Osiedle Generalska

 

Kierownik Osiedla:
Andrzej Kowalczyk
Biuro Administracji:
ul. Zamiejska 3
03-580 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 678 11 07
Zgłoszenia
techniczne:

22 679 79 09
email:
generalska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Generalska”, drugie co do wielkości z 6 Osiedli skupionych pod wspólnym Zarządem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”, usytuowane jest na prawym brzegu Wisły w Dzielnicy Targówek.

Głównymi projektantami osiedla byli mgr inż. architektury Z. Wacławek oraz dr inż. architektury M. Handzelewicz z wyłączeniem budynku przy ul. Remiszewskiej 1, który projektował architekt H. Łaguna.

Osiedle o dużym potencjale ekonomicznym, społecznym i gospodarczym swoją nazwę zawdzięcza dawnej ul. Generalska istniejącej w latach 1951 – 1992 w ówczesnej Dzielnicy Praga Północ. Ulica ta biegła od ul. Trockiej do granicy z Ząbkami, a obecnie stanowi fragment ul. Radzymińskiej.

W granicach Osiedla na powierzchni 197 981,7 m2 usytuowanym w części warszawskiej w obrębie ulic Zamiejska, Askenazego, Trocka, Gajkowicza, Mokra i Szczepanika oraz w części Osiedla w Markach w obrębie ulic Mieszka I i Okólna znajduje się 48 budynków mieszkalnych, 3 600 mieszkań, 65 lokali użytkowych, 2 pawilony wolnostojące, 2 garaże, 76 miejsc postojowych, 13 parkingów, 7 nowoczesnych placów zabaw.
Bliskość ośrodków kulturalno-oświatowych: szkoły, przedszkola, prężnie działający klub osiedlowy “Nasz Klub”, Teatr Rampa z sąsiadującym Skwerem Wiecha oraz oddalony o ok. 1,5 km Lasek Bródnowski, a także liczne punkty handlowo-usługowe umożliwiają mieszkańcom realizację sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych codziennych potrzeb.

Do tej Administracji należy budynek zlokalizowany przy ul. Okólnej 24 w Markach. To nowoczesny, ośmiopiętrowy budynek. Jego widoczna z daleka sylwetka zachwyca prostotą formy i oryginalną kolorystyką elewacji.
Część mieszkań w tej inwestycji została sprzedana w preferencyjnym systemie ratalnym.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 11 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy, obsługa Rady Osiedla w zakresie organizacji i protokołowania posiedzeń, przyjmowania i rejestracji korespondencji kierowanej do Rady,  załatwiania innych spraw związanych z działalnością Rady Osiedla. 22 678 11 07
pok. 10 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 5 p.o. Zastępcy Kierownika Administracji Osiedla ds. Eksploatacji nadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu 22 678 11 87
22 678 13 98
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 8

Marki – Mieszka I 13 lok. 12

Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów oraz firm sprzątających, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 679 97 51
22 511 22 51
22 781 13 80
(administrator Marki)
Ewa Chrzanowska
– Zamiejska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24
– Askenazego 1, 3, 5
Agnieszka Kicek
– Janinówka 7, 9, 9A, 11, 13, 14
– Kuflewska 2, 4
– Remiszewska 1, 7
– Mokra 4, 31, 33
– Szczepanika 2
– Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23 (Marki)
– Okólna 28 (Marki)
Grzegorz Tokarski
– Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Mokra 2, 23
– Askenazego 2, 6, 7, 9, 11
pok. 7 Technicy – dla interesantów przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 679 79 09
pok. 7 Technicy – rozliczenie mediów rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania 22 511 22 56
pok. 6 Technicy – Mistrz przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej urządzeń i instalacji, dbanie o należyty wygląd i estetykę  obiektów budowlanych i przyległych terenów oraz ciągów pieszo – jezdnych, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 6 Inspektor nadzoru robót budowlanych przyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami 22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 11 Specjalista
ds. eksploatacji
obsługa spraw z zakresu najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod  działalność gospodarczą oraz reklamową w tym: sporządzanie umów najmu i dzierżawy,  wystawianie FV, wezwań do zapłaty, udzielanie informacji dotyczących wysokości stawki  oraz stanu kont czynszowych dla ww., współpraca z działem windykacji w zakresie spłat zaległości. 22 511 25 04
Dział Księgowości
pok. 17 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla 22 679 43 31
pok. 14 Księgowość – faktury księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, przetwarzanie danych w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych i analiz 22 511 25 03
22 511 25 06
pok. 13 Księgowość – czynsze obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, wydawanie zaświadczeń o stanie konta czynszowego dla lokali mieszkalnych niezbędnych do przedstawienia w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Dzielnicy dla uzyskania dodatku do czynszu,   bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz ich monitorowanie, współpraca w tym zakresie z Komisją Społeczno -Środowiskową Rady Osiedla oraz z Radą Osiedla, przygotowywanie wezwań do zapłaty dla lokali mieszkalnych, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania spraw do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych, współpraca z sekcją windykacji Biura Zarządu RSM “Praga” dotycząca dłużników 22 678 08 06
pok. 13 Księgowość – windykacja 22 678 08 06
Klub Osiedlowy
Klub “Nasz Klub”  Organizacja,  i prowadzenie zajęć kulturalno -oświatowych, zapewnienie  właściwej informacji dla mieszkańców nt. działalności prowadzonej w klubie, organizowanie i prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji “Lato w Mieście” i “Zima w Mieście”, współpraca z Zarządem Spółdzielni RSM “Praga” , Radą Osiedla “Generalska”, Komisją Społeczno -Środowiskową  Rady Osiedla “Generalska” oraz innymi organizacjami samorządowymi i placówkami kulturalno -oświatowymi w zakresie działalności klubu. 22 679 58 52
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Małgorzata Rasińska Askenazego 1, 2, 6
Maciej Bakalarski Askenazego 3
Jadwiga Strzalińska Askenazego 5
Małgorzata Rasińska Askenazego 7, 9
Jarosław Matkowski Askenazego 11
Czesław Warchoł Gajkowicza 1, 3
Władysława Radzio Gajkowicza 4
Marzena Łeska Gajkowicza 5
Franciszek Sieńko Gajkowicza 7
Władysława Radzio Gajkowicza 9
Tadeusz Jusiński Gajkowicza 11
Mieczysław Radzio Janinówka 7, 9a
Anna Twardowska Janinówka 9 (klatki 1 ÷ 3)
Iwona Fierek Janinówka 9 (klatki 4 ÷ 6)
Maciej Bakalarski Janinówka 11
Janina Rabińska Janinówka 13
Janusz Grzegorzewski Janinówka 14
Sylwester Rozbicki Kuflewska 2, 4
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna “Praga Mieszka I 13, 15
Bogumiła Kowalska Mieszka I 17, 21
Anna Zawistowska Mieszka I 23
Władysława Radzio Mokra 2
Janusz Grzegorzewski Mokra 4
Władysława Radzio Mokra 23
Urszula Żywek Mokra 31, 33
Anna Zawistowska Okólna 28
Grażyna Kamińska Remiszewska 1
Andrzej Witak Remiszewska 7
Andrzej Witak Szczepanika 2
Jan Nowak Zamiejska 1
Barbara Suchenek Zamiejska 3
Jacenty Kurek Zamiejska 5
Paweł Koisz Zamiejska 7
Regina Mroczek Zamiejska 9
Janina Piechowicz Zamiejska 11
Janina Piechowicz Zamiejska 13
Regina Mroczek Zamiejska 15
Jan Klimaszewski Zamiejska 17
Maciej Bakalarski Zamiejska 20, 24

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “GENERALSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Danko Maciej  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Sobótka Hanna  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Zawadzki Bogusław  Sekretarz Rady Osiedla
4. Rutkowski Kazimierz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Kamiński Zygmunt  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Domańska Bożena  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Środowiskowej
7. Bartoś – Skwara Ewa  Członek
8. Bielak Tadeusz  Członek
9. Dąbrowski Marian  Członek
10. Domżała Józef  Członek
11. Dzikowski Andrzej  Członek
12. Grotkowska – Wójcik Halina  Członek
13. Hasior Hanna  Członek
14. Krawczyk Włodzimierz  Członek
15. Laskowski Andrzej  Członek
16. Motyczyńska Ewa Członek
17. Przydworski Szczepan Członek
18. Wojsz Halina Członek

 

 

Spis nieruchomości

Osiedle Generalska – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania
1 ul. Gajkowicza 1 111/19 4-10-06 użytkowanie wieczyste
2 ul. Gajkowicza 3
3 ul. Gajkowicza 4
4 ul. Gajkowicza 5
5 ul. Gajkowicza 7
6 ul. Gajkowicza 9
7 ul. Gajkowicza 11
8 ul. Janinówka 7
9 ul. Janinówka 9
10 ul. Janinówka 9A
11 ul. Janinówka 11
12 ul. Janinówka 13
13 ul. Janinówka 14
14 ul. Mokra 2
15 ul. Mokra 4
16 ul. Mokra 23
17 ul. Szczepanika 2
18 ul. Mokra 31 29/1 4-10-06 użytkowanie wieczyste
19 ul. Mokra 33
20 ul. Kuflewska 2 111/28 4-10-06 użytkowanie wieczyste
21 ul. Kuflewska 4
22 ul. Remiszewska 1 104/3 4-10-06 użytkowanie wieczyste
106/2
23 ul. Remiszewska 7 101/4 4-10-06 użytkowanie wieczyste
24 ul. Zamiejska 20 19/4 4-10-03 władanie
25 ul. Zamiejska 24
26 ul. Zamiejska 1 20/9 4-10-03 władanie
27 ul. Zamiejska 3
28 ul. Zamiejska 5
29 ul. Zamiejska 7
30 ul. Zamiejska 9
31 ul. Zamiejska 11
32 ul. Zamiejska 13
33 ul. Zamiejska 15
34 ul. Zamiejska 17
35 ul. Askenazego 2 5 4-10-03 władanie
36 ul. Askenazego 6
37 ul. Askenazego 1 8/6 4-10-03 władanie
38 ul. Askenazego 3
39 ul. Askenazego 5
40 ul. Askenazego 7
41 ul. Askenazego 9
42 ul. Askenazego 11

Osiedle Generalska – miasto Marki – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania
1 ul. Mieszka I 17 30/24 0031-3-08 użytkowanie wieczyste
2 ul. Mieszka I 21
3 ul. Mieszka I 23
4 ul. Okólna 28
5 ul. Mieszka I 13 30/25 0031-3-08 użytkowanie wieczyste
6 ul. Mieszka I 15

Plan remontów

Osiedle “Generalska”
ROK 2020
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Zamiejska 3 I kwartał
Zamiejska 7 I kwartał
wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w.
z zaworami podpionowymi
Askenazego 2 II/III kwartał
Zamiejska 3 II/III kwartał
Zamiejska 7 II/III kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Askenazego 1 I/ III kwartał
Askenazego 3 I/ III kwartał
Askenazego 5 I/ III kwartał
Mieszka I 13 I/ III kwartał
Mieszka I 15 I/ III kwartał
Mieszka I 17 I/ III kwartał
Mieszka I 21 I/ III kwartał
Mieszka I 23 I/ III kwartał
Okólna 28 I/ III kwartał
Remiszewska 1 I/ III kwartał
Zamiejska 13 I/ III kwartał
Zamiejska 15 I/ III kwartał
Zamiejska 17 I/ III kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
projekt i wymiana instalacji gazowej
wraz z montażem liczników indywidualnych
Zamiejska 1 I/IV kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
wykonanie uziomów budynków mieszkalnych
wraz z uziemieniem wyrównawczym
Askenazego 2 II/ III kwartał
Zamiejska 3 II/ III kwartał
Zamiejska 7 II/ III kwartał
wymiana opraw oświetleniowych
na klatkach schodowych na energooszczędne
Mokra 4 I/II kwartał
Mokra 31 I/II kwartał
Remiszewska 7 I/II kwartał
Askenazego 2 I/II kwartał
Askenazego 6 I/II kwartał
Askenazego 7 I/II kwartał
Zamiejska 11 I/II kwartał
wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Mieszka I 17 I/II kwartał
Askenazego 5 I/II kwartał
Zamiejska 13 I/II kwartał
wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni) Mokra 31 I/ II kwartał
montaż monitoringu wg bieżących potrzeb I/IV kwartał
remont instalacji odgromowej Gajkowicza 3 II/III kwartał
Gajkowicza 7 II/III kwartał
Gajkowicza 9 II/III kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
renowacja elewacji + wymiana balustrad balkonów
+ przebudowa wejść do budynku
+ wymiana drzwi wejściowych + wykonanie PT
Okólna 28 III/IV kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
roboty awaryjne teren Osiedla
remont dachu Mokra 33 kl. I, II, III, IV II/III kwartał
8. ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowych Warszawa
+ Marki wg bieżących potrzeb
III/IV kwartał
wykonanie 10 miejsc postojowych Mieszka I 21/23 III/IV kwartał
wykonanie fragmentów ciągów pieszych
przy częściowej likwidacji trawników
Gajkowicza 1 III/IV kwartał
wykonanie projektu organizacji ruchu
+ wykonanie zabezpieczenia terenu
+ montaż szlabanów związany z uruchomieniem Metra
Askenazego-Zamiejska I/III kwartał
9. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remonty klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek Gajkowicza 3 kl. I I/IV kwartał
Gajkowicza 3 kl. II I/IV kwartał
Askenazego 6 I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. I I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. II I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. III I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. IV I/IV kwartał
Zamiejska 24 I/IV kwartał
10. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
kompleksowy remont balkonów/loggii wg bieżących potrzeb
remont schodów wejściowych + remont podjazdów do klatek Remiszewska 1 II/III kwartał
Zamiejska 3 kl. I-V II/III kwartał
przebudowa altan śmietnikowych przystosowanych
do segregacji śmieci
w rejonie Zamiejska 5/7 II/III kwartał
w rejonie Zamiejska 13 II/III kwartał
pojemniki do “wkopania” na segregację śmieci Zamiejska 17 II/III kwartał
montaż ogrodzenia Mieszka I 13 II/III kwartał
Mieszka I 15 II/III kwartał
Mieszka I 17 II/III kwartał
Mieszka I 21 II/III kwartał
Mieszka I 23 II/III kwartał
Okólna 28 II/III kwartał
12. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb II/ III kwartał
13. ROBOTY INNE
wykonanie siłowni plenerowej Mieszka I 17 II/ III kwartał
14. DŹWIGI
wymiana aparatury sterowej Gajkowicza 3 kl. I II/III kwartał
Gajkowicza 3 kl. II II/III kwartał
Zamiejska 1 kl. III II/III kwartał
Zamiejska 1 kl. IV II/III kwartał
Zamiejska 3 kl. I II/III kwartał
Zamiejska 3 kl. III II/III kwartał
Zamiejska 5 kl. I II/III kwartał
wymiana zespołu napędowego Kuflewska 4 II/ III kwartał
Zamiejska 20 II/ III kwartał
wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrach Mokra 23 II/ III kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34