UCHWAŁA O BONIFIKATACH WRESZCIE PRZYJĘTA! – AKTUALIZACJA

UCHWAŁA O BONIFIKATACH WRESZCIE PRZYJĘTA!

 

8 czerwca 2017 r. podczas L Sesji Rady m. st. Warszawy została wreszcie przyjęta uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Warto podkreślić, że uchwała ta została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich Radnych, ponad podziałami politycznymi.

Przyjęcie uchwały o bonifikatach to niewątpliwie sukces m. in. Naszej Spółdzielni, która była jednym z głównych inicjatorów utworzenia Komitetu Inicjatywy – Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy, odpowiedzialnego za przygotowanie społecznego projektu uchwały w sprawie bonifikat. Zebranie przez Komitet blisko 52 tys. podpisów pod tym projektem stanowi rekord w wśród dotychczasowych inicjatyw obywatelskich w Warszawie. Warto zaznaczyć, że blisko 8 tys. podpisów należy do mieszkańców RSM „Praga”. Jest to również nagroda dla członków Komitetu, w tym Andrzeja Półrolniczaka – Prezesa Zarządu RSM „Praga” i pełnomocnika Komitetu Inicjatywy, który przez ponad 2 lata od momentu złożenia ww. projektu prowadził w mediach oraz wśród Radnych Warszawy intensywną kampanię na rzecz przyjęcia tej uchwały.

Przemawiając na Sesji w czasie debaty nad projektem uchwały, Andrzej Półrolniczak podziękował wszystkim Radnym z Komisji Rozwoju Gospodarczego, którzy ponad podziałami pracowali i jednogłośnie poparli projekt uchwały o bonifikatach, lecz przede wszystkim podkreślił, że sukces ten nie byłby możliwy bez Warszawiaków, którzy w tak liczny sposób poparli tę inicjatywę.

Przypominamy, że na przełomie 2014 i 2015 r. grupa 65 warszawskich spółdzielni w ramach Komitetu Inicjatywy – Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy zebrała ok. 52 tys. podpisów pod projektem uchwały o bonifikacie. W dniu 19 lutego 2015 r. wraz z ww. podpisami projekt ten został złożony w Biurze Rady m. st. Warszawy. Kilka tygodni później do Rady m. st. Warszawy wraz z poparciem ok. 18 tys. Warszawiaków wpłynął podobny projekt przygotowany przez Komitet Inicjatywy Stowarzyszenia „Grunt To Warszawa”. Niestety dopiero jesienią ubiegłego roku w Radzie Warszawy ruszyły pierwsze merytoryczne prace nad złożonymi projektami uchwał. W październiku 2016 r. w celu zwiększenia szansy na powodzenie ww. inicjatyw, obydwa Komitety opracowały i złożyły na ręce przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m. st. Warszawy – Mariusza Frankowskiego ujednolicony projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, co spotkało się z dużą aprobatą członków Komisji. W dniu 17 października 2016 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zarekomendowała Radzie Warszawy przyjęcie ww. uchwały. Niestety głosowanie nad projektem wielokrotnie było odkładane.

Dopiero w dniu 3 kwietnia 2017 r. miał miejsce pewien przełom, kiedy to na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego odbyło się pierwsze czytanie projektu w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych – przygotowanego przez członków ww. Komisji. Projekt ten został sporządzony całkowicie na bazie naszego obywatelskiego ujednoliconego projektu uchwały. Treść przygotowanego przez Komisję projektu niewątpliwie świadczy o naszym sukcesie, gdyż wielokrotnie przedstawiane przez nas argumenty przemawiające za przyjęciem uchwały o bonifikatach zostały zauważone. Wypowiedzi Andrzeja Półrolniczaka – pełnomocnika Komitetu Inicjatywy, a także Prezesa Naszej Spółdzielni, prezentowane podczas dotychczasowych posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego zostały niemal dosłownie zacytowane w uzasadnieniu do tego projektu. Nie są nam znane przyczyny, dla których Radni postanowili przedłożyć własny projekt. Niemniej jednak był to dla nas wyraźny sygnał, iż potrzeba udzielenia bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została wreszcie przez Radnych dostrzeżona. Na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała i zarekomendowała przyjęcie przez Radę m. st. Warszawy ww. projektu uchwały.

Niestety bardzo długo przeciwny przyjęciu tej uchwały był Zarząd m. st. Warszawy. Przełom nastąpił dopiero podczas spotkania z przedstawicielami kilku warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, w tym RSM „Praga”, które odbyło się w dniu 30 maja 2017 r. w Ratuszu. Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Warszawy – Witold Pahl zapewnił, że Zarząd Miasta nie będzie przeciwny przyjęciu tej uchwały. Ucieszyło nas, że władze w Ratuszu w końcu zmieniły swoje podejście co do konieczności uregulowania kwestii bonifikat, a przede wszystkim dostrzegły potrzebę zrównania praw wśród mieszkańców Warszawy w tym zakresie. Przypominamy, iż do tej pory z bonifikat mogły korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające odrębną własność. Prawa tego byli natomiast pozbawieni spółdzielcy. Po tym spotkaniu uwierzyliśmy, że uchwała o bonifikacie jest już na wyciągnięcie ręki.

Warto podkreślić, że projekt uchwały zdobył poparcie wszystkich Radnych Warszawy, ponad podziałami politycznymi. To bardzo ważne, gdyż pozwala mieć nadzieję, że bez względu na to, jakie siły polityczne będą rządzić w Warszawie, żadna władza zasiadająca w Ratuszu nie będzie dążyła do unicestwienia bonifikat dla osób fizycznych i spółdzielców – powiedział naszej redakcji Andrzej Półrolniczak tuż po głosowaniu.

Pierwszymi mieszkańcami Naszej Spółdzielni, którzy dowiedzieli się o przegłosowaniu uchwały o bonifikatach, byli członkowie z Osiedla „Generalska”. Prezes Półrolniczak przekazał tę bardzo dobrą i długo wyczekiwaną przez wszystkich spółdzielców wiadomość, podczas obrad czwartej części X Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o bonifikatach weszła w życie z dniem 4 lipca 2017 r. Z 95% bonifikaty będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy warszawskich spółdzielni, którzy zechcą przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

W tym miejscu mogą Państwo pobrać i zapoznać się z treścią uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych – druk 1320.

  Uchwała o bonifikatach

Wspólne pismo Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego do RSM „Praga” z dnia 6 lipca 2017 r.

  Wspólne pismo

 


Zobacz podobne