Sąd unieważnia kolejne uchwały
Rady m. st. Warszawy ws. śmieci

W dniu 8 lipca 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwał Rady m. st. Warszawy nr XXXVIII/1200/2020 oraz XXXVIII/1201/2020 wprowadzające nowe zasady ustalania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie wyliczane na podstawie zużycia wody w nieruchomości, a tym samym wprowadzające drastyczne podwyżki obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r. Uchwały te zaskarżyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz kilka spółdzielni mieszkaniowych, w tym RSM „Praga”.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał słuszność m. in. naszych zarzutów uznając na niezgodne z prawem następujące zapisy wprowadzające:
– wysokość stawki 12,73 zł/m3 będącą podstawą wyliczenia zużycia wody,
– różnice w opłatach pomiędzy lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
– mechanizm wyliczania opłat za zużycie wody z 6 kolejnych miesięcy,
– wyliczanie opłat dla nieruchomości nieposiadających wodomierza głównego, przyjmując z góry zużycie na poziomie 4 m3.

Ponieważ wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, nie znamy jego uzasadnienia. Na razie możemy jedynie domyślać się, że Sąd podzielił m. in. naszą argumentację, którą wskazaliśmy w skardze. RSM „Praga” unieważnionym uchwałom zarzucała naruszenie szeregu konstytucyjnych zasad poprzez m.in. zastosowanie tych samych zasad wyliczania opłat dla lokali mieszkalnych i użytkowych, podczas gdy te drugie generują znacznie więcej odpadów niż lokale mieszkalne, a płacą znacznie mniej; brak adekwatności wyliczonych opłat do rzeczywiście wygenerowanych odpadów przez mieszkańców, brak urealnienia tych opłat; brak uzasadnienia dla przyjęcia przez Radę Miasta maksymalnej stawki opłat w wys. 12,73 m2; zbyt wysokie opłaty dla rodzin wielodzietnych.
Te i inne uwagi do nowych zasad pod koniec 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. spółdzielcy wielokrotnie zgłaszali przedstawicielom Urzędu m. st. Warszawy na czele z Michałem Olszewskim – Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy, odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrażanie nowych zasad w Mieście. Sugerowaliśmy też inne rozwiązania, które uczyniłyby nowy system sprawiedliwym i zgodnym z prawem m. in.
– wprowadzenie tzw. „mieszanego” systemu naliczania opłat dla nieruchomości zamieszkałych poprzez sumę opłaty stałej (10-15 zł w przeliczeniu na lokal mieszkalny) i średniej ze wskazań z wodomierza,
– obniżenie stawki opłaty za 1 m3 zużytej wody z 12,73 zł do około 8 zł,
– ustalenie maksymalnej opłaty dla gospodarstwa domowego,
– ustalenie metody naliczania opłat dla lokali użytkowych poprzez sumę opłaty stałej dla lokali użytkowych (np. 100 zł) i przelicznika zużytej wody,
– demonopolizacja rynku odbioru odpadów.
Niestety władze Miasta uwag spółdzielców w ogóle nie chciały uwzględniać. Jak widać Sąd potwierdził nasze racje.
Orzeczenie Sądu nie jest prawomocne. Urząd m. st. Warszawy zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uchwały z 2019 r. także unieważnione
Przypominamy również, że rozpatrując skargę RSM „Praga” Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie unieważnił również poprzednie uchwały Rady m. st. Warszawy z 2019 r., które od marca 2020 r. wprowadziła stawkę miesięcznej opłaty za wywóz śmieci w wysokości 65 zł od gospodarstwa domowego w budynku wielorodzinnym i 94 zł w budynku jednorodzinnym. Orzeczenie to Urząd Miasta zaskarżył również do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Informacja o wyznaczeniu terminu rozprawy nie została jeszcze przez Sąd wyznaczona.

Powyższe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oznaczają, że od 1 marca 2020 r., czyli od blisko 1,5 roku Miasto nieprawidłowo pobiera od mieszkańców opłaty za śmieci. Przypominamy, że po zsumowaniu obydwu podwyżek, tj. z marca 2020 r. i z kwietnia 2021 r., wzrost opłat w ciągu ostatnich 13 miesięcy kształtuje się następująco:
a) dla gospodarstwa domowego 1-osobowego z 10 zł do 50,92 zł (5-krotna podwyżka),
b) dla gospodarstwa domowego 2-osobowego z 19 zł do 101,84 zł (5,4-krotna podwyżka),
c) dla gospodarstwa domowego 3-osobowego z 28 zł do 152,76 zł (5,4-krotna podwyżka),
d) dla gospodarstwa domowego 4-osobowego z 37 zł do 203,68 zł (5,5-krotna podwyżka),
e) dla gospodarstwa domowego 5-osobowego z 37 zł do 254,60 zł (6,8-krotna podwyżka).
Opłaty w ciągu 13 miesięcy wzrastają ponad 5-krotnie! Żadna z opłat związanych z utrzymaniem lokalu nigdy nie doświadczyła tak drastycznych podwyżek w tak krótkim czasie.

Szacuje się, że skutkiem ww. orzeczeń Sądu, może być konieczność zwrócenia przez Urząd Miasta mieszkańcom Stolicy ponad 1 mld zł.

Nowelizacja ustawy śmieciowej
Nadzieje na obniżenie opłat dają nie tylko ww. wyroki WSA, lecz również przyjęta w zeszłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie przyjętą przez Sejm nowelizacją maksymalna wysokość opłaty w gospodarstwie domowym wyliczanej na podstawie zużycia wody nie może przekroczyć 150 zł. Projektem ustawy zajmie się teraz Senat.

Materiał Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego z 09.07.2021 wraz z wypowiedzą Andrzeja Półrolniczaka
– Prezesa Zarządu RSM „Praga”: https://warszawa.tvp.pl/54767905/09072021