Osiedle Kijowska

Kierownik Osiedla:
Robert Gałązka
Biuro Administracji:
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 818 19 75
Faks:
22 619 66 72
email:
kijowska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Kijowska”, które swoją nazwę wzięło od ulicy Kijowskiej, powstało w miejscu starej zabudowy dawnego przedmieścia Warszawy, a obecnie stanowi centrum dzielnicy. Samą ulicę zaprojektowano w 1863 roku jako element planu regulacyjnego Pragi. W latach 1969 – 1975 wg projektu arch. Jana Kalinowskiego powstało nowe osiedle wprowadzone w starą i zniszczoną tkankę Pragi, którego budynki dzięki swym rozmiarom i starannemu rozmieszczeniu nadały nowy wygląd starym Szmulkom.

Osiedle “Kijowska” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – Radzymińska – Białostocka – Tarchomińska – Ząbkowska – Markowska i składa się obecnie z czterech części: Szmulowizna A, Szmulowizna I, gdzie powstała w latach 1969 – 1972 najstarsza część osiedla. Tutaj znajduje się też budynek Kijowska 11 o długości 508 m, który jest najdłuższym prostym budynkiem w Warszawie. Niespotykana długość budynku nie była przypadkowa. Miał on stanowić rozgraniczenie między Pragami i zasłaniać niezbyt efektowne stare kamienice Szmulowizny. Gdyby “Jamnika” postawić pionowo, to byłby dwa razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Jako ciekawostkę można wskazać, że w budowie brał udział murarz Albin Siwak, przodownik pracy, który doszedł aż do stanowiska członka Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście nie jako zwykły murarz, ale jako brygadzista. Blok ten zasiedlano etapami. Warto wspomnieć, że od 1976 roku do około 1991 roku na budynku tym zainstalowany był jeden z największych praskich neonów – reklama Cepelii.

W skład tej części osiedla wchodzą również budynki Al. Tysiąclecia 151, Ząbkowska 40, Korsaka 1 i Markowska 6. W 1969 roku budynek przy Markowskiej 6 ubiegał się o zaszczytny tytuł “Mistera” i wraz blokami przy Żabłocińskiej 8 i Promyka 5 dostał się do ścisłego finału.

Kolejne części Osiedla “Kijowska” to Szmulowizna B – budynki Wiosenna 1, 2, 3 i Tarchomińska 10, które wybudowano w latach 1973 – 1978 oraz Szmulowizna Wschodnia i Szmulowizna II z powstałymi do roku 1975 budynkami Wołomińska 19, Radzymińska 54/58, 60/66, 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15, 16/24 oraz wybudowanymi w latach 1978 – 1984 budynkami Radzymińska 52a, Łochowska 34, Łomżyńska 22/24.

Kolonia Białostocka – to najmłodsza część osiedla, która powstała w latach 1982 – 1986 według projektu W. Jastrzębskiego. W skład tej części wchodzą trzy bliźniacze budynki Białostocka 7, 9, 11 wybudowane po północnej stronie ulicy Białostockiej w miejscu rozebrania zniszczonej w czasie ostatniej wojny drewnianej i murowanej zabudowy. Bloki były budowane w technologii wylewanej, bowiem piwnice i partery zostały przeznaczone na sklepy i magazyny. Natomiast pozostałe kondygnacje zostały zbudowane z cegły żerańskiej. Budynki budował KBM Wschód, zaś pracami kierował inż. Czesław Nowakowski. Bloki z lat 80-tych XX wieku nie posiadają wyszukanej architektury, jednak są dość funkcjonalne. Większość mieszkań posiada okna wychodzące na dwie strony oraz duże balkony. Jest też kilka mieszkań dwupoziomowych. Zmienna jest ilość pięter, która waha się od 8 do 11 kondygnacji. W każdym z budynków znajduje się ponad 200 mieszkań. Na parterze jest szereg lokali usługowych. Na dawnej drodze używanej podczas budowy osiedla powstał w latach 90-tych XX wieku strzeżony parking oraz murowane garaże. W budynku Białostocka 11 na parterze swoją siedzibę ma Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”.

W 2001 roku został oddany po przeciwnej stronie ulicy Białostockiej budynek pod numerem 48 ze 113 lokalami mieszkalnymi oraz parkingiem podziemnym.

Obecnie teren Osiedla zamieszkuje około 10 000 mieszkańców. W skład zasobów osiedla wchodzą: 24 budynki mieszkalne, 4 200 mieszkań, 122 lokale użytkowe, 3 pawilony wolnostojące, 132 garaże, 63 miejsca postojowe, 3 parkingi, 3 siłownie plenerowe i plac do ćwiczeń streetworking, a także 3 place zabaw zlokalizowane przy budynkach: Ząbkowska 42, Białostocka 7, Łomżyńska 22/24.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 3 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 818 19 75
22 619 32 58
22 619 32 59
pok. 4 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2 Zastępca Kierownika Administracji Osiedla nadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 6 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla wew. 822, 6
Magdalena Wojtaszewska
– Białostocka 7, 9, 11, 48
– Ząbkowska 40, 52
– Wiosenna 1, 2, 3
– Tarchomińska 10
Adrian Przybysz
– Kijowska 11
– Al. Tysiąclecia 151
– Korsaka 1
– Markowska 6
Piotr Wyszogrodzki
– Radzymińska 50, 52a, 54/58, 60/66, 68/72
– Łomżyńska 15/25, 22/24
– Wołomińska 19
– Siedlecka 1/15, 16/24
– Łochowska 1/29, 34
– Ząbkowska 42
Zgłoszenia przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu wew. 820, 4
pok. 11 Konserwator
pok. 10 Inspektorzy wew. 824, 5
pok. 8 Lokale użytkowe obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla wew. 818
Dział Księgowości
pok. 1 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla wew. 816
pok. 9 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek wew. 815
pok. 7 Księgowość – czynsze I obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych wew. 817, 2
pok. 5 Księgowość – czynsze II wew. 819, 3
pok. 11 Rozliczenia rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania wew. 825, 9
pok. 7 Rozliczenia wodomierzy wew. 817, 2
Klub Osiedlowy
Klub “Kuźnia” 600 460 604
660 411 821

 

Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Hanna Stępień – Firma Sprzątająca Białostocka 7 kl. 4-6
Elżbieta Ołdak – Firma Sprzątająca Białostocka 7 kl. 1-3, 7-8, Białostocka 9 kl. 4
Halina Siwak Białostocka 11 kl. 1-3
Jolanta Molenda – Firma Sprzątająca Białostocka 11 kl. 4-8, Białostocka 9 kl. 5
Małgorzata Skórka – Firma Sprzątając Białostocka 48 kl. 1-7, Białostocka 9 kl. 6-8
Regina Ołdak Białostocka 9 kl. 1-3
Małgorzata Ryszewska – Firma Sprzątająca Kijowska 11, kl. 1-11, Al. Tysiąclecia 151 kl. 5-6
Ewa Sęk – Firma Sprzątająca Kijowska 11, kl. 12-22
Adam Sęk Kijowska 11, kl. 23-33
Czesław Chorchos Kijowska 11 kl. 34-43
Elżbieta Lewandowska Korsaka 1 kl. 1, Markowska 6 kl. 3
Iwona Celińska – Firma Sprzątająca Korsaka 1 kl. 1-2, Siedlecka 16/24 kl. 1-2
Mirosława Rozbicka – Firma Sprzątająca Łochowska 1/29, Łochowska 34
Teresa Walczak Łomżyńska 15/25 kl. 1-2
Maria Godlewska Markowska 6 kl. 1-2
Joanna Sienkiewicz Radzymińska 54/58, Radzymińska 60/66, Radzymińska 52A
Renata Rozbicka Radzymińska 68/72 kl.1-2, Łomżyńska 22/24 kl. 1-3
Katarzyna Kwiatkowska – Firma Sprzątająca Siedlecka 1/15 kl. 1-3, Al. Tysiąclecia 151 kl. 3-4
Eugeniusz Żero Tarchomińska 10 kl. 1-2, Wiosenna 3 kl. 10-18
Piotr Kuligowski Al. Tysiąclecia 151 kl. 1-2
Urszula Czerniejewska Wiosenna 1, Wiosenna 3 kl. 1-9
Jadwiga Żyłka – Firma Sprzątająca Wiosenna 2 kl. 1-3, Wołomińska 19
Krystyna Ośko Ząbkowska 40 kl. 10-18
Andrzej Sitnicki Ząbkowska 40 kl. 1-9

 

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “KIJOWSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Jarzębska Hanna  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Gruszczyńska Joanna  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Drozdowski Tadeusz  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4. Michalczyk Włodzimierz  Sekretarz Rady Osiedla
5. Niziołek Janusz  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Borucki Wiesław  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Wojtasik Hanna  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
8. Łabędź Krystyna  Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Kulturalnej
9. Bąk Krzysztof  Członek
10. Haraburda Ewa  Członek
11. Kacprzyk Piotr  Członek
12. Klimiuk Sylwester  Członek
13. Masikowska-Krzewska Elżbieta  Członek
14. Matalińska Barbara  Członek
15. Niernsee Sebastian  Członek
16. Papierski Mirosław  Członek
17. Strzelecki Paweł  Członek
18. Szatańska Monika  Członek
19. Tarkowska Barbara Członek
20. Wojdyga Mieczysław Członek
21. Zięba Jarosław Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Kijowska – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Białostocka 48 93 4-14-05 własność Szmulowizna Wschodnia
56/4 własność
2 ul. Wiosenna 1 91 4-14-05 użytkowanie wieczyste Szmulowizna B
3 ul. Wiosenna 2
4 ul. Wiosenna 3
5 ul. Tarchomińska 10
6 ul. Łomżyńska 22/24 52 4-14-04 użytkowanie wieczyste Szmulowizna Wschodnia
53/6
7 ul. Łochowska 1/29 113/2 4-14-01 władanie
42/5 4-14-04
42/3
8 ul. Łochowska 34 59 4-14-04 władanie
42/3 4-14-04 władanie
9 ul. Siedlecka 1/15 42/3 4-14-04 władanie
10 ul. Siedlecka 16/24 87 4-14-04 władanie
11 ul. Radzymińska 68/72 113/3 4-14-01 władanie
12 ul. Radzymińska 60/66 113/5 4-14-01 władanie
13 ul. Radzymińska 54/58 113/6 4-14-01 władanie
113/7
14 ul. Radzymińska 52A 113/7 4-14-01 władanie
15 ul. Łomżyńska 15/25 114 4-14-01 władanie
16 ul. Wołomińska 19 23 4-14-04 władanie
17 ul. Ząbkowska 40 22/6 4-14-07 władanie Szmulowizna AI i AII
18 ul. Markowska 6 22/6
19 ul. Korsaka 1 22/6
20 ul. Kijowska 11 22/6
22/3
47/1
21 al. Tysiaclecia 151 22/3
47/1
22 ul. Bialostocka 7 6 4-14-03 władanie
23 ul. Białostocka 9
24 ul. Białostocka 11 24
25

Plan remontów

Osiedle “Kijowska”
ROK 2020
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowym Białostocka 48 I kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy
z pozostawieniem nakładki radiowej
z przeprogramowaniem nakładki
na nowy wodomierz
Kijowska 11 I kwartał
Al. Tysiąclecia 151 I kwartał
Radzymińska 60/66 I kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
wyniesienie kurków gazu na zewnątrz Ząbkowska 40 III – IV kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
wymiana wewnętrznych lini zasilania (60%) Wiosenna 2 I kwartał
wymiana wewnętrznych linii zasilania (100%) Siedlecka 1/15 II kwartał
modernizacja instalacji elektrycznej piwnic
i garaży wraz z wymianą tablic głównych
Kijowska 11 II kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
naprawa, mycie i malowanie elewacji + projekt Łomżyńska 22/24 II kwartał
docielenie stropodachu Kijowska 11 III kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
remont pokrycia dachu ze zrywką Markowska 6 III – IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
wymiana nawierzchni przy budynku na kostkę Wiosenna 1 II kwartał
naprawy nawierzchni asfaltowych Teren Osiedla II kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimi Wiosenna 2 II kwartał
Siedlecka 1/15 III – IV kwartał
Siedlecka 16/24 II – III kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont elewacji w systemie STO Białostocka 48 I kwartał
remont zsypów z wymianą szuflad Siedlecka 1/15 II kwartał
Wiosenna 2 II kwartał
Siedlecka 16/24 II kwartał
remont balkonów Teren Osiedla II – IV kwartał
10. ROBOTY MALARSKIE
malowanie płotków Teren Osiedla II kwartał
malowanie balustrad strona północna Kijowska 11 III kwartał
11. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
zabiegi pielęgnacyjne drzew Teren Osiedla I kwartał
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji
Wiosenna 2/Wiosenna 3, górka B
Wiosenna 2 I kwartał
Wiosenna 3 I kwartał
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji Białostocka 11 Białostocka 11 II kwartał
12. ROBOTY INNE
montaż szlabanów systemem kontroli wjazdu i wyjazdu
oraz systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd
pojazdom uprzywilejowanym
Ząbkowska 40 II kwartał
wymiana poręczy na poręcz ze stali nierdzewnej Radzymińska 60/66 III kwartał
Łomżyńska 15/25 III kwartał
13. DŹWIGI
wymiana zespołu napędowego, modernizacja aparatury
sterowej, wymiana kabiny i drzwi szybowych
Siedlecka 16/24 kl. 2 osobowy II kwartał
wymiana drzwi szybowych Radzymińska 60/66 lewy i prawy II kwartał
Łochowska 1/29 kl 1, lewy i prawy II kwartał
Łochowska 1/29 kl 2, lewy i prawy II kwartał
wymiana kabiny Łochowska 1/29 kl 1, lewy i prawy II kwartał
Łochowska 1/29 kl 2, lewy i prawy II kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Warszawa, dnia 5 listopada 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga” Osiedle “Kijowska” informuje, że w dniu 08.09.2020r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy wydał postanowienie zakazujące przedsiębiorstwu Wilczyński Invest SA prowadzenia prac na działkach ewidencyjnych nr 42/2 i 42/3 z obrębu 4-14-04 w związku z powództwem RSM “Praga” z dnia 28.08.2020r. o ochronę naruszonego posiadania ze względu na zajęcie przez pozwanego terenów Osiedla “Kijowska” pozostających we władaniu RSM “Praga”. Rozprawa odbędzie się w dniu 19.01.2021 r. sygn. Akt XV GC 1640/20.

Przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA, inwestor zamierzający wznieść budynek mieszkalny na posesji przy ul. Łochowskiej 36, zawarł z Urzędem Dzielnicy Praga Północ umowę dzierżawy fragmentu terenu pomiędzy budynkami Łochowska 34 i Siedlecka 1/15. Umowa zawarta została z naruszeniem posiadania RSM “Praga”, jako władającej terenem – posiadacza istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ujawnionego w ewidencji gruntów. RSM “Praga” posiada ww. teren na podstawie decyzji administracyjnych o lokalizacji szczegółowej nr 629/71 z dnia 15.04.1971r wydanej przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy oraz decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy ustanawiającej na rzecz RSM “Praga” prawo użytkowania wieczystego terenów objętych powołaną wyżej decyzją nr 629/71 (znak GKM.V-Rej.IV/47/71 z dnia 21.12.1971r.) oddającej RSM “Praga” tę nieruchomość w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Umowa dzierżawy zawarta została bez wiedzy i zgody RSM “Praga”, a fakt jej zawarcia narusza prawa RSM “Praga” jako posiadacza terenu i budynków, a ponadto powoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz wszelkich osób przebywających na tym terenie, poprzez wprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów bezpośrednio w strefie wejścia do mieszkalnego budynku wielorodzinnego, na boisku i terenie przeznaczonym do rekreacji, a także na uczęszczanym szlaku pieszym prowadzącym z szeroko pojętego rejonu Szmulek w kierunku linii tramwajowej w ul. Kawęczyńskiej i węzła komunikacyjnego przy Dworcu Wschodnim.

RSM “Praga” niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy złożyła pozew do sądu o ochronę naruszonego posiadania wraz z zabezpieczeniem powództwa, zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i mienia związanym z wykonywaniem robót i naruszeniu interesów mieszkańców. Do Urzędu Dzielnicy skierowane zostało żądanie odstąpienia od umowy dzierżawy zawartej z Wilczyński Invest SA i zaprzestania naruszenia posiadania nieruchomości pozostającej we władaniu RSM “Praga” oraz wezwanie do Wilczyński Invest SA do zaprzestania naruszania posiadania. Zawiadomione zostały także Zarząd Dróg Miejskich m.st Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska, Prokuratora Rejonowa Warszawa Praga Północ. Skierowane zostały także zawiadomienia o popełnieniu wykroczeń związanych z dewastacją słupków ograniczających wjazd na teren pomiędzy budynkami oraz dewastacją zieleni, a także zagrożeniem powodowanym przez wjeżdżające pojazdy.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie Zarządu RSM “Praga” w działania podejmowane kolejno w związku z postępowaniem administracyjnym i rozmowami prowadzonymi z inwestorem, a także w ostatnim okresie, gdy przyszło nam borykać się z konsekwencjami samowoli urzędników i skutkami zawartej przez nich umowy dzierżawy naszego terenu. Koniecznie także trzeba tu podkreślić wsparcie udzielone przez panią Hannę Jarzębską Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz wkład, jaki wniosła w działania podejmowane w tej sprawie od chwili wniesienia sprzeciwu, poprzez negocjacje z inwestorem i spotkania z Mieszkańcami, aż po prowadzone obecnie działania w celu wyegzekwowania praw należnych naszej Spółdzielni i Mieszkańcom Osiedla “Kijowska”.

Podczas postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przy ul. Łochowskiej 36 RSM “Praga” konsekwentnie odmawiała umożliwienia przejazdu dla potrzeb budowy i obsługi inwestycji. Zaskarżona także została decyzja o pozwoleniu na budowę, a także uprzednia decyzja o warunkach zabudowy, jednak po wyczerpaniu procedury odwoławczej decyzje zostały utrzymane w mocy. Podjęte na początku roku 2019 rozmowy z inwestorem, dotyczące ustalenia dojazdu do budowy w sposób mniej uciążliwy dla mieszkańców, nie przyniosły rezultatu, zaś rozpoczęcie budowy zostało wstrzymane aż do dzisiaj. W tej sprawie RSM “Praga” realizuje ustalenia podjęte z Mieszkańcami budynku Łochowska 34 podczas spotkania w dniu 24.01.2019r. Przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA zostało powiadomione o zdecydowanym sprzeciwie Mieszkańców w sprawie przejazdu bezpośrednio w strefie budynku, a także o związanych z takim przejazdem zagrożeniach i uciążliwościach, oraz o potrzebie poszukiwania innej – bezpieczniejszej – drogi dojazdowej poza terenem wykorzystywanym przez Mieszkańców Osiedla. Warto także podkreślić, że zaskarżona przez RSM “Praga” decyzja o pozwoleniu na budowę nie zawierała postanowień dotyczących dojazdu od strony nieruchomości RSM “Praga”, zaś teren inwestycji posiada dojazd przez bramę wjazdową w budynku Łochowska 36 znajdującym się w południowej pierzei ulicy Łochowskiej. W obecnej sytuacji RSM “Praga” kontynuować będzie działania związane ze złożonym wobec Wilczyński Invest SA pozwem oraz złożonymi zawiadomieniami o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach, a także w celu unieważnienia umowy dzierżawy terenu i ograniczenia uciążliwości, i zagrożeń powodowanych przez realizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Osiedla.

W związku z wydanym przez Sąd Rejonowy postanowieniem zakazującym Wilczyński Invest SA prowadzenia prac na terenach przy budynku Łochowska 34, RSM “Praga” – przy wielkim wsparciu otrzymanym od Mieszkańców i Radnej Hanny Jarzębskiej – podjęła niezwłoczne działania w celu wyegzekwowania od inwestora przestrzegania nałożonego postanowieniem zakazu. Konieczne okazały się wielokrotne interwencje Policji i Straży Miejskiej, a także założenie blokad uniemożliwiających wjazd oraz bezpośrednie zablokowanie wjazdu, co doprowadziło do wycofania sprzętu ciężkiego z terenu budowy, a także dało szansę na przeniesienie sporu na płaszczyznę formalno-prawną.

RSM “Praga” podjęła także próby polubownego rozwiązania sporu, wskazując równocześnie możliwość dojazdu do terenu budowy od strony ulicy Siedleckiej, co ograniczyłoby uciążliwości doświadczane przez Mieszkańców, a także wyeliminowałoby związane z dojazdem do budowy zagrożenia. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wilczyński Invest SA, podczas którego strony zadeklarowały gotowość znalezienia rozwiązania polubownego. Odbyło się następnie spotkanie przedstawicieli RSM “Praga” z panią Iloną Soją-Kozłowską, Burmistrzem Dzielnicy Praga-Północ, przy udziale przedstawiciela dewelopera, podczas którego przedstawiona została sprawa naruszenia posiadania RSM “Praga” i zawarcia z deweloperem umowy dzierżawy terenu, przedstawiono także zagrożenia i uciążliwości, jakie ta sytuacja spowodowała, przedstawiona została również alternatywna możliwość dojazdu. Po spotkaniu skierowane zostało pismo do Burmistrza w tej sprawie, niestety odpowiedzi nie otrzymaliśmy do dzisiaj.

Warto podkreślić, że oprócz sprawy z powództwa RSM “Praga”, gdzie termin rozprawy sąd wyznaczył na dzień 19.01.2021r., również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, na skutek zawiadomienia złożonego przez RSM “Praga”, prowadzi postępowanie w sprawie zagrożenia powodowanego obecnie wyznaczonym dojazdem do terenu budowy. W tej sprawie, również wskutek zawiadomienia i późniejszego zażalenia złożonego przez RSM “Praga”, sprawę wyjaśnia także Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ.

Dotychczas przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA respektowało zakaz nałożony przez sąd, niestety w ostatnim okresie podjęto prace wbrew zakazowi i pomimo kolejnych interwencji RSM “Praga”. W tej sytuacji RSM “Praga” w prowadzonych postępowaniach i przed sądem nadal dochodzić będzie roszczeń w związku z naruszeniem posiadania oraz sprowadzeniem zagrożenia dla Mieszkańców.

Opis sprawy wraz z kopiami dokumentów dostępny jest na stronie RSM “Praga” w zakładce Osiedla “Kijowska”,
pod bezpośrednim adresem – www.rsmpraga.pl/osiedle/kijowska/#sprawa