Osiedle Kijowska

Kierownik Osiedla:
Robert Gałązka
Biuro Administracji:
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 818 19 75
Faks:
22 619 66 72
email:
kijowska@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.kijowska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Kijowska”, które swoją nazwę wzięło od ulicy Kijowskiej, powstało w miejscu starej zabudowy dawnego przedmieścia Warszawy, a obecnie stanowi centrum dzielnicy. Samą ulicę zaprojektowano w 1863 roku jako element planu regulacyjnego Pragi. W latach 1969 – 1975 wg projektu arch. Jana Kalinowskiego powstało nowe osiedle wprowadzone w starą i zniszczoną tkankę Pragi, którego budynki dzięki swym rozmiarom i starannemu rozmieszczeniu nadały nowy wygląd starym Szmulkom.

Osiedle „Kijowska” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – Radzymińska – Białostocka – Tarchomińska – Ząbkowska – Markowska i składa się obecnie z czterech części: Szmulowizna A, Szmulowizna I, gdzie powstała w latach 1969 – 1972 najstarsza część osiedla. Tutaj znajduje się też budynek Kijowska 11 o długości 508 m, który jest najdłuższym prostym budynkiem w Warszawie. Niespotykana długość budynku nie była przypadkowa. Miał on stanowić rozgraniczenie między Pragami i zasłaniać niezbyt efektowne stare kamienice Szmulowizny. Gdyby „Jamnika” postawić pionowo, to byłby dwa razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Jako ciekawostkę można wskazać, że w budowie brał udział murarz Albin Siwak, przodownik pracy, który doszedł aż do stanowiska członka Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście nie jako zwykły murarz, ale jako brygadzista. Blok ten zasiedlano etapami. Warto wspomnieć, że od 1976 roku do około 1991 roku na budynku tym zainstalowany był jeden z największych praskich neonów – reklama Cepelii.

W skład tej części osiedla wchodzą również budynki Al. Tysiąclecia 151, Ząbkowska 40, Korsaka 1 i Markowska 6. W 1969 roku budynek przy Markowskiej 6 ubiegał się o zaszczytny tytuł „Mistera” i wraz blokami przy Żabłocińskiej 8 i Promyka 5 dostał się do ścisłego finału.

Kolejne części Osiedla „Kijowska” to Szmulowizna B – budynki Wiosenna 1, 2, 3 i Tarchomińska 10, które wybudowano w latach 1973 – 1978 oraz Szmulowizna Wschodnia i Szmulowizna II z powstałymi do roku 1975 budynkami Wołomińska 19, Radzymińska 54/58, 60/66, 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15, 16/24 oraz wybudowanymi w latach 1978 – 1984 budynkami Radzymińska 52a, Łochowska 34, Łomżyńska 22/24.

Kolonia Białostocka – to najmłodsza część osiedla, która powstała w latach 1982 – 1986 według projektu W. Jastrzębskiego. W skład tej części wchodzą trzy bliźniacze budynki Białostocka 7, 9, 11 wybudowane po północnej stronie ulicy Białostockiej w miejscu rozebrania zniszczonej w czasie ostatniej wojny drewnianej i murowanej zabudowy. Bloki były budowane w technologii wylewanej, bowiem piwnice i partery zostały przeznaczone na sklepy i magazyny. Natomiast pozostałe kondygnacje zostały zbudowane z cegły żerańskiej. Budynki budował KBM Wschód, zaś pracami kierował inż. Czesław Nowakowski. Bloki z lat 80-tych XX wieku nie posiadają wyszukanej architektury, jednak są dość funkcjonalne. Większość mieszkań posiada okna wychodzące na dwie strony oraz duże balkony. Jest też kilka mieszkań dwupoziomowych. Zmienna jest ilość pięter, która waha się od 8 do 11 kondygnacji. W każdym z budynków znajduje się ponad 200 mieszkań. Na parterze jest szereg lokali usługowych. Na dawnej drodze używanej podczas budowy osiedla powstał w latach 90-tych XX wieku strzeżony parking oraz murowane garaże. W budynku Białostocka 11 na parterze swoją siedzibę ma Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”.

W 2001 roku został oddany po przeciwnej stronie ulicy Białostockiej budynek pod numerem 48 ze 113 lokalami mieszkalnymi oraz parkingiem podziemnym.

Obecnie teren Osiedla zamieszkuje około 10 000 mieszkańców. W skład zasobów osiedla wchodzą: 24 budynki mieszkalne, 4 200 mieszkań, 122 lokale użytkowe, 3 pawilony wolnostojące, 132 garaże, 63 miejsca postojowe, 3 parkingi, 3 siłownie plenerowe i plac do ćwiczeń streetworking, a także 3 place zabaw zlokalizowane przy budynkach: Ząbkowska 42, Białostocka 7, Łomżyńska 22/24.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 3 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 818 19 75
22 619 32 58
22 619 32 59
pok. 4 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2 Zastępca Kierownika Administracji Osiedla nadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 6 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla wew. 822, 6
Angelika Rakoczy
– Białostocka 7, 9, 11, 48
– Ząbkowska 40, 52
– Wiosenna 1, 2, 3
– Tarchomińska 10
Adrian Przybysz
– Kijowska 11
– Al. Tysiąclecia 151
– Korsaka 1
– Markowska 6
Piotr Wyszogrodzki
– Radzymińska 50, 52a, 54/58, 60/66, 68/72
– Łomżyńska 15/25, 22/24
– Wołomińska 19
– Siedlecka 1/15, 16/24
– Łochowska 1/29, 34
– Ząbkowska 42
Zgłoszenia przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu wew. 820, 4
pok. 11 Konserwator
pok. 10 Inspektorzy wew. 824, 5
pok. 8 Lokale użytkowe obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla wew. 818
Dział Księgowości
pok. 1 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla wew. 816
pok. 9 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek wew. 815
pok. 7 Księgowość – czynsze I obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych wew. 817, 2
pok. 5 Księgowość – czynsze II wew. 819, 3
pok. 11 Rozliczenia rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania wew. 825, 9
pok. 7 Rozliczenia wodomierzy wew. 817, 2
Klub Osiedlowy
Klub „Kuźnia” 600 460 604
660 411 821
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Joanna Klewińska – Firma Sprzątająca Białostocka 7 kl. 7-8, Białostocka 9 kl. 1-4
Elżbieta Ołdak – Firma Sprzątająca Białostocka 7 kl. 1-6
Sławomir Klewiński Białostocka 11 kl. 1-3
Krzysztof Kieś – Firma Sprzątająca Białostocka 11 kl. 4-8, Białostocka 9 kl. 5
Bartłomiej Kuran – Firma Sprzątająca Białostocka 48 kl. 1-7, Białostocka 9 kl. 6-8
Gracjan Tchorzewski – Firma Sprzątająca Kijowska 11 kl. 1-11, Siedlecka 1/15 kl. 1-3
Ewa Sęk – Firma Sprzątająca Kijowska 11 kl. 12-22
Adam Sęk Kijowska 11, kl. 23-33
Paweł Gorzkowski Kijowska 11 kl. 34-43
Elżbieta Lewandowska Korsaka 1 kl. 1, Markowska 6 kl. 3
Iwona Celińska – Firma Sprzątająca Korsaka 1 kl. 2-3
Piotr Rozbicki – Firma Sprzątająca Łochowska 1/29, Łochowska 34
Teresa Walczak Łomżyńska 15/25 kl. 1-2
Maria Godlewska Markowska 6 kl. 1-2
Izabela Bocianiak – Firma Sprzątająca Radzymińska 54/58, Radzymińska 60/66, Radzymińska 52A
Renata Rozbicka Radzymińska 68/72 kl. 1-2, Łomżyńska 22/24 kl. 1-3
Katarzyna Kwiatkowska – Firma Sprzątająca Al. Tysiąclecia 151 kl. 3-6
Bartłomiej Kuran – Firma Sprzątająca Wiosenna 3 kl. 1-18
Piotr Kuligowski Al. Tysiąclecia 151 kl. 1-2
Bartłomiej Kuran – Firma Sprzątająca Wiosenna 1, Tarchomińska 10 kl. 1-2
Jadwiga Żyłka – Firma Sprzątająca Wiosenna 2 kl. 1-3
Katarzyna Kwiatkowska – Firma Sprzątająca Ząbkowska 40 kl. 10-18
Andrzej Sitnicki Ząbkowska 40 kl. 1-9
Izabela Bocianiak – Firma Sprzątająca Siedlecka 16/24 kl. 1-2
Joanna Klewińska – Firma Sprzątająca Wołomińska 19

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „KIJOWSKA”
KADENCJA 2023-2026

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Jarzębska Hanna  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Drozdowski Tadeusz  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Michalczyk Włodzimierz  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4. Klimiuk Sylwester  Sekretarz Rady Osiedla
5. Strzelecki Paweł  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Wojtasik Hanna  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
7. Łabędź Krystyna  Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Pojednawczej
8. Kacprzyk Piotr  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
9. Bąk Krzysztof  Członek
10. Haraburda Ewa  Członek
11. Lewandowski Marek  Członek
12. Masikowska – Krzewska Elżbieta  Członek
13. Niernsee Sebastian  Członek
14. Niziołek Janusz  Członek
15. Papierski Mirosław  Członek
16. Różańska Bożena  Członek
17. Szatańska Monika  Członek
18. Tarkowska Barbara  Członek
19. Wojdyga Mieczysław  Członek
20. Zakrzewski Dominik  Członek
21. Zięba Jarosław  Członek

 

Spis nieruchomości

Osiedle Kijowska – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Białostocka 48 93 4-14-05 własność Szmulowizna Wschodnia
56/4 własność
2 ul. Wiosenna 1 91 4-14-05 własność Szmulowizna B
3 ul. Wiosenna 2
4 ul. Wiosenna 3
5 ul. Tarchomińska 10
6 ul. Łomżyńska 22/24 52 4-14-04 własność Szmulowizna Wschodnia
53/6
7 ul. Łochowska 1/29 113/2 4-14-01 władanie
42/5 4-14-04
42/3
8 ul. Łochowska 34 59 4-14-04 władanie
42/3 4-14-04 władanie
9 ul. Siedlecka 1/15 42/3 4-14-04 władanie
10 ul. Siedlecka 16/24 87 4-14-04 władanie
11 ul. Radzymińska 68/72 113/3 4-14-01 władanie
12 ul. Radzymińska 60/66 113/5 4-14-01 władanie
13 ul. Radzymińska 54/58 113/6 4-14-01 władanie
113/7
14 ul. Radzymińska 52A 113/7 4-14-01 władanie
15 ul. Łomżyńska 15/25 114 4-14-01 władanie
16 ul. Wołomińska 19 23 4-14-04 władanie
17 ul. Ząbkowska 40 22/6 4-14-07 władanie Szmulowizna AI i AII
18 ul. Markowska 6 22/6
19 ul. Korsaka 1 22/6
20 ul. Kijowska 11 22/6
22/3
47/1
21 al. Tysiąclecia 151 22/3
47/1
22 ul. Bialostocka 7 6 4-14-03 władanie
23 ul. Białostocka 9
24 ul. Białostocka 11 6
24

Plan remontów

Osiedle „Kijowska”
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE CCW I ZW
Wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody Białostocka 48 III kwartał
Wymiana zestawu hydroforowego Białostocka 7 I-II kwartał
Aleja Tysiąclecia 151
Wiosenna 2
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Wołomińska 19 IV kwartał
Białostocka 9
Białostocka 11
3. INSTALACJE GAZOWE
Dokumentacja proj – kosztorysowa wymiany instalacji gazu Białostocka 9 I kwartał
Białostocka 11
Wymiana instalacji gazu Białostocka 7 I-II kwartał
Białostocka 9 III kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana wewnetrznych linii zasilania Ząbkowska 40 1 kwartał, umowa do 29.03.2024
Projekt wykonania instalacji fotowoltaicznej Kijowska 11 II-III kwartał
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Białostocka 7 I kwartał
Kijowska 11 II-III kwartał
Modernizacja instalacji ppoż w ciągu garażowym Kijowska 11 IV kwartał
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego i rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego teren osiedla I kwartał
Wymiana linii kablowych zasilających oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Białostockiej, ok 1/3 zakresu III-IV kwartał
5. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont izolacji tarasu południowego 50% powierzchni Kijowska 11 III-IV kwartał
Remont komór zsypowych Markowska 6 IV kwartał
Korsaka 1
Aleja Tysiąclecia 151
Wymiana drzwi do komór zsypowych oraz do magazynu Łomżyńska 15/25 III kwartał
Wymiana drzwi do komór zsypowych Wiosenna 2 II-III kwartał
Remont leja zsypowego Łochowska 1/29 III kwartał
Wymiana nastopnic Radzymińska 68/72 I kwartał
6. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskim Radzymińska 68/72 I kwartał
Wołomińska 19
7. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu teren osiedla I kwartał
Wymiana przeseł ogrodzeniowych Łochowska 34 III kwartał
8. ROBOTY INNE
Wymiana poręczy przy wejściach do budynku Łochowska 1/29 III kwartał
Rozbudowa altan śmietnikowych osiedle II kwartał
Doposażenie szlabanów wjzdu/wyjazdu w czytniki rejestracji III kwartał
9. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Siedlecka 1/15 kl 1, osobowy III-IV kwartał
Białostocka 9 kl 4
Wymiana drzwi szybowych, dostosowanie aparatury sterowej Siedlecka 1/15 kl 1, prawy, meblowy
Siedlecka 1/15 kl 2, lewy, osobowy
Siedlecka 1/15 kl 3, lewy, osobowy
Wiosenna 2 kl 1, lewy i prawy

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Warszawa, dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” Osiedle „Kijowska” informuje, że Przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA, inwestor wznoszący budynek mieszkalny na posesji przy ul. Łochowskiej 36, zawarł z Urzędem Dzielnicy Praga Północ umowę dzierżawy fragmentu terenu pomiędzy budynkami Łochowska 34 i Siedlecka 1/15. Umowa zawarta została z naruszeniem posiadania RSM „Praga”, jako władającej terenem ” posiadacza istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ujawnionego w ewidencji gruntów. RSM „Praga” posiada ww. teren na podstawie decyzji administracyjnych o lokalizacji szczegółowej nr 629/71 z dnia 15.04.1971r wydanej przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy oraz decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy ustanawiającej na rzecz RSM „Praga” prawo użytkowania wieczystego terenów objętych powołaną wyżej decyzją nr 629/71 (znak GKM.V-Rej.IV/47/71 z dnia 21.12.1971r.) oddającej RSM „Praga” tę nieruchomość w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Umowa dzierżawy zawarta została bez wiedzy i zgody RSM „Praga”, a fakt jej zawarcia narusza prawa RSM „Praga” jako posiadacza terenu i budynków, a ponadto powoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz wszelkich osób przebywających na tym terenie, poprzez wprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów bezpośrednio w strefie wejścia do mieszkalnego budynku wielorodzinnego, na boisku i terenie przeznaczonym do rekreacji, a także na uczęszczanym szlaku pieszym prowadzącym z szeroko pojętego rejonu Szmulek w kierunku linii tramwajowej w ul. Kawęczyńskiej i węzła komunikacyjnego przy Dworcu Wschodnim.

RSM „Praga” niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy złożyła pozew do sądu o ochronę naruszonego posiadania wraz z zabezpieczeniem powództwa, zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i mienia związanym z wykonywaniem robót i naruszeniu interesów mieszkańców. Do Urzędu Dzielnicy skierowane zostało żądanie odstąpienia od umowy dzierżawy zawartej z Wilczyński Invest SA i zaprzestania naruszenia posiadania nieruchomości pozostającej we władaniu RSM „Praga” oraz wezwanie do Wilczyński Invest SA do zaprzestania naruszania posiadania. Zawiadomione zostały także Zarząd Dróg Miejskich m.st Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska, Prokuratora Rejonowa Warszawa Praga Północ. Skierowane zostały także zawiadomienia o popełnieniu wykroczeń związanych z dewastacją słupków ograniczających wjazd na teren pomiędzy budynkami oraz dewastacją zieleni, a także zagrożeniem powodowanym przez wjeżdżające pojazdy.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie Zarządu RSM „Praga” w działania podejmowane kolejno w związku z postępowaniem administracyjnym i rozmowami prowadzonymi z inwestorem, a także w ostatnim okresie, gdy przyszło nam borykać się z konsekwencjami samowoli urzędników i skutkami zawartej przez nich umowy dzierżawy naszego terenu. Koniecznie także trzeba tu podkreślić wsparcie udzielone przez panią Hannę Jarzębską Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz wkład, jaki wniosła w działania podejmowane w tej sprawie od chwili wniesienia sprzeciwu, poprzez negocjacje z inwestorem i spotkania z Mieszkańcami, aż po prowadzone obecnie działania w celu wyegzekwowania praw należnych naszej Spółdzielni i Mieszkańcom Osiedla „Kijowska”.

Podczas postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przy ul. Łochowskiej 36 RSM „Praga” konsekwentnie odmawiała umożliwienia przejazdu dla potrzeb budowy i obsługi inwestycji. Zaskarżona także została decyzja o pozwoleniu na budowę, a także uprzednia decyzja o warunkach zabudowy, jednak po wyczerpaniu procedury odwoławczej decyzje zostały utrzymane w mocy. Podjęte na początku roku 2019 rozmowy z inwestorem, dotyczące ustalenia dojazdu do budowy w sposób mniej uciążliwy dla mieszkańców, nie przyniosły rezultatu, zaś rozpoczęcie budowy zostało wstrzymane aż do dzisiaj. W tej sprawie RSM „Praga” realizuje ustalenia podjęte z Mieszkańcami budynku Łochowska 34 podczas spotkania w dniu 24.01.2019r. Przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA zostało powiadomione o zdecydowanym sprzeciwie Mieszkańców w sprawie przejazdu bezpośrednio w strefie budynku, a także o związanych z takim przejazdem zagrożeniach i uciążliwościach, oraz o potrzebie poszukiwania innej – bezpieczniejszej ” drogi dojazdowej poza terenem wykorzystywanym przez Mieszkańców Osiedla. Warto także podkreślić, że zaskarżona przez RSM „Praga” decyzja o pozwoleniu na budowę nie zawierała postanowień dotyczących dojazdu od strony nieruchomości RSM „Praga”, zaś teren inwestycji posiada dojazd przez bramę wjazdową w budynku Łochowska 36 znajdującym się w południowej pierzei ulicy Łochowskiej. W obecnej sytuacji RSM „Praga” kontynuować będzie działania związane ze złożonym wobec Wilczyński Invest SA pozwem oraz złożonymi zawiadomieniami o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach, a także w celu unieważnienia umowy dzierżawy terenu i ograniczenia uciążliwości, i zagrożeń powodowanych przez realizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Osiedla.

W związku z wydanym przez Sąd Rejonowy postanowieniem zakazującym Wilczyński Invest SA prowadzenia prac na terenach przy budynku Łochowska 34, RSM „Praga” – przy wielkim wsparciu otrzymanym od Mieszkańców i Radnej Hanny Jarzębskiej – podjęła niezwłoczne działania w celu wyegzekwowania od inwestora przestrzegania nałożonego postanowieniem zakazu. Konieczne okazały się wielokrotne interwencje Policji i Straży Miejskiej, a także założenie blokad uniemożliwiających wjazd oraz bezpośrednie zablokowanie wjazdu, co doprowadziło do wycofania sprzętu ciężkiego z terenu budowy, a także dało szansę na przeniesienie sporu na płaszczyznę formalno-prawną.

RSM „Praga” podjęła także próby polubownego rozwiązania sporu, wskazując równocześnie możliwość dojazdu do terenu budowy od strony ulicy Siedleckiej, co ograniczyłoby uciążliwości doświadczane przez Mieszkańców, a także wyeliminowałoby związane z dojazdem do budowy zagrożenia. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wilczyński Invest SA, podczas którego strony zadeklarowały gotowość znalezienia rozwiązania polubownego. Odbyło się następnie spotkanie przedstawicieli RSM „Praga” z panią Iloną Soją-Kozłowską, Burmistrzem Dzielnicy Praga-Północ, przy udziale przedstawiciela dewelopera, podczas którego przedstawiona została sprawa naruszenia posiadania RSM „Praga” i zawarcia z deweloperem umowy dzierżawy terenu, przedstawiono także zagrożenia i uciążliwości, jakie ta sytuacja spowodowała, przedstawiona została również alternatywna możliwość dojazdu. Po spotkaniu skierowane zostało pismo do Burmistrza w tej sprawie, niestety odpowiedzi nie otrzymaliśmy do dzisiaj.

W dniu 19.01.2021r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy wydał wyrok nakazujący przedsiębiorstwu Wilczyński Invest SA zaprzestanie naruszania posiadania działek ewidencyjnych nr 42/2 i 42/3 z obrębu 4-14-04 oraz nakazał przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. Pozwana odwołała się od wyroku, oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy. Ponadto Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję utrzymująca w mocy zaskarżoną przez RSM „Praga” decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą doprowadzenia inwestycji przy Łochowskiej 36 do stanu zgodnego z prawem. Decyzja ta została przez RSM „Praga” zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Równocześnie po raz kolejny złożone zostało zawiadomienie do PINB o zagrożeniach powodowanych przez budowę i o zbyt małej ” w ocenie RSM „Praga” odległości do budynku Łochowska 34. Ponadto, wniosek RSM „Praga”, prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Północ postępowanie dotyczące zagrożenia spowodowania katastrofy budowlanej.

Opis sprawy wraz z kopiami dokumentów dostępny jest na stronie RSM „Praga” w zakładce Osiedla „Kijowska, pod bezpośrednim adresem – www.rsmpraga.pl/osiedle/kijowska/#sprawa

Wyniki ankiety