Osiedle Erazma


p.o. Kierownika Osiedla:
Małgorzata Pęszyńska-Bodecka
Biuro Administracji:
ul. Erazma z Zakroczymia 2a
03-185 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 884 47 02
email:
erazma@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.erazma@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Erazma” zlokalizowane jest na Tarchominie w Dzielnicy Białołęka, w obrębie ul. Światowida, Mehoffera, Świderska i Ćmielowska.

Na mocy Uchwały nr 114 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 29 grudnia 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. z części zasobów Osiedla „Poraje” zostało utworzone nowe Osiedle „Erazma”, które objęło budynki przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13, łącznie 342 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 35 472,80 m2. Do zasobów Osiedla należały również: lokal administracji o powierzchni 86,4 m2 przy ul. Erazma z Zakroczymia 3, lokale użytkowe w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 o łącznej powierzchni 56,5 m2 oraz hydrofornia przy ul. Erazma z Zakroczymia 8A. W zasobach Osiedla uwzględniono również zasoby w budowie, w których przewidywano 672 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 38 792,5 m2.
W listopadzie 1994 roku Zarząd RSM „Praga” podjął decyzję o rozszerzeniu zasobów Osiedla „Erazma”, które powiększyło się o budynki nr 19 i 21 przy ul. Erazma z Zakroczymia wcześniej zarządzane przez Administrację Osiedla „Poraje”. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 4 656,90 m2.
W latach 1994 – 1999 Osiedle „Erazma” powiększyło się o kolejne 15 budynków, które zostały wybudowane przy ul. Aleksandra Kamińskiego, zaś w 2001 roku do użytku zostały oddane dwa budynki położone przy ul. Ćmielowskiej.

W dniu 10 maja 2004 r. w Warszawie dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych ku czci patronów ulic: Aleksandra Kamińskiego i Erazma z Zakroczymia. W uroczystościach poświęconych odsłonięciu tablic pamiątkowych ze strony RSM „Praga” udział wzięli: Pan Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM „Praga”, Pani Ewa Skrońc-Bielak – Przewodnicząca Rady Osiedla „Erazma”, Pan Wiesław Bochenek pełniący w 2004 roku funkcję Kierownika Administracji Osiedla „Erazma”. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Białołęka, poseł na Sejm RP – Pani Ewa Rzetelska-Feleszko – córka prof. Aleksandra Kamińskiego oraz przedstawiciele harcerstwa.

Przypomnieć należy, że Erazm z Zakroczymia – patron ulicy Erazma z Zakroczymia był konstruktorem pierwszego stałego mostu warszawskiego na Wiśle zbudowanego w 1573, zaś prof. Aleksander Kamiński – był pedagogiem, historykiem, pisarzem, oficerem AK, twórcą metody zuchowej oraz organizatorem Szarych Szeregów w latach 1935-44.

Tu powstała jedna z inwestycji mieszkaniowych RSM „Praga” – Kamińskiego 1.
Jest to nowoczesny budynek z 83 mieszkaniami i osobnym budynkiem garażowym.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 1 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 884 47 02
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 2 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 884 47 02
Anna Stefańska
– Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 21
Daniel Jaszczuk
– A. Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A
– Ćmielowska 15, 15A
Konserwatorzy przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 572 090 928
pok. 3 Dział Techniczny 22 884 46 01
Dział Księgowości
pok. 4 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla
pok. 5 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek 22 884 44 06
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Firma sprzątająca F.H.U. „DANEX” Ćmielowska 15, 15A
Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 6, 7 ( klatki nr IV i V ), 13
Firma sprzątająca F.H.U.
„MBM Wojciech Kowiranda”
Erazma z Zakroczymia 2, 7, 9, 19, 21
Aleksandra Kamińskiego 22, 22A
Kuczyńska Urszula Erazma z Zakroczymia 4
Firma sprzątająca A&A Anna Aleksandrowicz Erazma z Zakroczymia 8,
Aleksandra Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 16, 18
Firma sprzątająca „STARS” Erazma z Zakroczymia 10,
Aleksandra Kamińskiego 6A, 8, 10, 12, 14, 20
Gostkowska Iga Aleksandra Kamińskiego 20A

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „ERAZMA”
KADENCJA 2023-2026

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Skrońc – Bielak Ewa  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Kubiak Magdalena  Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kazimierczak Urszula  Sekretarz Rady Osiedla
4. Wiechetek Agnieszka  Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
5. Wrocińska Jolanta  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Bartoszewski Jarosław  Członek
7. Dowgiałło Lucyna  Członek
8. Gałązka Leszek  Członek
9. Krzyżowski Paweł  Członek
10. Majewski Piotr  Członek
11. Nowak Paweł  Członek
12. Ogórek Krzysztof  Członek
13. Sitnicka – Kuś Mariola  Członek
14. Undra Maria  Członek

 

Spis nieruchomości

Osiedle Erazma – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Erazma z Zakroczymia 1 9/25 4-03-04 własność Tarchomin VA
2 ul. Erazma z Zakroczymia 3
3 ul. Erazma z Zakroczymia 5 9/23
4 ul. Erazma z Zakroczymia 2 9/15 4-03-04
5 ul. Erazma z Zakroczymia 4
6 ul. Erazma z Zakroczymia 6 9/13
7 ul. Erazma z Zakroczymia 7 9/21 4-03-04
8 ul. Erazma z Zakroczymia 9
9 ul. Erazma z Zakroczymia 8 9/11 4-03-04
10 ul. Erazma z Zakroczymia 10 9/8
11 ul. Erazma z Zakroczymia 13 9/19 4-03-04
12 ul. Erazma z Zakroczymia 19 14/3 4-03-04
13 ul. Erazma z Zakroczymia 21
14 ul. Kamińskiego 2 53 4-03-03 współwłasność Tarchomin VB
15 ul. Kamińskiego 4 51 4-03-03
16 ul. Kamińskiego 4A
17 ul. Kamińskiego 6 49 4-03-03
18 ul. Kamińskiego 6A
19 ul. Kamińskiego 8 47 4-03-03
20 ul. Kamińskiego 10
21 ul. Kamińskiego 12 48 4-03-03
22 ul. Kamińskiego 14 50 4-03-03
23 ul. Kamińskiego 16
24 ul. Kamińskiego 18
25 ul. Kamińskiego 20 52 4-03-03
26 ul. Kamińskiego 20A
27 ul. Kamińskiego 22 54 4-03-03
28 ul. Kamińskiego 22A
29 ul. Ćmielowska 15 19/8 4-03-03 Osiedle „Słowiki”
30 ul. Ćmielowska 15A

Plan remontów

Osiedle „Erazma”
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana wodomierzy Erazma z Zakroczymia 1 I – II kwartał
Erazma z Zakroczymia 3
Erazma z Zakroczymia 5
Erazma z Zakroczymia 9
Erazma z Zakroczymia 10
Aleksandra Kamińskiego 2
Aleksandra Kamińskiego 20
Aleksandra Kamińskiego 20A
Aleksandra Kamińskiego 22A
2. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED Ćmielowska 15 II – III kwartał
Ćmielowska 15A
Erazma z Zakroczymia 5
Erazma z Zakroczymia 7
Erazma z Zakroczymia 9
Erazma z Zakroczymia 13
3. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Mycie elewacji Erazma z Zakroczymia 10 II – III kwartał
4. ROBOTY DEKARSKIE
Remont zwyżki Aleksandra Kamińskiego 14 II – III kwartał
5. ROBOTY DROGOWE
Remont ciągów pieszo-jezdnych Teren osiedla II – III kwartał
6. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych Erazma z Zakroczymia 19 II – IV kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
Ćmielowska 15
Wymiana ślusarki drzwiowej Erazma z Zakroczymia 19 II kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
7. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty inne – prace wynikające z przegladów budynków i zgłoszeń mieszkańców Teren osiedla I – IV kwartał
Remont płyt balkonowych w zależnosci od potrzeb II – III kwartał
Remont altan śmietnikowych Aleksandra Kamińskiego 22A II – IV kwartał
Erazma z Zakroczymia 9
8. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleni Teren osiedla I – IV kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń Teren osiedla

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Warszawa, dnia 29 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” Osiedle „Erazma” informuje, że od sierpnia 2021 r. prowadzi intensywne działania mające na celu dostarczanie wody odpowiedniej jakości do Państwa lokali mieszkalnych.

W załączeniu udostępniamy korespondencję prowadzoną pomiędzy Spółdzielnią a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. (MPWiK). Z załączonej korespondencji wynika, że w/w przedsiębiorstwo reaguje na nasze zgłoszenia oraz stale zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by woda była odpowiedniej jakości. Niestety takie działania są nieskuteczne o czym świadczy prowadzona korespondencja.

W marcu 2023 r., w związku z kolejnym zgłoszeniem dotyczącym złej jakości wody dostarczanej do budynków przy ul. A. Kamińskiego 4, 12 i 14 oraz w związku z niewystarczającymi działaniami ze strony MPWiK mającymi na celu doprowadzenie wody do odpowiedniej jakości, Administracja Osiedla „Erazma” zleciła przeprowadzenie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody z w/w budynków. W pierwszej kolejności zostały wytypowane do badania budynki nr 12 i 14, a w momencie otrzymania w dniu 31.03.2023 r. zgłoszenia z budynku nr 4, Administracja w porozumieniu z Laboratorium ITA-TEST Sp. z o.o. zleciał przeprowadzenie badania w tym dodatkowym budynku. Badanie zostało przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2023 r. przez ITA-TEST Sp. z o.o. – Laboratorium badawcze, które uzyskało akredytację w obszarze badań oraz pobierania próbek wody zgodnie z certyfikatem akredytacji.

W załączeniu udostępniamy również Państwu wyniki sprawozdania z badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Z uwagi na niepokojące przekroczenia żelaza we wszystkich trzech budynkach, Administracja Osiedla „Erazma” pismem z dnia 13.04.2023 r. zwróciła się do MPWiK z prośbą o pilne wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielem w/w firmy, w celu ustalenia kolejnych działań, które muszą zostać podjęte w celu skutecznego doprowadzenia do odpowiedniej jakości wody dostarczanej do budynków należących do RSM „Praga” Administracji Osiedla „Erazma”. Do pisma zostały załączone w/w Sprawozdania z badań.

Nadmienić należy, że załączona korespondencja z MPWiK oraz wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, pismem z dnia 13.04.2023 r. zostały przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie, który zwrócił się do MPWiK o wyjaśnienia tego stanu rzeczy.

W związku z brakiem odpowiedzi od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie wyznaczenia terminu spotkania, Spółdzielnia pismem z dnia 02.05.2023 r. do pana Tomasza Bratka – Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy i jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPWiK S.A. zwróciła się z prośbą o interwencję, by władze MPWiK S.A. podjęły skuteczne działania mające na celu doprowadzenie do odpowiedniej jakości wody dostarczanej do budynków należących do RSM „Praga” Osiedla „Erazma”.

W rezultacie spotkanie pomiędzy RSM „Praga” a MPWiK S.A. zostało wyznaczone na dzień 30.05.2023 r. O dalszych ustaleniach w sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Kopie dokumentów są dostępne na stronie RSM „Praga” w zakładce Osiedla „Erazma” pod bezpośrednim adresem – www.rsmpraga.pl/osiedle/erazma/#woda

Wyniki ankiety