1 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla „Targówek” przy ul. Michała Ossowskiego 11 lok. B1 w Warszawie.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji
należy wpłacić na konto Administracji Osiedla „Targówek”.

Upoważniony do kontaktów z oferentami jest Dział Techniczny
( pokój nr 12 tel. 22 511 95 70, e-mail:  targowek@rsmpraga.pl)

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM „Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM „Praga”.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 15.05.2024 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników