Osiedle Generalska

Kierownik Osiedla:
Agnieszka Marjańska
Biuro Administracji:
ul. Zamiejska 3
03-580 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 678 11 07
Zgłoszenia
techniczne:

22 679 79 09
email:
generalska@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.generalska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Generalska”, drugie co do wielkości z 6 Osiedli skupionych pod wspólnym Zarządem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, usytuowane jest na prawym brzegu Wisły w Dzielnicy Targówek.

Głównymi projektantami osiedla byli mgr inż. architektury Z. Wacławek oraz dr inż. architektury M. Handzelewicz z wyłączeniem budynku przy ul. Remiszewskiej 1, który projektował architekt H. Łaguna.

Osiedle o dużym potencjale ekonomicznym, społecznym i gospodarczym swoją nazwę zawdzięcza dawnej ul. Generalska istniejącej w latach 1951 – 1992 w ówczesnej Dzielnicy Praga Północ. Ulica ta biegła od ul. Trockiej do granicy z Ząbkami, a obecnie stanowi fragment ul. Radzymińskiej.

W granicach Osiedla na powierzchni 197 981,7 m2 usytuowanym w części warszawskiej w obrębie ulic Zamiejska, Askenazego, Trocka, Gajkowicza, Mokra i Szczepanika oraz w części Osiedla w Markach w obrębie ulic Mieszka I i Okólna znajduje się 48 budynków mieszkalnych, 3 600 mieszkań, 65 lokali użytkowych, 2 pawilony wolnostojące, 2 garaże, 76 miejsc postojowych, 13 parkingów, 7 nowoczesnych placów zabaw.
Bliskość ośrodków kulturalno-oświatowych: szkoły, przedszkola, prężnie działający klub osiedlowy „Nasz Klub”, Teatr Rampa z sąsiadującym Skwerem Wiecha oraz oddalony o ok. 1,5 km Lasek Bródnowski, a także liczne punkty handlowo-usługowe umożliwiają mieszkańcom realizację sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych codziennych potrzeb.

Do tej Administracji należy budynek zlokalizowany przy ul. Okólnej 24 w Markach. To nowoczesny, ośmiopiętrowy budynek. Jego widoczna z daleka sylwetka zachwyca prostotą formy i oryginalną kolorystyką elewacji.
Część mieszkań w tej inwestycji została sprzedana w preferencyjnym systemie ratalnym.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 11 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy, obsługa Rady Osiedla w zakresie organizacji i protokołowania posiedzeń, przyjmowania i rejestracji korespondencji kierowanej do Rady,  załatwiania innych spraw związanych z działalnością Rady Osiedla. 22 678 11 07
pok. 10 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 5 p.o. Zastępcy Kierownika Administracji Osiedla ds. Eksploatacji nadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu 22 678 11 87
22 678 13 98
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 8 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów oraz firm sprzątających, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 679 97 51
22 511 22 51
Michał Rodek
– Zamiejska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24
– Askenazego 1, 3, 5
Agnieszka Kicek
– Janinówka 7, 9, 9A, 11, 13, 14
– Kuflewska 2, 4
– Remiszewska 1, 7
– Mokra 4, 31, 33
– Szczepanika 2
Grzegorz Tokarski
– Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Mokra 2, 23
– Askenazego 2, 6, 7, 9, 11
– Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23 (Marki)
– Okólna 28 (Marki)
pok. 7 Technicy – dla interesantów przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 679 79 09
pok. 7 Technicy – rozliczenie mediów rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania 22 511 22 56
pok. 6 Technicy – Mistrz przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej urządzeń i instalacji, dbanie o należyty wygląd i estetykę  obiektów budowlanych i przyległych terenów oraz ciągów pieszo – jezdnych, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 6 Inspektor nadzoru robót budowlanych przyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami 22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 11 Specjalista
ds. eksploatacji
obsługa spraw z zakresu najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod  działalność gospodarczą oraz reklamową w tym: sporządzanie umów najmu i dzierżawy,  wystawianie FV, wezwań do zapłaty, udzielanie informacji dotyczących wysokości stawki  oraz stanu kont czynszowych dla ww., współpraca z działem windykacji w zakresie spłat zaległości. 22 511 25 04
Dział Księgowości
pok. 17 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla 22 679 43 31
pok. 14 Księgowość – faktury księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, przetwarzanie danych w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych i analiz 22 511 25 03
22 511 25 06
pok. 13 Księgowość – czynsze obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, wydawanie zaświadczeń o stanie konta czynszowego dla lokali mieszkalnych niezbędnych do przedstawienia w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Dzielnicy dla uzyskania dodatku do czynszu,   bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz ich monitorowanie, współpraca w tym zakresie z Komisją Społeczno -Środowiskową Rady Osiedla oraz z Radą Osiedla, przygotowywanie wezwań do zapłaty dla lokali mieszkalnych, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania spraw do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych, współpraca z sekcją windykacji Biura Zarządu RSM „Praga” dotycząca dłużników 22 678 08 06
pok. 13 Księgowość – windykacja 22 678 08 06
Klub Osiedlowy
Klub „Nasz Klub”  Organizacja,  i prowadzenie zajęć kulturalno -oświatowych, zapewnienie  właściwej informacji dla mieszkańców nt. działalności prowadzonej w klubie, organizowanie i prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”, współpraca z Zarządem Spółdzielni RSM „Praga” , Radą Osiedla „Generalska”, Komisją Społeczno -Środowiskową  Rady Osiedla „Generalska” oraz innymi organizacjami samorządowymi i placówkami kulturalno -oświatowymi w zakresie działalności klubu. 22 679 58 52
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Firma sprzątająca – AZ LUX Monika Rojek Askenazego 1, 2, 6
Firma sprzątająca – Mariola Bakalarska Askenazego 3
Jadwiga Strzalińska Askenazego 5
Firma sprzątająca – CZYSTY KĄCIK Małgorzata Rasińska Askenazego 7, 9
Firma Sprzątająca – Jarosław Matkowski JARO-BŁYSK Askenazego 11
Firma sprzątająca – AZ LUX Monika Rojek Gajkowicza 1, 3
Firma sprzątająca – Władysława Radzio Gajkowicza 4, 9
Marzena Łezka Gajkowicza 5
Firma sprzątająca – Franciszek Sieńko Gajkowicza 7
Tadeusz Jusiński Gajkowicza 11
Mieczysław Radzio Janinówka 7, 9a
Anna Twardowska Janinówka 9 (klatki 1 ÷ 3)
Iwona Fierek Janinówka 9 (klatki 4 ÷ 6)
Firma sprzątająca – Mariola Bakalarska Janinówka 11
Janina Rabińska Janinówka 13
Janusz Grzegorzewski Janinówka 14
Firma sprzątająca – Sylwester Rozbicki Kuflewska 2, 4
Firma sprzątająca – „KIOSK” Anna Zawistowska Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23
Firma sprzątająca – Władysława Radzio Mokra 2, 23
Janusz Grzegorzewski Mokra 4
Firma sprzątająca – AZ LUX Monika Rojek Mokra 31, 33
Firma sprzątająca – „KIOSK” Anna Zawistowska Okólna 28
Grażyna Kamińska Remiszewska 1
Andrzej Witak Remiszewska 7
Andrzej Witak Szczepanika 2
Jan Nowak Zamiejska 1
Firma sprzątająca – Barbara Suchenek Zamiejska 3
Jacek Kurek Zamiejska 5
Firma sprzątająca – Aneta Koisz Zamiejska 7
Firma sprzątająca – Regina Mroczek Zamiejska 9, 15
Firma sprzątająca – Janina Piechowicz Zamiejska 11, 13
Firma sprzątająca – Jan Klimaszewski Zamiejska 17
Firma sprzątająca – Mariola Bakalarska Zamiejska 20, 24

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „GENERALSKA”
KADENCJA 2023-2026

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Danko Maciej  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Domżała Józef  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Zawadzki Bogusław  Sekretarz Rady Osiedla
4. Rutkowski Kazimierz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Kamiński Zygmunt  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Bartoś – Skwara Ewa  Członek
7. Bielak Tadeusz  Członek
8. Dąbrowski Marian  Członek
9. Domańska Bożena  Członek
10. Grotkowska – Wójcik Halina  Członek
11. Hasior Anna  Członek
12. Jankowska Jadwiga  Członek
13. Krajewska Sylwia  Członek
14. Krawczyk Włodzimierz  Członek
15. Motyczyńska Ewa  Członek
16. Sobótka Hanna  Członek
17. Świderska Danuta  Członek
18. Wojsz Halina  Członek

 

Spis nieruchomości

Osiedle Generalska – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania
1 ul. Gajkowicza 1 111/19 4-10-06 własność
2 ul. Gajkowicza 3
3 ul. Gajkowicza 4
4 ul. Gajkowicza 5
5 ul. Gajkowicza 7
6 ul. Gajkowicza 9
7 ul. Gajkowicza 11
8 ul. Janinówka 7
9 ul. Janinówka 9
10 ul. Janinówka 9A
11 ul. Janinówka 11
12 ul. Janinówka 13
13 ul. Janinówka 14
14 ul. Mokra 2
15 ul. Mokra 4
16 ul. Mokra 23
17 ul. Szczepanika 2
18 ul. Mokra 31 29/1 4-10-06
19 ul. Mokra 33
20 ul. Kuflewska 2 111/28 4-10-06
21 ul. Kuflewska 4
22 ul. Remiszewska 1 104/3 4-10-06
106/2
23 ul. Remiszewska 7 101/4 4-10-06
24 ul. Zamiejska 20 19/4 4-10-03 władanie
25 ul. Zamiejska 24
26 ul. Zamiejska 1 20/9 4-10-03 władanie
27 ul. Zamiejska 3
28 ul. Zamiejska 5
29 ul. Zamiejska 7
30 ul. Zamiejska 9
31 ul. Zamiejska 11
32 ul. Zamiejska 13
33 ul. Zamiejska 15
34 ul. Zamiejska 17
35 ul. Askenazego 2 5 4-10-03 władanie
36 ul. Askenazego 6
37 ul. Askenazego 1 8/6 4-10-03 władanie
38 ul. Askenazego 3
39 ul. Askenazego 5
40 ul. Askenazego 7
41 ul. Askenazego 9
42 ul. Askenazego 11

Osiedle Generalska – miasto Marki – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania
1 ul. Mieszka I 17 30/24 0031-3-08 własność
2 ul. Mieszka I 21
3 ul. Mieszka I 23
4 ul. Okólna 24 30/3 i 52/4
5 ul. Okólna 28 30/24
6 ul. Mieszka I 13 30/25
7 ul. Mieszka I 15

Plan remontów

Osiedle „Generalska”
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Projekt techniczny regulacji instalacji centralnego ogrzewania po dociepleniu budynku Janinówka 9 zrealizowane
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Janinówka 9 III – IV kwartał
Wymiana legalizacyjna ciepłomierzy Remiszewska 1 zrealizowane
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepła Zamiejska 7 III – IV kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
Usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla I – IV kwartał
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych – TECHEM Gajkowicza 1 zrealizowane
Gajkowicza 4
Janinówka 11
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych z nakładką radiową – TECHEM Gajkowicza 11 zrealizowane
Janinowka 7
Janinowka 9
Kuflewska 2
Remiszewska 7
Szczepanika 2
Zamiejska 1
Zamiejska 3
Zamiejska 5
Zamiejska 20
Zamiejska 24
Mokra 33
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji + instalacj deszczowej w budynku Janinówka 11 II kwartał
Projekt techniczny wymiany pionów kanalizacji w budynku Remiszewska 7 III kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Janinówka 14 II -III kwartał
Szczepanika 2
Mokra 4
Gajkowicza 4
Mieszka I 15 zrealizowane
Askenazego 3
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych Janinówka 14 III – IV kwartał
Szczepanika 2
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne Gajkowicza 4 II – III kwartał
Remiszewska 1
Zamiejska 5
Zamiejska 7
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Gajkowicza 5 II – III kwartał
Mieszka I 13
Mieszka I 23
Okólna 28
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych, wymiana instalacji dzwonkowej, wymiana instalacji domofonowej Janinówka 9 II – III kwartał
Mieszka I 21, kl. I, II, III III – IV
Wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych + wymiana instalacji + wymiana instalacji dzwonkowej, wymiana instalacji domofonowej Janinówka 14 II – IV kwartał
Wykonanie projektu technicznego oraz montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych Mieszka I 17 II – IV kwartał
Mieszka I 21
Mieszka I 23
Montaż kamer w nowych dźwigach Janinówka 9 II kwartał
Montaż monitoringu Remiszewska 7 III – IV kwartał
Budowa monitoringu na terenach rekreacyjno – sportowych na ulicy Askenazego Askenazego II – III kwartał
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
projekt techniczny docieplenia (docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa wejść do klatek schodowych) Mieszka I 23 zrealizowane
Naniesienie zmian w projekcie technicznym docieplenia (rozszerzenie zakresu prac) + docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, (przebudowa wejścia z przebudową schodów oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – podanie lokatorów) Janinowka 14 aktualizacja projektu na docieplenie
– zrealizowane, docieplenie
– III/ IV kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Roboty awaryjne teren Osiedla I – IV kwartał
Remonty daszków Askenazego/Zamiejska I – IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa nawierzchni asfaltowych ciągów pieszo – jezdnych teren Osiedla I – IV kwartał
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Gajkowicza 7 zrealizowane
Budowa drogi przeciwpożarowej przy budynku Askenazego 2 zgodnie z Decyzją wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27.08.2021 r. Askenazego 2 II – IV kwartał
8. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana okienek piwnicznych budynki Osiedla II – IV kwartał
9. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Przebudowa wejść do klatek schodowych w tym przebudowa schodów i podjazdów + remont klatek w podwyższonym standardzie + wymiana drzwi na galeryjkach + wymiana drzwi wejściowych do budynku Remiszewska 7 II – IV kwartał
Remont klatek schodowych Mieszka I 21 III – IV kwartał
10. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont balkonów/loggii Teren Osiedla III – IV kwartał
Roboty ogólnobudowlane wg potrzeb Osiedla Teren Osiedla I – IV kwartał
Malowanie ogrodzeń terenów zielonych teren Osiedla – Warszawa + Marki III – IV kwartał
Remont altany śmietnikowej Marki III kwartał
11. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb Teren Osiedla I – IV kwartał
Modernizacja placów zabaw Teren Osiedla I – IV kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dźwigów Janinówka 9 zrealizowane


Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Wyniki ankiety