Osiedle Jagiellońska

p.o. Kierownika Osiedla:
Piotr Mroziński
Biuro Administracji:
ul. Targowa 80/82
03-448 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 518 90 13
Faks:
22 518 90 19
email:
jagiellonska@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.jagiellonska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

W latach 70-tych XX wieku na miejscu fabryki Wulkan przy ul. Jagiellońskiej RSM „Praga” wzniosła pierwsze bloki nowego osiedla funkcjonującego jeszcze pod nazwą „Stalingradzka”. Inwestycja była jedną z pierwszych na Pradze prób odejścia od budowy typowych wolno stojących bloków i powrotu do tradycyjnej pieszej ulicy ze sklepami. Jego generalnym projektantem był Bohdan Gniewiewski. W połowie lat 70-tych wszystkie bloki przeszły pod Administrację Osiedla „Kijowska”, a dopiero w dniu 1 stycznia 1990 r. zgodnie z uchwałą XIX Zebrania Przedstawicieli członków RSM „Praga”, które odbyło się 24 czerwca 1989 r., Osiedle „Jagiellońska” zostało ponownie utworzone.

„Jagiellońska” jest małym osiedlem, w którego skład wchodzi 14 budynków mieszkalnych, gdzie znajduje się 958 lokali mieszkalnych, 80 lokali użytkowych, 6 garaży wolnostojących. Budynki zlokalizowane są w obrębie ulic: Jagiellońskiej, Floriańskiej, Targowej, Namysłowskiej i Szanajcy. Łączna powierzchnia eksploatacyjna to 58 330 m2, z czego lokale mieszkalne stanowią 51 142 m2 powierzchni, a lokale użytkowe to 7 188 m2. Tereny zielone i grunty osiedla zajmują łącznie 38 851 m2. Na terenie osiedla „Jagiellońska” zamieszkuje około 2020 mieszkańców.

Nazwa Osiedla „Jagiellońska” została zaczerpnięta od nazwy ulicy, przy której znajduje się większość budynków. Ulica Jagiellońska wyraźnie podzielona jest na dwa odcinki. Pierwszy, o bogatej historii, zaczyna się przy ul. Marcinkowskiego i kończy na rondzie Starzyńskiego. Drugi, który niegdyś stanowił wylotową szosę Petersburską, inaczej Kowieńską, biegnie od torów kolejowych na północ do mostu Grota-Roweckiego. Nazwa ulicy Jagiellońska pojawiła się dopiero w 1919 roku w II Rzeczpospolitej i nawiązuje w sposób oczywisty do dynastii królów polskich.

W obrębie terenu Osiedla „Jagiellońska” znajduje się kilka ważnych i ściśle związanych z historią Pragi akcentów. Jednym z nich jest mieszczący się niedaleko ronda Starzyńskiego, po prawej stronie na trawniku vis a vis budynku Jagiellońska 62, drewniany krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Upamiętnia on okres funkcjonowania w tym rejonie szpitala cholerycznego. Kolejnym ważnym akcentem jest odsłonięty 24 września 1979 r., w 40-tą rocznicę śmierci Józefa Szanajcy na rogu ulic Szanajcy i Jagiellońskiej, pomnik wybitnego architekta.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 1 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 518 90 13
Lokale użytkowe obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla
pok. 2 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 7 Administrator podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 518 90 18
Przemysław Wiśniewski
– Jagiellońska 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 62, 64
– Targowa 80, 82
– Floriańska 14
– Namysłowska 6, 6A
– Szanajcy 3
pok. 6 Inspektor nadzoru robót budowlanych przyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami 22 518 90 16
pok. 9 Mistrz ds. sanitarnych nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej i gazowej, elektrycznej, domofonowej oraz dźwigów, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach oraz podejmowanie działań w celu ich usunięcia 22 518 90 17
Dział Księgowości
pok. 4 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla
pok. 5 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek 22 518 90 14
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych 22 518 90 15

 

Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Firma Sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Floriańska 14
Zielińska-Brzywczy Anna Jagiellońska 1, Jagiellońska 4 kl. III i IV
Firma Sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Jagiellońska 2
Firma Sprzątająca A.S. Anna Chojnacka Jagiellońska 3
Szymczak Justyna Jagiellońska 4 kl. I i II
Jakubowski Grzegorz Jagiellońska 5a, Jagiellońska 6
Piekalska Wioletta Jagiellońska 62 kl. I – V
Firma Sprzątająca A.S. Anna Chojnacka Jagiellońska 62 kl. VI i VII, Jagiellońska 64
Firma Sprzątająca A.S. Anna Chojnacka Namysłowska 6a, Namysłowska 6
Szymczak Krzysztof Szanajcy 3
Firma Sprzątająca DANPOL Andrzej Danowski Targowa 80 i 82

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „JAGIELLOŃSKA”
KADENCJA 2023-2026

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Ślesicka Barbara  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Kłaczany Izabella  Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kozłowska – Kasperska Żywia  Sekretarz Rady Osiedla
4. Ryfka Danuta  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Skoczek Tomasz  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Ciszkowski Maciej  Członek
7. Ferensztain Lucyna  Członek
8. Ilińska Anna  Członek
9. Jabłonowska Bożena  Członek
10. Orzechowska – Grzęda Agnieszka  Członek
11. Siepko Jerzy  Członek
12. Szczepkowska Ewa  Członek
13. Świerczyńska Bożenna  Członek

 

Spis nieruchomości

Osiedle Jagiellońska – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania
1 ul. Floriańska 14 55 4-15-04 własność
2 ul. Jagiellońska 1 65 4-15-06
3 ul. Jagiellońska 3
4 ul. Jagiellońska 5A
5 ul. Jagiellońska 2 46/2 władanie
6 ul. Jagiellońska 4
7 ul. Jagiellońska 6 46/1
8 ul. Jagiellońska 62 57 4-12-01 własność
9 ul. Jagiellońska 64 42
10 ul. Namysłowska 6 13/1 4-12-02 własność
ul. Namysłowska 6A
11 ul. Szanajcy 3 71 4-12-01 władanie
12 ul. Targowa 80 i 82 80 4-13-06 własność

Plan remontów

Osiedle „Jagiellońska”
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nakładką Jagiellońska 62 III-IV kwartał
Wymiana legalizacyjna wodomierzy Szanajcy 3
Floriańska 14
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana rur, niezbędne roboty w węźle Osiedle I -IV kwartał
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana oświetlenia Jagiellońska 3 I kwartał
Wymiana rur, niezbędne roboty w węźle Osiedle I – IV kwartał
4. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont dachu Jagiellońska 2 II – III kwartał
5. ROBOTY INNE
Montaż szlabanu z pętlą Jagiellońska 2 II kwartał
Jagiellońska 4
Jagiellońska 6
6. DŹWIGI
Wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 6 kl. I III – IV kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Wyniki ankiety