Osiedle Erazma


p.o. Kierownika Osiedla:
Małgorzata Pęszyńska-Bodecka
Biuro Administracji:
ul. Erazma z Zakroczymia 2a
03-185 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 884 47 02
Faks:
22 614 69 82
email:
erazma@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.erazma@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Erazma” zlokalizowane jest na Tarchominie w Dzielnicy Białołęka, w obrębie ul. Światowida, Mehoffera, Świderska i Ćmielowska.

Na mocy Uchwały nr 114 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 29 grudnia 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. z części zasobów Osiedla „Poraje” zostało utworzone nowe Osiedle „Erazma”, które objęło budynki przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13, łącznie 342 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 35 472,80 m2. Do zasobów Osiedla należały również: lokal administracji o powierzchni 86,4 m2 przy ul. Erazma z Zakroczymia 3, lokale użytkowe w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 o łącznej powierzchni 56,5 m2 oraz hydrofornia przy ul. Erazma z Zakroczymia 8A. W zasobach Osiedla uwzględniono również zasoby w budowie, w których przewidywano 672 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 38 792,5 m2.
W listopadzie 1994 roku Zarząd RSM „Praga” podjął decyzję o rozszerzeniu zasobów Osiedla „Erazma”, które powiększyło się o budynki nr 19 i 21 przy ul. Erazma z Zakroczymia wcześniej zarządzane przez Administrację Osiedla „Poraje”. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 4 656,90 m2.
W latach 1994 – 1999 Osiedle „Erazma” powiększyło się o kolejne 15 budynków, które zostały wybudowane przy ul. Aleksandra Kamińskiego, zaś w 2001 roku do użytku zostały oddane dwa budynki położone przy ul. Ćmielowskiej.

W dniu 10 maja 2004 r. w Warszawie dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych ku czci patronów ulic: Aleksandra Kamińskiego i Erazma z Zakroczymia. W uroczystościach poświęconych odsłonięciu tablic pamiątkowych ze strony RSM „Praga” udział wzięli: Pan Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM „Praga”, Pani Ewa Skrońc-Bielak – Przewodnicząca Rady Osiedla „Erazma”, Pan Wiesław Bochenek pełniący w 2004 roku funkcję Kierownika Administracji Osiedla „Erazma”. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Białołęka, poseł na Sejm RP – Pani Ewa Rzetelska-Feleszko – córka prof. Aleksandra Kamińskiego oraz przedstawiciele harcerstwa.

Przypomnieć należy, że Erazm z Zakroczymia – patron ulicy Erazma z Zakroczymia był konstruktorem pierwszego stałego mostu warszawskiego na Wiśle zbudowanego w 1573, zaś prof. Aleksander Kamiński – był pedagogiem, historykiem, pisarzem, oficerem AK, twórcą metody zuchowej oraz organizatorem Szarych Szeregów w latach 1935-44.

Tu powstała jedna z inwestycji mieszkaniowych RSM „Praga” – Kamińskiego 1.
Jest to nowoczesny budynek z 83 mieszkaniami i osobnym budynkiem garażowym.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 1 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 884 47 02
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 2 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 884 47 02
Aleksandra Kozłowska-Lisiecka
– Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 21
Agnieszka Oziębło
– A. Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A
– Ćmielowska 15, 15A
Konserwatorzy przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 572 090 928
pok. 3 Dział Techniczny 22 884 46 01
Dział Księgowości
pok. 4 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla
pok. 5 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek 22 884 44 06
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Firma sprzątająca F.H.U. „DANEX” Ćmielowska 15, 15A
Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 6, 7 ( klatki nr IV i V ), 13
Makać Jan Erazma z Zakroczymia 2
Kuczyńska Urszula Erazma z Zakroczymia 4
Kuczyńska Jadwiga Erazma z Zakroczymia 7 ( klatki nr I, II i III ), 9
Firma sprzątająca A&A Anna Aleksandrowicz Erazma z Zakroczymia 8, Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 16, 18
Firma sprzątająca „STARS” Erazma z Zakroczymia 10, 19, 21, Kamińskiego 6A, 8, 10, 12, 14, 20
Gostkowska Iga A. Kamińskiego 20A
Kuczyński Jerzy A. Kamińskiego 22, 22A

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „ERAZMA”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Skrońc – Bielak Ewa  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Kubiak Magdalena  Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kazimierczak Urszula  Sekretarz Rady Osiedla
4. Wrocińska Jolanta  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Krzyżowski Paweł  Przewodniczący Komisji Społeczno-Ekologicznej
6. Majewski Piotr  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Bartoszewski Jarosław  Członek
8. Gałązka Leszek  Członek
9. Nowak Paweł  Członek
10. Ogórek Krzysztof  Członek
11. Sitnicka – Kuś Mariola  Członek
12. Szczemier – Szczemierska Katarzyna  Członek
13. Wiechetek Agnieszka  Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Erazma – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Erazma z Zakroczymia 1 9/25 4-03-04 własność Tarchomin VA
2 ul. Erazma z Zakroczymia 3
3 ul. Erazma z Zakroczymia 5 9/23
4 ul. Erazma z Zakroczymia 2 9/15 4-03-04
5 ul. Erazma z Zakroczymia 4
6 ul. Erazma z Zakroczymia 6 9/13
7 ul. Erazma z Zakroczymia 7 9/21 4-03-04
8 ul. Erazma z Zakroczymia 9
9 ul. Erazma z Zakroczymia 8 9/11 4-03-04
10 ul. Erazma z Zakroczymia 10 9/8
11 ul. Erazma z Zakroczymia 13 9/19 4-03-04
12 ul. Erazma z Zakroczymia 19 14/3 4-03-04
13 ul. Erazma z Zakroczymia 21
14 ul. Kamińskiego 1 60 4-03-03 użytkowanie wieczyste Tarchomin VB
14 ul. Kamińskiego 2 53 4-03-03 własność
15 ul. Kamińskiego 4 51 4-03-03
16 ul. Kamińskiego 4A
17 ul. Kamińskiego 6 49 4-03-03
18 ul. Kamińskiego 6A
19 ul. Kamińskiego 8 47 4-03-03
20 ul. Kamińskiego 10
21 ul. Kamińskiego 12 48 4-03-03
22 ul. Kamińskiego 14 50 4-03-03
23 ul. Kamińskiego 16
24 ul. Kamińskiego 18
25 ul. Kamińskiego 20 52 4-03-03
26 ul. Kamińskiego 20A
27 ul. Kamińskiego 22 54 4-03-03
28 ul. Kamińskiego 22A
29 ul. Ćmielowska 15 19/8 4-03-03 Osiedle „Słowiki”
30 ul. Ćmielowska 15A

Plan remontów

Osiedle „Erazma”
ROK 2022
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Erazma z Zakroczymia 8 II – III kwartał
Erazma z Zakroczymia 13
Erazma z Zakroczymia 19
Erazma z Zakroczymia 21
Projekt regulacji c.o. wraz z montażem podpionówki Aleksandra Kamińskiego 22A I kwartał
Projekt regulacji c.o. Aleksandra Kamińskiego 2
Regulacja instalacjji c.o. wraz z montażem podpionówki Aleksandra Kamińskiego 22A II – III kwartał
Regulacja instalacji c.o. Aleksandra Kamińskiego 2
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Erazma z Zakroczymia 19 I – III kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED Erazma z Zakroczymia 2 II kwartał
Erazma z Zakroczymia 4
Erazma z Zakroczymia 6
Erazma z Zakroczymia 8
Erazma z Zakroczymia 10
4. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Docieplenie Aleksandra Kamińskiego 2 I kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Mycie elewalacji wraz z zabezpieczeniem powłoką antyglonową Erazma z Zakroczymia 4 II – III kwartał
2 budynki Aleksandra Kamińskiego
6. ROBOTY DROGOWE
wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej Teren Osiedla II – III kwartał
Wykonanie / renowacja lastryko ( schody ) Teren Osiedla
Wykonanie oznaczeń poziomych Kolonia Kamińskiego
7. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Aleksandra Kamińskiego 16 I-II kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych Erazma z Zakroczymia 19 IV kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
Ćmielowska 15 III kwartał
Ćmielowska 15A
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty inne – prace wynikające z przeglądów budynków i zgłoszeń mieszkańców Teren Osiedla I – IV kwartał
Remont płyt balkonowych w zależności od potrzeb II – III kwartał
Remont altan śmietnikowych Aleksandra Kamińskiego 22A
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleni Teren Osiedla II – III kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń Teren Osiedla II kwartał
11. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Erazma z Zakroczymia 8 kl. I I kwartał

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety w sprawie wyboru organizacji ochrony na terenie Kolonii Kamińskiego-Ćmielowska.

Oddane głosy kształtują się następująco:

Numer wariantu Liczba oddanych głosów
1. Wariant nr 1 67
2. Wariant nr 2 52
3. Wariant nr 3 18
4. Wariant nr 4 57
5. Wariant nr 5 47