RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:
1. Administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” z siedzibą w Warszawie, adres: 03-738 Warszawa ul. Białostocka 11, nr tel. 22 517 20 79, e-mail: zarzad@rsmpraga.pl.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 22 517 20 79, e-mail: iod@rsmpraga.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach Spółdzielni.
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną i prawnie uzasadnione interesy.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa, nr tel. 22 619-12-21, e-mail: zarzad@rsmpraga.pl, zwana dalej: „Spółdzielnią” lub „Administratorem”;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielni: nr tel. 22 517-20-79, e-mail: iod@rsmpraga.pl;
3) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.;
4) podanie danych osobowych na stronie internetowej www.rsmpraga.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę
5) dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana ” narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka informacyjna w zakresie ochrony
danych osobowych dla kandydatów do pracy
(oraz współpracy) w RSM Praga

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” z siedzibą w Warszawie przy
ul. Białostockiej 11, 03-748 Warszawa (dalej jako: RSM Praga).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

RSM Praga wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@rsmpraga.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez RSM Praga

A.   W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze wskazanym wyżej aktem.

Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a określonych w wyżej wymienionym akcie jest obowiązkowe co wynika z jego treści. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Nie wymagamy podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż wynikający z wyżej przytoczonych przepisów prawa pracy. Jeśli jednak dane takie zostaną przez Kandydata przekazane w dokumentach aplikacyjnych (m.in. w zakresie wizerunku) jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i całkowicie fakultatywne.

B.   W przypadku osób ubiegających się o nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, dane osobowe w zakresie wskazanym w przesłanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie jego zgody.

Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w procesie rekrutacji jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

C.   Zarówno w przypadku Kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jak
i umowy cywilnoprawnej
przetwarzanie danych osobowych w celach wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez RSM Praga, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody.

W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez RSM Praga w bazie kandydatów do pracy (na poczet przyszłych procesów rekrutacji). Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez RSM Praga jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia realizację wyżej wymienionego celu.

Uprawnienia Kandydatów do pracy (oraz współpracy) w zakresie przetwarzanych danych

RSM Praga gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy (oraz współpracy),
a wynikających z RODO to jest:

  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się w formie elektronicznej.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe nie będą przekazywane przez RSM Praga poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawniane do następujących podmiotów:

  • podmiotów wspierających RSM Praga w zakresie obsługi technicznej i informatycznej
    (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego);
  • kancelarii prawnych obsługujących RSM Praga;
  • podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz RSM Praga.

Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.
W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.