Osiedle Kijowska

Kierownik Osiedla:
Robert Gałązka
Biuro Administracji:
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Telefon:
22 818 19 75
Faks:
22 619 66 72
email:
kijowska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Kijowska”, które swoją nazwę wzięło od ulicy Kijowskiej, powstało w miejscu starej zabudowy dawnego przedmieścia Warszawy, a obecnie stanowi centrum dzielnicy. Samą ulicę zaprojektowano w 1863 roku jako element planu regulacyjnego Pragi. W latach 1969 – 1975 wg projektu arch. Jana Kalinowskiego powstało nowe osiedle wprowadzone w starą i zniszczoną tkankę Pragi, którego budynki dzięki swym rozmiarom i starannemu rozmieszczeniu nadały nowy wygląd starym Szmulkom.

Osiedle „Kijowska” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – Radzymińska – Białostocka – Tarchomińska – Ząbkowska – Markowska i składa się obecnie z czterech części: Szmulowizna A, Szmulowizna I, gdzie powstała w latach 1969 – 1972 najstarsza część osiedla. Tutaj znajduje się też budynek Kijowska 11 o długości 508 m, który jest najdłuższym prostym budynkiem w Warszawie. Niespotykana długość budynku nie była przypadkowa. Miał on stanowić rozgraniczenie między Pragami i zasłaniać niezbyt efektowne stare kamienice Szmulowizny. Gdyby „Jamnika” postawić pionowo, to byłby dwa razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Jako ciekawostkę można wskazać, że w budowie brał udział murarz Albin Siwak, przodownik pracy, który doszedł aż do stanowiska członka Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście nie jako zwykły murarz, ale jako brygadzista. Blok ten zasiedlano etapami. Warto wspomnieć, że od 1976 roku do około 1991 roku na budynku tym zainstalowany był jeden z największych praskich neonów – reklama Cepelii.

W skład tej części osiedla wchodzą również budynki Al. Tysiąclecia 151, Ząbkowska 40, Korsaka 1 i Markowska 6. W 1969 roku budynek przy Markowskiej 6 ubiegał się o zaszczytny tytuł „Mistera” i wraz blokami przy Żabłocińskiej 8 i Promyka 5 dostał się do ścisłego finału.

Kolejne części Osiedla „Kijowska” to Szmulowizna B – budynki Wiosenna 1, 2, 3 i Tarchomińska 10, które wybudowano w latach 1973 – 1978 oraz Szmulowizna Wschodnia i Szmulowizna II z powstałymi do roku 1975 budynkami Wołomińska 19, Radzymińska 54/58, 60/66, 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15, 16/24 oraz wybudowanymi w latach 1978 – 1984 budynkami Radzymińska 52a, Łochowska 34, Łomżyńska 22/24.

Kolonia Białostocka ? to najmłodsza część osiedla, która powstała w latach 1982 – 1986 według projektu W. Jastrzębskiego. W skład tej części wchodzą trzy bliźniacze budynki Białostocka 7, 9, 11 wybudowane po północnej stronie ulicy Białostockiej w miejscu rozebrania zniszczonej w czasie ostatniej wojny drewnianej i murowanej zabudowy. Bloki były budowane w technologii wylewanej, bowiem piwnice i partery zostały przeznaczone na sklepy i magazyny. Natomiast pozostałe kondygnacje zostały zbudowane z cegły żerańskiej. Budynki budował KBM Wschód, zaś pracami kierował inż. Czesław Nowakowski. Bloki z lat 80-tych XX wieku nie posiadają wyszukanej architektury, jednak są dość funkcjonalne. Większość mieszkań posiada okna wychodzące na dwie strony oraz duże balkony. Jest też kilka mieszkań dwupoziomowych. Zmienna jest ilość pięter, która waha się od 8 do 11 kondygnacji. W każdym z budynków znajduje się ponad 200 mieszkań. Na parterze jest szereg lokali usługowych. Na dawnej drodze używanej podczas budowy osiedla powstał w latach 90-tych XX wieku strzeżony parking oraz murowane garaże. W budynku Białostocka 11 na parterze swoją siedzibę ma Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”.

W 2001 roku został oddany po przeciwnej stronie ulicy Białostockiej budynek pod numerem 48 ze 113 lokalami mieszkalnymi oraz parkingiem podziemnym.

Obecnie teren Osiedla zamieszkuje około 10 000 mieszkańców. W skład zasobów osiedla wchodzą: 24 budynki mieszkalne, 4 200 mieszkań, 122 lokale użytkowe, 3 pawilony wolnostojące, 132 garaże, 63 miejsca postojowe, 3 parkingi, 3 siłownie plenerowe i plac do ćwiczeń streetworking, a także 3 place zabaw zlokalizowane przy budynkach: Ząbkowska 42, Białostocka 7, Łomżyńska 22/24.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 3 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 818 19 75
22 619 32 58
22 619 32 59
pok. 4 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 5 Zastępca Kierownika Administracji Osiedla nadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 8 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla wew. 822, 6
Barbara Dorobek
– Białostocka 7, 9, 11, 48
– Ząbkowska 40, 52
– Wiosenna 1, 2, 3
– Tarchomińska 10
Magdalena Wojtaszewska
– Kijowska 11
– Al. Tysiąclecia 151
– Korsaka 1
– Markowska 6
Oskar Nagiel
– Radzymińska 50, 52a, 54/58, 60/66, 68/72
– Łomżyńska 15/25, 22/24
– Wołomińska 19
– Siedlecka 1/15, 16/24
– Łochowska 1/29, 34
– Ząbkowska 42
pok. 7 Zgłoszenia przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu wew. 820, 4
pok. 1 Konserwator wew. 823
pok. 2 Inspektorzy wew. 824, 5
pok. 13 Lokale użytkowe obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla wew. 818
Dział Księgowości
pok. 10 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla wew. 816
pok. 9 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek wew. 815
pok. 11 Księgowość – czynsze I obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych wew. 817, 2
pok. 6 Księgowość – czynsze II wew. 819, 3
pok. 12 Rozliczenia rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania wew. 825, 9
pok. 13 Rozliczenia wodomierzy wew. 818, 7
Klub Osiedlowy
Klub „Kuźnia” 600 460 604
660 411 821

 

Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Bożena Dobroczyńska Białostocka 7 kl. 1-3
Hanna Stępień Białostocka 7 kl. 4-6
Bożena Sulich Białostocka 7 kl. 7-8, Białostocka 9 kl. 4
Halina Siwak Białostocka 11 kl. 1-3
Jolanta Molenda Białostocka 11 kl. 4-5, Białostocka 9 kl. 5
Dorota Wąsowska Białostocka 11 kl. 6-8
Małgorzata Skórka – Firma Sprzątająca Białostocka 48 kl. 1-7
Regina Ołdak Białostocka 9 kl. 1-3
Stanisław Sulich Białostocka 9 kl. 6-8
BART- RAF Usługi Sprzątania Małgorzata Ryszewska Kijowska 11, kl. 1-11, Al. Tysiąclecia 151 kl. 5-6
Firma sprzątająca Adam Sęk Kijowska 11, kl. 12-22
Adam Sęk Kijowska 11, kl. 23-33
Czesław Chorchos Kijowska 11 kl. 34-43
Elżbieta Lewandowska Korsaka 1 kl. 1, Markowska 6 kl. 3
Zdzisław Soćko Korsaka 1 kl. 2-3
Emilia Sęktas – firma sprzątająca Łochowska 1/29, Łochowska 34
Teresa Walczak Łomżyńska 15/25 kl. 1-2
Maria Godlewska Markowska 6 kl. 1-2
Kazimierz Zalewski Siedlecka 16/24 kl. 1-2, Radzymińska 50
Zofia Szczypkowska Radzymińska 52a, Wołomińska 19
Barbara Wyszpolska Radzymińska 54/58, Radzymińska 60/66
Renata Rozbicka Radzymińska 68/72 kl.1-2, Łomżyńska 22/24 kl. 1-3
Józef Wołowicz Siedlecka 1/15 kl. 1-3
Eugeniusz Żero Tarchomińska 10 kl. 1-2, Wiosenna 3 kl. 10-18
Piotr Kuligowski Al. Tysiąclecia 151 kl. 1-2
Aniela Makowska-Jeleń Al. Tysiąclecia 151 kl. 3-4
Urszula Czerniejewska Wiosenna 1, Wiosenna 3 kl. 1-9
Jadwiga Żyłka – Firma sprzątająca Wiosenna 2 kl. 1-3
Krystyna Ośko Ząbkowska 40 kl. 10-18
Andrzej Sitnicki Ząbkowska 40 kl. 1-9, Ząbkowska 52 – pawilon

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „KIJOWSKA”
KADENCJA 2016-2019

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Jarzębska Hanna  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Drozdowski Tadeusz  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Gruszczyńska Joanna  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4. Michalczyk Włodzimierz  Sekretarz Rady Osiedla
5. Niziołek Janusz  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Borucki Wiesław  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Wojtasik Hanna  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
8. Łabędź Krystyna  Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Kulturalnej
9. Bąk Krzysztof  Członek
10. Doda Józef  Członek
11. Haraburda Ewa  Członek
12. Masikowska Elżbieta  Członek
13. Matalińska Barbara  Członek
14. Niernsee Sebastian  Członek
15. Sobolewska Elżbieta  Członek
16. Strzelecki Paweł  Członek
17. Tarkowska Barbara  Członek
18. Wojdyga Mieczysław  Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Kijowska – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Białostocka 48 93 4-14-05 własność Szmulowizna Wschodnia
56/4 własność
2 ul. Wiosenna 1 91 4-14-05 użytkowanie wieczyste Szmulowizna B
3 ul. Wiosenna 2
4 ul. Wiosenna 3
5 ul. Tarchomińska 10
6 ul. Łomżyńska 22/24 52 4-14-04 użytkowanie wieczyste Szmulowizna Wschodnia
53/6
7 ul. Łochowska 1/29 113/2 4-14-01 władanie
42/5 4-14-04
42/3
8 ul. Łochowska 34 59 4-14-04 władanie
42/3 4-14-04 władanie
9 ul. Siedlecka 1/15 42/3 4-14-04 władanie
10 ul. Siedlecka 16/24 87 4-14-04 wladanie
11 ul. Radzymińska 68/72 113/3 4-14-01 władanie
12 ul. Radzymińska 60/66 113/5 4-14-01 władanie
13 ul. Radzymińska 54/58 113/6 4-14-01 władanie
113/7
14 ul. Radzymińska 52A 113/7 4-14-01 władanie
15 ul. Łomżyńska 15/25 114 4-14-01 władanie
16 ul. Wołomińska 19 23 4-14-04 władanie
17 ul. Ząbkowska 40 22/6 4-14-07 władanie Szmulowizna AI i AII
18 ul. Markowska 6 22/6
19 ul. Korsaka 1 22/6
20 ul. Kijowska 11 22/6
22/3
47/1
21 al. Tysiaclecia 151 22/3
47/1
22 ul. Bialostocka 7 6 4-14-03 władanie
23 ul. Białostocka 9
24 ul. Białostocka 11 24
25

Plan remontów

Osiedle „Kijowska”
2017
Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
Instalacje C.O.
montaż zaworów podpionowych Ząbkowska 40 sierpień – wrzesień 2017
montaż podzielników kosztów ciepła Ząbkowska 40,
Siedlecka 1/15,
Siedlecka 16/24,
Wołomińska 19
planowane na IV kwartał
Instalacje c.c.w. i z.w.
dokumentcja proj-kosztorysowa wymiany  instalacji ccw, zw, poziomy, montaż zaworów na cyrkulacji Siedlecka 16/24 wykonano
wymiana instalacji ccw, zw, poziomy, montaż zaworów na cyrkulacji Siedlecka 16/24,
Wiosenna 3
w trakcie realizacji, lipiec 2017
dokumentacja proj-kosztorysowa wyposażenia budynku w instalację hydrantową ppoż Białostocka 9 wykonano
wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktem poboru wody do celów ppoż w postaci zaworu hydrantowego wraz z montażem nowego zestawu hydroforowego Białostocka 9 planowane na III kwartał
Inne hydrauliczne
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Siedlecka 16/24,
Łochowska 1/29,
Łochowska 34,
Radzymińska 68/72,
Radzymińska 52a,
Białostocka 48
planowane na IV kwartał
Roboty elektryczne
wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ) Wołomińska 19 w trakcie realizacji
wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ) Siedlecka 16/24
dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania (WLZ) Siedlecka 16/24 wykonano
wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych Kijowska 11 w trakcie realizacji, grudzień 2017
Łomżyńska 15/25 wykonano
wymiana lamp oświetleniowych wzdłuż wału garażowego w lokalizacji Białostocka teren Osiedla planowane na III kwartał
wykonanie monitoringu Siedlecka 16/24,
Al. Tysiąclecia 151
planowane na III/IV kwartał
rozbudowa serwera w budynku ADM Ząbkowska 42 planowane na III/IV kwartał
Docieplenia
docieplenie stropodachu Siedlecka 1/15,
Siedlecka 16/24,
Wołomińska 19
wykonano
Roboty malarskie
malowanie klatki schodowej Kijowska 11 kl. 29 szt. w trakcie realizacji, listopad 2017
Białostocka 7 kl. V – VIII w trakcie realizacji, sierpień 2017
lowanie płotków ogrodzeniowych tereny zielone wykonano
Roboty dekarskie
remont nawierzchni pokrycia dachu Kijowska 11 50% pow., w trakcie realizacji, wrzesień 2017
Wołomińska 19 w trakcie realizacji, lipiec 2017
remont pokrycia dachu ze zrywką Korsaka 1 w trakcie realizacji, lipiec 2017
Roboty drogowe
 wymiana nawierzchni asfaltowych na kostkę betonową przy szczytach budynku, naprawa studzienek odpływowych, naprawa nawierzchni asfaltowej i trylinki od strony wejść na odcinku 30 mb., wymiana nawierzchni na kostkę betonową od strony budynku Kijowska 11.  Markowska 6 w trakcie realizacji, lipiec 2017
 przełożenie nawierzchni z kostki betonowej, szczyt budynku od str budynku Wiosenna 3  Wiosenna 2 w trakcie realizacji, lipiec 2017
 remont drogi  Wiosenna 2 w trakcie realizacji, lipiec 2017
 przełożenie schodów do prześwitu pod budynkiem, obie strony  Wiosenna 3 w trakcie realizacji, lipiec 2017
 przełożenie schodów do prześwitu pod budynkiem od str. ul Ząbkowskiej  Ząbkowska 40 w trakcie realizacji, lipiec 2017
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod ławki szt 10  Ząbkowska 42 w trakcie realizacji, lipiec 2017
 naprawy nawierzchni asfaltowych  teren Osiedla w trakcie realizacji, lipiec 2017
Roboty ogólnobudowlane
remont holi wejściowych przed windami na parterze Al. Tysiąclecia 151 w trakcie realizacji, listopad 2017
remont balkonów budynki Osiedla w trakcie realizacji, listopad 2017
Białostocka 7 planowane na III/IV kwartał
wymiana obróbki blacharskiej dolnej części tarasu Kijowska 11, taras str południowy, sekcje A, B, C, F, G w trakcie realizacji, sierpień 2017
remont pomieszczeń biurowych ADM Ząbkowska 42 planowane na III kwartał
remont murków oporowych tarasu południowego od strony Al. Tysiąclecia 151 Kijowska 11, taras strona południowa planowane na III kwartał
szlifowanie posadzki lastrico Korsaka 1,
Wiosenna 2,
Al. Tysiąclecia 151
Tereny zielone – place zabaw
zagospodarowanie terenu zieleni Łomżyńska 22/24,
teren osiedla
w trakcie, lipiec 2017
wymiana nawierzchni placu zabaw Ząbkowska 42 wykonano
Dźwigi
remont kapitalny dźwigu Siedlecka 1/15 kl. II towarowy w trakcie, sierpień 2017
wymiana zespołu napędowego wraz z modernizacją aparatury sterującej Siedlecka 15/24 kl. II towarowy w trakcie, lipiec 2017
wymiana zespołu napędowego Wiosenna 2 kl. III lewy i prawy, wykonano
Siedlecka 1/15 kl. II lewy osobowy w trakcie, czerwiec 2017
renowacja kabin dźwigów Białostocka 7, 9, 11,
Wiosenna 2 kl. II, III lewy i prawy,
Łochowska 1/29 kl I, II osobowy i towarowy
planowane na II/III kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt