Osiedle Generalska

Kierownik Osiedla:
Andrzej Kowalczyk
Biuro Administracji:
ul. Zamiejska 3
03-580 Warszawa
Telefon:
22 678 11 07
Faks:
22 679 53 88
email:
generalska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Generalska”, drugie co do wielkości z 6 Osiedli skupionych pod wspólnym Zarządem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, usytuowane jest na prawym brzegu Wisły w Dzielnicy Targówek.

Głównymi projektantami osiedla byli mgr inż. architektury Z. Wacławek oraz dr inż. architektury M. Handzelewicz z wyłączeniem budynku przy ul. Remiszewskiej 1, który projektował architekt H. Łaguna.

Osiedle o dużym potencjale ekonomicznym, społecznym i gospodarczym swoją nazwę zawdzięcza dawnej ul. Generalska istniejącej w latach 1951 – 1992 w ówczesnej Dzielnicy Praga Północ. Ulica ta biegła od ul. Trockiej do granicy z Ząbkami, a obecnie stanowi fragment ul. Radzymińskiej.

W granicach Osiedla na powierzchni 197 981,7 m2 usytuowanym w części warszawskiej w obrębie ulic Zamiejska, Askenazego, Trocka, Gajkowicza, Mokra i Szczepanika oraz w części Osiedla w Markach w obrębie ulic Mieszka I i Okólna znajduje się 48 budynków mieszkalnych, 3 600 mieszkań, 65 lokali użytkowych, 2 pawilony wolnostojące, 2 garaże, 76 miejsc postojowych, 13 parkingów, 7 nowoczesnych placów zabaw.

Bliskość ośrodków kulturalno-oświatowych: szkoły, przedszkola, prężnie działający klub osiedlowy „Nasz Klub”, Teatr Rampa z sąsiadującym Skwerem Wiecha oraz oddalony o ok. 1,5 km Lasek Bródnowski, a także liczne punkty handlowo-usługowe umożliwiają mieszkańcom realizację sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych codziennych potrzeb.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 11 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy, obsługa Rady Osiedla w zakresie organizacji i protokołowania posiedzeń, przyjmowania i rejestracji korespondencji kierowanej do Rady,  załatwiania innych spraw związanych z działalnością Rady Osiedla. 22 678 11 07
pok. 10 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 5 Zastępca Kierownika Administracji Osiedla nadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu 22 678 11 87,
22 678 13 98
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 8

Marki – Mieszka I 13 lok. 12

Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów oraz firm sprzątających, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 679 97 51
22 511 22 5122 781 13 80
(administrator Marki)
Ewa Chrzanowska
– Zamiejska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24
– Askenazego 1, 3, 5
Halina Klimaszewska
– Janinówka 7, 9, 9A, 11, 13, 14
– Kuflewska 2, 4
– Remiszewska 1, 7
– Mokra 4, 31, 33
– Szczepanika 2
Przemysław Wiśniewski
– Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Mokra 2, 23
– Askenazego 2, 6, 7, 9, 11
Stanisław Perzanowski (Marki)
– Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23
– Okólna 28
pok. 7 Technicy – dla interesantów przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 679 79 09
pok. 7 Technicy – rozliczenie mediów rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania 22 511 22 56
pok. 6 Technicy – Mistrz przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej urządzeń i instalacji, dbanie o należyty wygląd i estetykę  obiektów budowlanych i przyległych terenów oraz ciągów pieszo – jezdnych, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 6 Inspektor nadzoru robót budowlanych przyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami 22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 11 Lokale użytkowe obsługa spraw z zakresu najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod  działalność gospodarczą oraz reklamową w tym: sporządzanie umów najmu i dzierżawy,  wystawianie FV, wezwań do zapłaty, udzielanie informacji dotyczących wysokości stawki  oraz stanu kont czynszowych dla ww., współpraca z działem windykacji w zakresie spłat zaległości. 22 511 25 04
Dział Księgowości
pok. 17 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla 22 679 43 31
pok. 14 Księgowość – faktury księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, przetwarzanie danych w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych i analiz 22 511 25 03
22 511 25 06
pok. 13 Księgowość – czynsze obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, wydawanie zaświadczeń o stanie konta czynszowego dla lokali mieszkalnych niezbędnych do przedstawienia w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Dzielnicy dla uzyskania dodatku do czynszu,   bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz ich monitorowanie, współpraca w tym zakresie z Komisją Społeczno -Środowiskową Rady Osiedla oraz z Radą Osiedla, przygotowywanie wezwań do zapłaty dla lokali mieszkalnych, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania spraw do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych, współpraca z sekcją windykacji Biura Zarządu RSM „Praga” dotycząca dłużników 22 678 08 06
pok. 13 Księgowość – windykacja 22 678 08 06
Klub Osiedlowy
Klub „Nasz Klub”  Organizacja,  i prowadzenie zajęć kulturalno -oświatowych, zapewnienie  właściwej informacji dla mieszkańców nt. działalności prowadzonej w klubie, organizowanie i prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”, współpraca z Zarządem Spółdzielni RSM „Praga” , Radą Osiedla „Generalska”, Komisją Społeczno -Środowiskową  Rady Osiedla „Generalska” oraz innymi organizacjami samorządowymi i placówkami kulturalno -oświatowymi w zakresie działalności klubu. 22 679 58 52
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Anna Twardowska Askenazego 1
Piotr Kozłowski Askenazego 2, 6
Maciej Bakalarski Askenazego 3
Zofia Cichocka Askenazego 5
Jadwiga Strzalińska Askenazego 7
Małgorzata Rasińska Askenazego 9
Jarosław Matkowski Askenazego 11
Czesław Warchoł Gajkowicza 1, 3
Władysława Radzio Gajkowicza 4
Zofia Piotrowska Gajkowicza 5
Franciszek Sieńko Gajkowicza 7
Władysława Radzio Gajkowicza 9
Tadeusz Jusiński Gajkowicza 11
Mieczysław Radzio Janinówka 7, 9a
Iwona Fierek Janinówka 9 (klatki 4 ÷ 6)
Szczepan Zwaliński Janinówka 9 (klatki 1 ÷ 3)
Marzena Łeska Janinówka 11
Janina Rabińska Janinówka 13
Janusz Grzegorzewski Janinówka 14
Sylwester Rozbicki Kuflewska 2, 4
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna „Praga Mieszka I 13, 15
Bogumiła Kowalska Mieszka I 17, 21
Anna Zawistowska Mieszka I 23
Władysława Radzio Mokra 2
Janusz Grzegorzewski Mokra 4
Władysława Radzio Mokra 23
Urszula Żywek Mokra 31, 33
Anna Zawistowska Okólna 28
Grażyna Kamińska Remiszewska 1
Andrzej Witak Remiszewska 7
Andrzej Witak Szczepanika 2
Jan Nowak Zamiejska 1
Barbara Suchenek Zamiejska 3
Jacenty Kurek Zamiejska 5
Paweł Koisz Zamiejska 7
Regina Mroczek Zamiejska 9
Janina Piechowicz Zamiejska 11
Ewa Białek Zamiejska 13
Regina Mroczek Zamiejska 15
Jan Klimaszewski Zamiejska 17
Maciej Bakalarski Zamiejska 20, 24

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „GENERALSKA”
KADENCJA 2016-2019

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Danko Maciej  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Sobótka Hanna  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Staniszewski Kazimierz  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Zawadzki Bogusław  Sekretarz Rady Osiedla
5. Rutkowski Kazimierz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Kamiński Zygmunt  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Wójcik Zuzanna Ewa  Przewodnicząca Komisji Społeczno Środowiskowej
8. Bartoś – Skwara Ewa  Członek
9. Bąk Danuta  Członek
10. Bielak Tadeusz  Członek
11. Dąbrowski Marian  Członek
12. Domańska Bożena  Członek
13. Domżała Józef  Członek
14. Hasior Hanna  Członek
15. Przydworski Szczepan  Członek
16. Wojsz Halina  Członek

 

 

Spis nieruchomości

Osiedle Generalska – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania
1 ul. Gajkowicza 1 111/19 4-10-06 użytkowanie wieczyste
2 ul. Gajkowicza 3
3 ul. Gajkowicza 4
4 ul. Gajkowicza 5
5 ul. Gajkowicza 7
6 ul. Gajkowicza 9
7 ul. Gajkowicza 11
8 ul. Janinówka 7
9 ul. Janinówka 9
10 ul. Janinówka 9A
11 ul. Janinówka 11
12 ul. Janinówka 13
13 ul. Janinówka 14
14 ul. Mokra 2
15 ul. Mokra 4
16 ul. Mokra 23
17 ul. Szczepanika 2
18 ul. Mokra 31 29/1 4-10-06 użytkowanie wieczyste
19 ul. Mokra 33
20 ul. Kuflewska 2 111/28 4-10-06 użytkowanie wieczyste
21 ul. Kuflewska 4
22 ul. Remiszewska 1 104/3 4-10-06 użytkowanie wieczyste
106/2
23 ul. Remiszewska 7 101/4 4-10-06 użytkowanie wieczyste
24 ul. Zamiejska 20 19/4 4-10-03 władanie
25 ul. Zamiejska 24
26 ul. Zamiejska 1 20/9 4-10-03 władanie
27 ul. Zamiejska 3
28 ul. Zamiejska 5
29 ul. Zamiejska 7
30 ul. Zamiejska 9
31 ul. Zamiejska 11
32 ul. Zamiejska 13
33 ul. Zamiejska 15
34 ul. Zamiejska 17
35 ul. Askenazego 2 5 4-10-03 władanie
36 ul. Askenazego 6
37 ul. Askenazego 1 8/6 4-10-03 władanie
38 ul. Askenazego 3
39 ul. Askenazego 5
40 ul. Askenazego 7
41 ul. Askenazego 9
42 ul. Askenazego 11

Osiedle Generalska – miasto Marki – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania
1 ul. Mieszka I 17 30/24 0031-3-08 użytkowanie wieczyste
2 ul. Mieszka I 21
3 ul. Mieszka I 23
4 ul. Okólna 28
5 ul. Mieszka I 13 30/25 0031-3-08 użytkowanie wieczyste
6 ul. Mieszka I 15

Plan remontów

 

INSTALACJE C.C.W. I Z.W.

Osiedle „Generalska”
2017
Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
INSTALACJE C.O.
wykonanie PT modernizacji instalacji c.o. Zamiejska 1 zrealizowano
modernizacja instalacji Zamiejska 1 w trakcie realizacji
 montaż podzielników ciepła Mokra 23 planowane na III/IV kwartał
Zamiejska 1, 3, 20 planowane na III/IV kwartał
wymiana ciepłomierzy (legalizacja) Remiszewska 1 zrealizowano
INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Gajkowicza 1, 11 zrealizowano
Zamiejska 13 zrealizowano
Askenazego 2 zrealizowano
wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Gajkowicza 3, 5, 7, 9 w trakcie realizacji
INNE HYDRAULICZNE
usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla
dokumentacja proj-kosztorysowa wykonania przyłącza wodociągowego + montaż zestawu hydroforowego Gajkowicza 3, 5, 7 w trakcie realizacji
wykonanie przyłącza wodociągowego z montażem zestawu hydroforowego Askenazego 2, 6, 7, 9, 11 w trakcie realizacji
wymiana wodomierzy analogowych na radiowe Kuflewska 4 zrealizowano
Janinówka 11, 13 zrealizowano
Gajkowicza 1, 4 zrealizowano
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Kuflewska 2 planowane na III/IV kwartał
Janinówka 7, 9A planowane na III/IV kwartał
Janinówka 14 zrealizowano
Gajkowicza 11 planowane na III/IV kwartał
Mokra 33 planowane na III/IV kwartał
INSTALACJE GAZU
projekt wymiany instalacji gazowej Zamiejska 5, 20 zrealizowano
Askenazego 3 zrealizowano
wymiana instalacji gazowej Askenazego 2, 6 planowane na III/IV kwartał
Zamiejska 3 kl. I, II, III planowane na III/IV kwartał
ROBOTY ELEKTRYCZNE
wykonanie uziemienia wyrównawczego Gajkowicza 3, 5, 7, 9 planowane na III kwartał
wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne Mieszka I 13, 17 zrealizowano
Mokra 2, 23 zrealizowano
Janinówka 9A zrealizowano
Zamiejska 15 zrealizowano
wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Zamiejska 1 kl. III, IV zrealizowano
Zamiejska 5 kl. I, II zrealizowano
Remiszewska 7 kl. I, II, III planowane na III kwartał
Mokra 33 kl. I, II, III zrealizowano
wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni) Gajkowicza 7 kl. I planowane na III kwartał
montaż latarni na ciągach pieszych + PT Askenazego 2 planowane na II/III kwartał
montaż monitoringu wg bieżących potrzeb w trakcie realizacji
„rozbudowa” serwera do monitoringu Administracja Osiedla
remont instalacji odgromowej Askenazego 11 zrealizowano
DOCIEPLENIA
wykonanie PT na renowację elewacji Janinówka 11, 13
zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych, remont wejść do budynku Janinówka 9A w trakcie realizacji
Kuflewska 4 w trakcie realizacji
mycie całej elewacji północnej oraz ścian szczytowych budynku, odgrzybianie i malowanie farbą silikonową antyglonową ścian budynku Janinówka 7 w trakcie realizacji
ocieplenie stropodachu Zamiejska 1, 3, 20, 24
Janinówka 9A
w trakcie realizacji
ROBOTY MALARSKIE
malowanie klatek schodowych Mieszka I 15 kl. I, II, III  zrealizowano
Mieszka I 17 kl. I, II, III planowane na III kwartał
Gajkowicza 1 zrealizowano
Mokra 2 zrealizowano
Mokra 23 planowane na IV kwartał
Janinówka 9A planowane na III/IV kwartał
ROBOTY DEKARSKIE
roboty awaryjne teren Osiedla
ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowych teren Osiedla – Warszawa, Marki w trakcie realizacji
remont chodników – ułożenie kostki Bauma Mieszka I 17 w trakcie realizacji
wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Janinówka 9 w trakcie realizacji
WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
wymiana drzwi na galeryjkach Askenazego 3, 7 planowane na III/IV kwartał
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
kompleksowy remont balkonów/loggii teren Osiedla
remont schodów wejściowych + remont podjazdów do klatek Zamiejska 1 kl. II, III, IV planowane na III/IV kwartał
Askenazego 11 kl. I, II, III, IV planowane na III/IV kwartał
roboty ogólnobudowlane wg zgłoszeń lokatorskich oraz wynikające z przeglądów teren Osiedla
remont wejść do klatek schodowych Janinówka 7 kl. III, IV planowane na III/IV kwartał
przebudowa wejść do klatek schodowych Mieszka I 13 kl. I, II, III planowane na III/IV kwartał
przebudowa/budowa altan śmietnikowych przystosowanych do segregacji śmieci Gajkowicza 3
Gajkowicza 7
Gajkowicza 9
Janinówka 7
Kuflewska 2
w trakcie realizacji
montaż ogrodzenia Zamiejska 24 zrealizowano
Mokra 2 zrealizowano
Janinówka 7, 9 planowane na III/IV kwartał
Askenazego 2, 6, 11 zrealizowano
roboty ogólnobudowlane – naprawa + malowanie sprzętu zabawowego + ogrodzeń i ławek  + malowanie wyznaczonych części klatek  + pom. po zalaniach teren Osiedla planowane na II/III kwartał
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb teren Osiedla planowane na III/IV kwartał
INNE ROBOTY
wykonanie siłowni plenerowej rejon budynków Askenazego  zrealizowano
REMONT DŹWIGÓW
wymiana aparatur sterowych wraz z montażem systemu łączności ze służbami ratowniczymi Gajkowicza 5 kl. I, III planowane na II/III kwartał
Janinówka 13 kl. III planowane na III kwartał
Askenazego 2 osobowy planowane na III kwartał
Askenazego 7 kl. II, IV zrealizowano
wymiana dźwigu w całości Askenazego 2 towarowy planowane na III kwartał
remont kabiny dźwigu – wymiana laminatu ścian i sufitu kabiny, modernizacja oświetlenia kabiny, wymiana kasety dyspozycji, montaż lustra Askenazego 1 kl. I zrealizowano
Askenazego 2 osobowy planowane na III kwartał
Askenazego 9 kl. I, II, III, IV zrealizowano


Klub osiedlowy

Kontakt