Osiedle Kijowska

Kierownik Osiedla:
Robert Gałązka
Biuro Administracji:
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 818 19 75
Faks:
22 619 66 72
email:
kijowska@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.kijowska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Kijowska”, które swoją nazwę wzięło od ulicy Kijowskiej, powstało w miejscu starej zabudowy dawnego przedmieścia Warszawy, a obecnie stanowi centrum dzielnicy. Samą ulicę zaprojektowano w 1863 roku jako element planu regulacyjnego Pragi. W latach 1969 – 1975 wg projektu arch. Jana Kalinowskiego powstało nowe osiedle wprowadzone w starą i zniszczoną tkankę Pragi, którego budynki dzięki swym rozmiarom i starannemu rozmieszczeniu nadały nowy wygląd starym Szmulkom.

Osiedle „Kijowska” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – Radzymińska – Białostocka – Tarchomińska – Ząbkowska – Markowska i składa się obecnie z czterech części: Szmulowizna A, Szmulowizna I, gdzie powstała w latach 1969 – 1972 najstarsza część osiedla. Tutaj znajduje się też budynek Kijowska 11 o długości 508 m, który jest najdłuższym prostym budynkiem w Warszawie. Niespotykana długość budynku nie była przypadkowa. Miał on stanowić rozgraniczenie między Pragami i zasłaniać niezbyt efektowne stare kamienice Szmulowizny. Gdyby „Jamnika” postawić pionowo, to byłby dwa razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Jako ciekawostkę można wskazać, że w budowie brał udział murarz Albin Siwak, przodownik pracy, który doszedł aż do stanowiska członka Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście nie jako zwykły murarz, ale jako brygadzista. Blok ten zasiedlano etapami. Warto wspomnieć, że od 1976 roku do około 1991 roku na budynku tym zainstalowany był jeden z największych praskich neonów – reklama Cepelii.

W skład tej części osiedla wchodzą również budynki Al. Tysiąclecia 151, Ząbkowska 40, Korsaka 1 i Markowska 6. W 1969 roku budynek przy Markowskiej 6 ubiegał się o zaszczytny tytuł „Mistera” i wraz blokami przy Żabłocińskiej 8 i Promyka 5 dostał się do ścisłego finału.

Kolejne części Osiedla „Kijowska” to Szmulowizna B – budynki Wiosenna 1, 2, 3 i Tarchomińska 10, które wybudowano w latach 1973 – 1978 oraz Szmulowizna Wschodnia i Szmulowizna II z powstałymi do roku 1975 budynkami Wołomińska 19, Radzymińska 54/58, 60/66, 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15, 16/24 oraz wybudowanymi w latach 1978 – 1984 budynkami Radzymińska 52a, Łochowska 34, Łomżyńska 22/24.

Kolonia Białostocka – to najmłodsza część osiedla, która powstała w latach 1982 – 1986 według projektu W. Jastrzębskiego. W skład tej części wchodzą trzy bliźniacze budynki Białostocka 7, 9, 11 wybudowane po północnej stronie ulicy Białostockiej w miejscu rozebrania zniszczonej w czasie ostatniej wojny drewnianej i murowanej zabudowy. Bloki były budowane w technologii wylewanej, bowiem piwnice i partery zostały przeznaczone na sklepy i magazyny. Natomiast pozostałe kondygnacje zostały zbudowane z cegły żerańskiej. Budynki budował KBM Wschód, zaś pracami kierował inż. Czesław Nowakowski. Bloki z lat 80-tych XX wieku nie posiadają wyszukanej architektury, jednak są dość funkcjonalne. Większość mieszkań posiada okna wychodzące na dwie strony oraz duże balkony. Jest też kilka mieszkań dwupoziomowych. Zmienna jest ilość pięter, która waha się od 8 do 11 kondygnacji. W każdym z budynków znajduje się ponad 200 mieszkań. Na parterze jest szereg lokali usługowych. Na dawnej drodze używanej podczas budowy osiedla powstał w latach 90-tych XX wieku strzeżony parking oraz murowane garaże. W budynku Białostocka 11 na parterze swoją siedzibę ma Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”.

W 2001 roku został oddany po przeciwnej stronie ulicy Białostockiej budynek pod numerem 48 ze 113 lokalami mieszkalnymi oraz parkingiem podziemnym.

Obecnie teren Osiedla zamieszkuje około 10 000 mieszkańców. W skład zasobów osiedla wchodzą: 24 budynki mieszkalne, 4 200 mieszkań, 122 lokale użytkowe, 3 pawilony wolnostojące, 132 garaże, 63 miejsca postojowe, 3 parkingi, 3 siłownie plenerowe i plac do ćwiczeń streetworking, a także 3 place zabaw zlokalizowane przy budynkach: Ząbkowska 42, Białostocka 7, Łomżyńska 22/24.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 3 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 818 19 75
22 619 32 58
22 619 32 59
pok. 4 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2 Zastępca Kierownika Administracji Osiedla nadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 6 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla wew. 822, 6
Magdalena Wojtaszewska
– Białostocka 7, 9, 11, 48
– Ząbkowska 40, 52
– Wiosenna 1, 2, 3
– Tarchomińska 10
Adrian Przybysz
– Kijowska 11
– Al. Tysiąclecia 151
– Korsaka 1
– Markowska 6
Piotr Wyszogrodzki
– Radzymińska 50, 52a, 54/58, 60/66, 68/72
– Łomżyńska 15/25, 22/24
– Wołomińska 19
– Siedlecka 1/15, 16/24
– Łochowska 1/29, 34
– Ząbkowska 42
Zgłoszenia przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu wew. 820, 4
pok. 11 Konserwator
pok. 10 Inspektorzy wew. 824, 5
pok. 8 Lokale użytkowe obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla wew. 818
Dział Księgowości
pok. 1 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla wew. 816
pok. 9 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek wew. 815
pok. 7 Księgowość – czynsze I obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych wew. 817, 2
pok. 5 Księgowość – czynsze II wew. 819, 3
pok. 11 Rozliczenia rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania wew. 825, 9
pok. 7 Rozliczenia wodomierzy wew. 817, 2
Klub Osiedlowy
Klub „Kuźnia” 600 460 604
660 411 821
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Hanna Stępień – Firma Sprzątająca Białostocka 7 kl. 4-6
Elżbieta Ołdak – Firma Sprzątająca Białostocka 7 kl. 1-3, 7-8, Białostocka 9 kl. 4
Halina Siwak Białostocka 11 kl. 1-3
Jolanta Molenda – Firma Sprzątająca Białostocka 11 kl. 4-8, Białostocka 9 kl. 5
Małgorzata Skórka – Firma Sprzątając Białostocka 48 kl. 1-7, Białostocka 9 kl. 6-8
Regina Ołdak Białostocka 9 kl. 1-3
Małgorzata Ryszewska – Firma Sprzątająca Kijowska 11, kl. 1-11, Al. Tysiąclecia 151 kl. 5-6
Ewa Sęk – Firma Sprzątająca Kijowska 11, kl. 12-22
Adam Sęk Kijowska 11, kl. 23-33
Czesław Chorchos Kijowska 11 kl. 34-43
Elżbieta Lewandowska Korsaka 1 kl. 1, Markowska 6 kl. 3
Iwona Celińska – Firma Sprzątająca Korsaka 1 kl. 1-2, Siedlecka 16/24 kl. 1-2
Mirosława Rozbicka – Firma Sprzątająca Łochowska 1/29, Łochowska 34
Teresa Walczak Łomżyńska 15/25 kl. 1-2
Maria Godlewska Markowska 6 kl. 1-2
Joanna Sienkiewicz Radzymińska 54/58, Radzymińska 60/66, Radzymińska 52A
Renata Rozbicka Radzymińska 68/72 kl.1-2, Łomżyńska 22/24 kl. 1-3
Katarzyna Kwiatkowska – Firma Sprzątająca Siedlecka 1/15 kl. 1-3, Al. Tysiąclecia 151 kl. 3-4
Eugeniusz Żero Tarchomińska 10 kl. 1-2, Wiosenna 3 kl. 10-18
Piotr Kuligowski Al. Tysiąclecia 151 kl. 1-2
Urszula Czerniejewska Wiosenna 1, Wiosenna 3 kl. 1-9
Jadwiga Żyłka – Firma Sprzątająca Wiosenna 2 kl. 1-3, Wołomińska 19
Krystyna Ośko Ząbkowska 40 kl. 10-18
Andrzej Sitnicki Ząbkowska 40 kl. 1-9

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „KIJOWSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Jarzębska Hanna  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Gruszczyńska Joanna  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Drozdowski Tadeusz  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4. Michalczyk Włodzimierz  Sekretarz Rady Osiedla
5. Strzelecki Paweł  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Niziołek Janusz  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Wojtasik Hanna  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
8. Łabędź Krystyna  Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Kulturalnej
9. Bąk Krzysztof  Członek
10. Haraburda Ewa  Członek
11. Kacprzyk Piotr  Członek
12. Klimiuk Sylwester  Członek
13. Masikowska-Krzewska Elżbieta  Członek
14. Matalińska Barbara  Członek
15. Niernsee Sebastian  Członek
16. Papierski Mirosław  Członek
17. Szatańska Monika  Członek
18. Tarkowska Barbara Członek
19. Wojdyga Mieczysław Członek
20. Zięba Jarosław Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Kijowska – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Białostocka 48 93 4-14-05 własność Szmulowizna Wschodnia
56/4 własność
2 ul. Wiosenna 1 91 4-14-05 własność Szmulowizna B
3 ul. Wiosenna 2
4 ul. Wiosenna 3
5 ul. Tarchomińska 10
6 ul. Łomżyńska 22/24 52 4-14-04 własność Szmulowizna Wschodnia
53/6
7 ul. Łochowska 1/29 113/2 4-14-01 władanie
42/5 4-14-04
42/3
8 ul. Łochowska 34 59 4-14-04 władanie
42/3 4-14-04 władanie
9 ul. Siedlecka 1/15 42/3 4-14-04 władanie
10 ul. Siedlecka 16/24 87 4-14-04 władanie
11 ul. Radzymińska 68/72 113/3 4-14-01 władanie
12 ul. Radzymińska 60/66 113/5 4-14-01 władanie
13 ul. Radzymińska 54/58 113/6 4-14-01 władanie
113/7
14 ul. Radzymińska 52A 113/7 4-14-01 władanie
15 ul. Łomżyńska 15/25 114 4-14-01 władanie
16 ul. Wołomińska 19 23 4-14-04 władanie
17 ul. Ząbkowska 40 22/6 4-14-07 władanie Szmulowizna AI i AII
18 ul. Markowska 6 22/6
19 ul. Korsaka 1 22/6
20 ul. Kijowska 11 22/6
22/3
47/1
21 al. Tysiąclecia 151 22/3
47/1
22 ul. Bialostocka 7 6 4-14-03 władanie
23 ul. Białostocka 9
24 ul. Białostocka 11 6
24

Plan remontów

Osiedle „Kijowska”
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Białostocka 7 I – II kwartał
Wiosenna 2
Łomżyńska 15/25
Tarchomińska 10
2. INSTALACJE GAZOWE
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany instalacji gazu Białostocka 7 I kwartał
Wymiana instalacji gazu Białostocka 7 III – IV kwartał
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania Ząbkowska 40 I kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania Ząbkowska 40 II – III kwartał
Projekt modernizacji instalacji ppoż w ciągu garażowym Kijowska 11 IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Radzymińska 68/72 I kwartał
Montaż instalacji fotowoltanicznych Radzymińska 68/72 II kwartał
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego teren osiedla II – III kwartał
4. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Remont elewacji od strony ul. Wiosennej Wiosenna 2 III – IV kwartał
Remont elewacji Radzymińska 52A II – III kwartał
5. ROBOTY DEKARSKIE
Remont pokrycia dachu Białostocka 48 II – III kwartał
Remont pokrycia daszków nad wejściami Białostocka 11 II – III kwartał
Montaż czap kominowych 40 szt. teren osiedla III – IV kwartał
Wymiana obróbek blacharskich tarasu północnego Kijowska 11 III – IV kwartał
6. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych Wiosenna 3 I kwartał
Remont klatek schodowych wraz z korytarzami lokatorskimi Korsaka 1 II kwartał
Remont klatki schodowej wraz z wymianą szuflad zsypowych Radzymińska 68/72 III – IV kwartał
Remont klatki schodowej wraz z wymianą szuflad zsypowych Wołomińska 19 III – IV kwartał
7. TERENY ZIELOWE – PLACE ZABAW
Zabiegi pielęgnacyjne drzew Teren osiedla I kwartał
8. ROBOTY INNE
Rozbudowa altan śmietnikowych Teren osiedla II – III kwartał
9. DŻWIGI
Wymiana dźwigu Białostocka 7 kl. 3 III – IV kwartał
Wymiana zespołu napędowego Siedlecka 1/15 kl. 3, osobowy(lewy) III – IV kwartał
Wymiana dzwi szybowych Radzymińska 1/15 kl. 3, osobowy(lewy) III – IV kwartał
Wymiana aparatury sterowanej, drzwi szybowych, modernizacja kabiny Aleja Tysiąclecia 151 kl. 5 (prawy) I kwartał
Wymiana aparatur sterowych, wymiana kabin, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 68/72 kl. 2 lewy i prawy I kwartał
Wymiana aparatury sterowej wraz z falownikiem, dostosowanie kabiny, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 54/58 prawy III – IV kwartał
Dostosowanie kabiny, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 54/58 prawy III – IV kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Warszawa, dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” Osiedle „Kijowska” informuje, że Przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA, inwestor wznoszący budynek mieszkalny na posesji przy ul. Łochowskiej 36, zawarł z Urzędem Dzielnicy Praga Północ umowę dzierżawy fragmentu terenu pomiędzy budynkami Łochowska 34 i Siedlecka 1/15. Umowa zawarta została z naruszeniem posiadania RSM „Praga”, jako władającej terenem ” posiadacza istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ujawnionego w ewidencji gruntów. RSM „Praga” posiada ww. teren na podstawie decyzji administracyjnych o lokalizacji szczegółowej nr 629/71 z dnia 15.04.1971r wydanej przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy oraz decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy ustanawiającej na rzecz RSM „Praga” prawo użytkowania wieczystego terenów objętych powołaną wyżej decyzją nr 629/71 (znak GKM.V-Rej.IV/47/71 z dnia 21.12.1971r.) oddającej RSM „Praga” tę nieruchomość w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Umowa dzierżawy zawarta została bez wiedzy i zgody RSM „Praga”, a fakt jej zawarcia narusza prawa RSM „Praga” jako posiadacza terenu i budynków, a ponadto powoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz wszelkich osób przebywających na tym terenie, poprzez wprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów bezpośrednio w strefie wejścia do mieszkalnego budynku wielorodzinnego, na boisku i terenie przeznaczonym do rekreacji, a także na uczęszczanym szlaku pieszym prowadzącym z szeroko pojętego rejonu Szmulek w kierunku linii tramwajowej w ul. Kawęczyńskiej i węzła komunikacyjnego przy Dworcu Wschodnim.

RSM „Praga” niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy złożyła pozew do sądu o ochronę naruszonego posiadania wraz z zabezpieczeniem powództwa, zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i mienia związanym z wykonywaniem robót i naruszeniu interesów mieszkańców. Do Urzędu Dzielnicy skierowane zostało żądanie odstąpienia od umowy dzierżawy zawartej z Wilczyński Invest SA i zaprzestania naruszenia posiadania nieruchomości pozostającej we władaniu RSM „Praga” oraz wezwanie do Wilczyński Invest SA do zaprzestania naruszania posiadania. Zawiadomione zostały także Zarząd Dróg Miejskich m.st Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska, Prokuratora Rejonowa Warszawa Praga Północ. Skierowane zostały także zawiadomienia o popełnieniu wykroczeń związanych z dewastacją słupków ograniczających wjazd na teren pomiędzy budynkami oraz dewastacją zieleni, a także zagrożeniem powodowanym przez wjeżdżające pojazdy.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie Zarządu RSM „Praga” w działania podejmowane kolejno w związku z postępowaniem administracyjnym i rozmowami prowadzonymi z inwestorem, a także w ostatnim okresie, gdy przyszło nam borykać się z konsekwencjami samowoli urzędników i skutkami zawartej przez nich umowy dzierżawy naszego terenu. Koniecznie także trzeba tu podkreślić wsparcie udzielone przez panią Hannę Jarzębską Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz wkład, jaki wniosła w działania podejmowane w tej sprawie od chwili wniesienia sprzeciwu, poprzez negocjacje z inwestorem i spotkania z Mieszkańcami, aż po prowadzone obecnie działania w celu wyegzekwowania praw należnych naszej Spółdzielni i Mieszkańcom Osiedla „Kijowska”.

Podczas postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przy ul. Łochowskiej 36 RSM „Praga” konsekwentnie odmawiała umożliwienia przejazdu dla potrzeb budowy i obsługi inwestycji. Zaskarżona także została decyzja o pozwoleniu na budowę, a także uprzednia decyzja o warunkach zabudowy, jednak po wyczerpaniu procedury odwoławczej decyzje zostały utrzymane w mocy. Podjęte na początku roku 2019 rozmowy z inwestorem, dotyczące ustalenia dojazdu do budowy w sposób mniej uciążliwy dla mieszkańców, nie przyniosły rezultatu, zaś rozpoczęcie budowy zostało wstrzymane aż do dzisiaj. W tej sprawie RSM „Praga” realizuje ustalenia podjęte z Mieszkańcami budynku Łochowska 34 podczas spotkania w dniu 24.01.2019r. Przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA zostało powiadomione o zdecydowanym sprzeciwie Mieszkańców w sprawie przejazdu bezpośrednio w strefie budynku, a także o związanych z takim przejazdem zagrożeniach i uciążliwościach, oraz o potrzebie poszukiwania innej – bezpieczniejszej ” drogi dojazdowej poza terenem wykorzystywanym przez Mieszkańców Osiedla. Warto także podkreślić, że zaskarżona przez RSM „Praga” decyzja o pozwoleniu na budowę nie zawierała postanowień dotyczących dojazdu od strony nieruchomości RSM „Praga”, zaś teren inwestycji posiada dojazd przez bramę wjazdową w budynku Łochowska 36 znajdującym się w południowej pierzei ulicy Łochowskiej. W obecnej sytuacji RSM „Praga” kontynuować będzie działania związane ze złożonym wobec Wilczyński Invest SA pozwem oraz złożonymi zawiadomieniami o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach, a także w celu unieważnienia umowy dzierżawy terenu i ograniczenia uciążliwości, i zagrożeń powodowanych przez realizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Osiedla.

W związku z wydanym przez Sąd Rejonowy postanowieniem zakazującym Wilczyński Invest SA prowadzenia prac na terenach przy budynku Łochowska 34, RSM „Praga” – przy wielkim wsparciu otrzymanym od Mieszkańców i Radnej Hanny Jarzębskiej – podjęła niezwłoczne działania w celu wyegzekwowania od inwestora przestrzegania nałożonego postanowieniem zakazu. Konieczne okazały się wielokrotne interwencje Policji i Straży Miejskiej, a także założenie blokad uniemożliwiających wjazd oraz bezpośrednie zablokowanie wjazdu, co doprowadziło do wycofania sprzętu ciężkiego z terenu budowy, a także dało szansę na przeniesienie sporu na płaszczyznę formalno-prawną.

RSM „Praga” podjęła także próby polubownego rozwiązania sporu, wskazując równocześnie możliwość dojazdu do terenu budowy od strony ulicy Siedleckiej, co ograniczyłoby uciążliwości doświadczane przez Mieszkańców, a także wyeliminowałoby związane z dojazdem do budowy zagrożenia. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wilczyński Invest SA, podczas którego strony zadeklarowały gotowość znalezienia rozwiązania polubownego. Odbyło się następnie spotkanie przedstawicieli RSM „Praga” z panią Iloną Soją-Kozłowską, Burmistrzem Dzielnicy Praga-Północ, przy udziale przedstawiciela dewelopera, podczas którego przedstawiona została sprawa naruszenia posiadania RSM „Praga” i zawarcia z deweloperem umowy dzierżawy terenu, przedstawiono także zagrożenia i uciążliwości, jakie ta sytuacja spowodowała, przedstawiona została również alternatywna możliwość dojazdu. Po spotkaniu skierowane zostało pismo do Burmistrza w tej sprawie, niestety odpowiedzi nie otrzymaliśmy do dzisiaj.

W dniu 19.01.2021r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy wydał wyrok nakazujący przedsiębiorstwu Wilczyński Invest SA zaprzestanie naruszania posiadania działek ewidencyjnych nr 42/2 i 42/3 z obrębu 4-14-04 oraz nakazał przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. Pozwana odwołała się od wyroku, oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy. Ponadto Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję utrzymująca w mocy zaskarżoną przez RSM „Praga” decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą doprowadzenia inwestycji przy Łochowskiej 36 do stanu zgodnego z prawem. Decyzja ta została przez RSM „Praga” zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Równocześnie po raz kolejny złożone zostało zawiadomienie do PINB o zagrożeniach powodowanych przez budowę i o zbyt małej ” w ocenie RSM „Praga” odległości do budynku Łochowska 34. Ponadto, wniosek RSM „Praga”, prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Północ postępowanie dotyczące zagrożenia spowodowania katastrofy budowlanej.

Opis sprawy wraz z kopiami dokumentów dostępny jest na stronie RSM „Praga” w zakładce Osiedla „Kijowska, pod bezpośrednim adresem – www.rsmpraga.pl/osiedle/kijowska/#sprawa

Wyniki ankiety