Organy spółdzielni

    Organami Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” są:

    • Walne Zgromadzenie,
    • Rada Nadzorcza,
    • Zarząd,
    • Rady Osiedli.