Osiedle Poraje

Kierownik Osiedla:
Sylwia Czapska
Biuro Administracji:
ul. Porajów 2
03-188 Warszawa
Telefon:
22 519 14 20
Faks:
22 519 14 44
email:
poraje@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Poraje” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Myśliborska, Światowida, Mehoffera, Świderska i Milenijna w dzielnicy Białołęka.

W skład zasobów Osiedla „Poraje” wchodzą 43 budynki z lat 80-tych, 5 budynków przy ul. Myśliborskiej oraz 4 budynki przy ul. Ceramicznej wybudowane w ramach nowych inwestycji. Administracja Osiedla „Poraje” zarządza również 3 pawilonami handlowymi wolnostojącymi. Najstarsze budynki wybudowano w 1981 r. i są one usytuowane przy ul. Śreniawitów 1, 4, 5, 7 i Nagodziców 2, 3. Najmłodszy budynek powstał w roku 2005 przy ul. Ceramicznej 7.

Ponadto Administracja Osiedla prowadzi Klub Osiedlowy „ARKONA” znajdujący się przy ul. Nagodziców 3. Posiadamy również 3 boiska do gry w piłkę oraz cztery ostatnio tak bardzo modne siłownie plenerowe.

Nazwa ulicy Porajów nie znalazła się w naszych okolicach przypadkowo, ponieważ Poraj to herb szlachecki, którego nazwa wywodzi się od Poraja, syna księcia czeskiego Sławnika i brata świętego Wojciecha, protoplasty tego rodu w Polsce. Miał on przybyć wraz z orszakiem Dąbrówki i osiąść w Wielkopolsce. Według legend herbowych synowie Sławnika mieli w herbie róże, każdy w innym kolorze.

Mając na względzie dostojną nazwę tej ulicy, gdzie znajduje się nasze Osiedle, nie mogło ono otrzymać innej nazwy niż „Poraje”.

Cała szlachecka otoczka nadaje temu sens. Zasoby naszego osiedla położone są przy ulicach, których patronami czyniono znane osoby takie jak:

  • Edward Wittig – urodzony w Warszawie i tamże zamieszkały, polski rzeźbiarz, członek grupy artystycznej „Rytm”, wolnomularz;
  • Józef Antall – urodzony w Budapeszcie, polityk węgierski, działacz opozycyjny, pierwszy premier demokratycznych Węgier;
  • Felicjan Feliks Ludwig Pancer – urodzony w Bodzechowie, zamieszkały w Warszawie, polski oficer, inżynier budownictwa lądowego i wodnego.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 214 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 519 14 20
pok. 216 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 206, 207 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 519 14 33
22 519 14 34
22 519 14 35
Marcin Świątek
– Antalla 4, 6
– Atutowa 1, 3, 5, 7
– Ceramiczna 5, 5A, 7, 9
– Gębicka 2, 4
– Nagodziców 3
– Szczęśliwa 2
– Śreniawitów 2, 4, 7
Ada Staszewska
– Porajów 4, 5, 6, 8
– Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87
– Wittiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Bożena Smolak
– Nagodziców 2
– Pancera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22
– Śreniawitów 1, 5, 12
pok. 201, 202 Specjaliści ds. technicznych rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania, nadzór nad pielęgnacją zieleni 22 519 14 24
22 519 14 25
pok. 203 Inspektor ds. technicznych przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 519 14 22
pok. 203 Mistrz ds. instalacji 22 519 14 23
pok. 211 Inspektor nadzoru robót budowlanych przyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami 22 519 14 29
pok. 208 Lokale użytkowe
Inspektor ds. eksploatacji
obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla 22 519 14 32
Dział Księgowości
pok. 209 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla 22 519 14 31
pok. 212, 213 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek 22 519 14 27
22 519 14 28
pok. 204 Księgowość – czynsze obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych 22 519 14 36
pok. 205 Księgowość – windykacja 22 519 14 37
Klub Osiedlowy
Klub „Arkona” 22 811 15 43

 

Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Firma sprzątająca Danuta Kamińska Antalla 4
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik Antalla 6
Zbigniew Abramowski Atutowa 1
Firma sprzątająca ELBA Celina Bogucka Atutowa 3, 5
Jerzy Michalczyszyn Atutowa 7
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Ceramiczna 5, 5A, 7, 9
Jerzy Michalczyszyn Gębicka 2
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik Gębicka 4
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik Nagodziców 2
Barbara Wołyniec Nagodziców 3
Zofia Czekalska Pancera 5
Anna Mróz Pancera 6
Zofia Czekalska Pancera 7
Małgorzata Denoch Pancera 8
Danuta Polita Pancera 9
Grażyna Idźkowska Pancera 10
Danuta Polita Pancera 11
Anna Mróz Pancera 12 kl. I-III
Grażyna Idźkowska Pancera 12 kl. IV-VII
Firma sprzątająca Mariola Jasińska Pancera 13
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk Pancera 14, 15
Firma sprzątająca Mariola Jasińska Pancera 17
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk Pancera 18 kl. I
Maria Opałka Pancera 18 kl. II, III
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk Pancera 22
Bożena Kurek Porajów 4
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik Porajów 5 – teren
Renata Żółkowska Porajów 5 – budynek
Firma sprzątająca KLARLENA Katarzyna Lenartowicz Porajów 6
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk Porajów 8
Zbigniew Abramowski Szczęśliwa 2
Danuta Janczak Śreniawitów 1
Firma sprzątająca KLARLENA Katarzyna Lenartowicz Śreniawitów 2
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Śreniawitów 4, 5, 7, 12
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk Wittiga 1, 2
Firma sprzątająca Krystyna Sitkiewicz Wittiga 3, 4
Bożena Kurek Wittiga 5 kl. I, II
Firma sprzątająca Krystyna Sitkiewicz Wittiga 5 kl. III, IV
Firma sprzątająca Krystyna Sitkiewicz Wittiga 6, 7
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik Wittiga 9

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PORAJE”
KADENCJA 2016-2019

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Nowak Dariusz  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Chryniewicz Zygmunt  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Lulis Roman  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Pierzchalska Stanisława  Sekretarz Rady Osiedla
5. Malarczyk Grażyna  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Zaborek Witold  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Pawlikowska Barbara  Przewodnicząca Komisji Społecznej
8. Bańkowski Jan  Członek
9. Jakubowska Halina  Członek
10. Kozieł Izabela  Członek
11. Maj Wiesława  Członek
12. Olszak Tadeusz  Członek
13. Pietras Paweł  Członek
14. Woźniakowski Andrzej  Członek

 

 

Spis nieruchomości

Osiedle Poraje – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Ceramiczna 5 57/1 4-03-06 własność
2 ul. Ceramiczna 5A 57/2 własność
3 ul. Ceramiczna 9 41/5 4-03-06 własność
4 ul. Ceramiczna 7 41/6 własność
5 ul. Myśliborska 85 45/4 4-03-05 własność
47/1 własność
46/1 władanie
6 ul. Myśliborska 85A 45/4 własność
46/1 władanie
7 ul. Myśliborska 85B 45/4 własność
8 ul. Myśliborska 85C 45/4 własność
9 ul. Myśliborska 87 45/3 własność
10 ul. Pancera 22 18/14 4-03-04 użytkowanie wieczyste Tarchomin IV
11 ul. Pancera 15 18/16 4-03-04 użytkowanie wieczyste
12 ul. Pancera 17
13 ul. Pancera 13 18/20
14 ul. Pancera 18 18/23 4-03-04 użytkowanie wieczyste
15 ul. Pancera 14 75/8 4-03-04 użytkowanie wieczyste
16 ul. Pancera 10 75/10
17 ul. Pancera 12
18 ul. Pancera 6 75/12 4-03-04 użytkowanie wieczyste
19 ul. Pancera 8
20 ul. Pancera 9 75/3 4-03-04 użytkowanie wieczyste
21 ul. Pancera 11
22 ul. Pancera 5 75/4 4-03-04 użytkowanie wieczyste
23 ul. Pancera 7
24 ul. Śreniawitów 7 8 4-03-22 władanie Tarchomin I
21
25 ul. Śreniawitów 5 21 4-03-22 władanie
26
31
38
26 ul. Śreniawitów 4 53 4-03-22 władanie
27 ul. Śreniawitów 1 53 4-03-22 władanie
67
70
78
82/4
28 ul. Śreniawitów 2 53 4-03-22 władanie
67
70
29 ul. Śreniawitów 12 70 4-03-22 władanie
30 ul. Nagodziców 3 70 4-03-22 władanie
78
82/2
82/4
82/5
82/6
31 ul. Nagodziców 2 101 4-03-22 władanie
102
105/1
105/2
32 ul. Porajów 4 20 4-03-23 władanie Tarchomin IIA
33 ul. Porajów 6 20 4-03-23 władanie
21/2
22
34 ul. Porajów 8 21/2 4-03-23 władanie
24/4
24/5
35 ul. Wittiga 1 22 4-03-23 władanie
36 ul. Wittiga 2 21/2 4-03-23 władanie
22
23
37 ul. Wittiga 3 22 4-03-23 władanie
38 ul. Wittga 4 21/2 4-03-23 władanie
22
23
39 ul. Wittiga 5 22 4-03-23 władanie
40 ul. Wittiga 6 23 4-03-23 władanie
41 ul. Wittiga 7 21/2 4-03-23 władanie
22
27/1
27/2
42 ul. Wittiga 9 27/1 4-03-23 władanie
43 ul. Atutowa 1 100 4-03-05 władanie Tarchomin IIB
101
102
103
44 ul. Atutowa 3 100 4-03-05 władanie
101
102
103
45 ul. Atutowa 5 88/2 4-03-05 władanie
88/3
46 ul. Atutowa 7 88/1 4-03-05 władanie
88/2
47 ul. Gębicka 2 93 4-03-05 władanie
94
48 ul. Gębicka 4 88/1 4-03-05 władanie
49 ul. Antalla 4 95 4-03-05 władanie
96
97
50 ul. Antalla 6 94 4-03-05 władanie
95
51 ul. Porajów 5 105 4-03-05 władanie
106
107/3
52 ul. Szczęśliwa 2 105 4-03-05 władanie

Plan remontów

Osiedle „Poraje”
2017
Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
INSTALACJE C.C.W. i Z.W.
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany poziomu zimnej wody pierwszej strefy Myśliborska 87, 85, 85A, 85B, 85C wykonane
wymiana poziomów zimnej wody i wykonanie instalacji hydrantowej p-poż Myśliborska 87, 85, 85A, 85B, 85C sierpień
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego z zestawem hydroforowym (hydrofornia Śreniawitów 2A) Nagodziców 2, Nagodziców 3, Śreniawitów 2 wykonane
INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Atutowa 5  planowane na IV kwartał
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Nagodziców 3  planowane na IV kwartał
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Pancera 11  planowane na IV kwartał
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Śreniawitów 2, 4, 12  planowane na IV kwartał
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Wittiga 2, 4, 5, 6  planowane na IV kwartał
wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie budynki Osiedla w trakcie
INSTALACJE GAZOWE
wymiana instalacji gazowej Śreniawitów 1, 4 wykonane
ROBOTY ELEKTRYCZNE
wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych Nagodziców 2 w trakcie
wymiana wentylatorów Pancera 18 czerwiec / lipiec
naprawa oświetlenia terenu teren Osiedla
montaż monitoringu ciąg dalszy teren Osiedla
DOCIEPLENIA
projekt + wykonanie zwiększenia grubości docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów Pancera 22 planowane na III kwartał
projekt zwiększenia grubości docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów Pancera 6 planowane na II kwartał
projekt zwiększenia grubości docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów Porajów 8 planowane na II kwartał
ROBOTY MALARSKIE
remont klatek schodowych + projekt Pancera 7, 14 planowane na II/III kwartał
remont klatek schodowych + projekt Wittiga 5, 6 planowane na II/III kwartał
malowanie klatek schodowych Myśliborska 87, 85, 85A, 85B, 85C planowane na II/III kwartał
ROBOTY DEKARSKIE
awaryjne naprawy dekarskie budynki Osiedla
kapitalny remont pokrycia dachowego Pancera 5, 7 planowane na III kwartał
ROBOTY DROGOWE
naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) teren Osiedla planowane na III kwartał
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
wymiana, uzupełnienie płotków ogrodzeniowych teren Osiedla planowane na III kwartał
wykonanie remontu ścian garażu Ceramiczna 7 planowane na III kwartał
ROBOTY INNE
naprawy izolacji szlicht balkonowych budynki Osiedla
wykonanie miejsc parkingowych Pancera planowane na III kwartał
wykonanie 6-ciu miejsc postojowych Atutowa 5, 7 planowane na II/III kwartał
altany i komory zsypowe teren Osiedla
DŹWIGI
kapitalny remont Antalla 6 kl. II czerwiec / lipiec
kapitalny remont Śreniawitów 5 kl. II czerwiec / lipiec

Klub osiedlowy

Kontakt