Osiedle Erazma

Kierownik Osiedla:
Tomasz Jankojć
Biuro Administracji:
ul. Erazma z Zakroczymia 3
03-185 Warszawa
Telefon:
22 884 47 02
Faks:
22 614 69 82
email:
erazma@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Erazma” zlokalizowane jest na Tarchominie w Dzielnicy Białołęka, w obrębie ul. Światowida, Mehoffera, Świderska i Ćmielowska.

Na mocy Uchwały nr 114 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 29 grudnia 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. z części zasobów Osiedla „Poraje” zostało utworzone nowe Osiedle „Erazma”, które objęło budynki przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13, łącznie 342 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 35 472,80 m2. Do zasobów Osiedla należały również: lokal administracji o powierzchni 86,4 m2 przy ul. Erazma z Zakroczymia 3, lokale użytkowe w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 o łącznej powierzchni 56,5 m2 oraz hydrofornia przy ul. Erazma z Zakroczymia 8A. W zasobach Osiedla uwzględniono również zasoby w budowie, w których przewidywano 672 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 38 792,5 m2.

W listopadzie 1994 roku Zarząd RSM „Praga” podjął decyzję o rozszerzeniu zasobów Osiedla „Erazma”, które powiększyło się o budynki nr 19 i 21 przy ul. Erazma z Zakroczymia wcześniej zarządzane przez Administrację Osiedla „Poraje”. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 4 656,90 m2.

W latach 1994 – 1999 Osiedle „Erazma” powiększyło się o kolejne 15 budynków, które zostały wybudowane przy ul. Aleksandra Kamińskiego, zaś w 2001 roku do użytku zostały oddane dwa budynki położone przy ul. Ćmielowskiej.

W dniu 10 maja 2004 r. w Warszawie dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych ku czci patronów ulic: Aleksandra Kamińskiego i Erazma z Zakroczymia. W uroczystościach poświęconych odsłonięciu tablic pamiątkowych ze strony RSM „Praga” udział wzięli: Pan Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM „Praga”, Pani Ewa Skrońc-Bielak – Przewodnicząca Rady Osiedla „Erazma”, Pan Wiesław Bochenek pełniący w 2004 roku funkcję Kierownika Administracji Osiedla „Erazma”. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Białołęka, poseł na Sejm RP – Pani Ewa Rzetelska-Feleszko – córka prof. Aleksandra Kamińskiego oraz przedstawiciele harcerstwa.

Przypomnieć należy, że Erazm z Zakroczymia – patron ulicy Erazma z Zakroczymia był konstruktorem pierwszego stałego mostu warszawskiego na Wiśle zbudowanego w 1573, zaś prof. Aleksander Kamiński – był pedagogiem, historykiem, pisarzem, oficerem AK, twórcą metody zuchowej oraz organizatorem Szarych Szeregów w latach 1935-44.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 4 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 884 47 02
pok. 5 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 2 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 884 46 01
Kinga Ostrowska
– Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 21
Michał Młynarczuk
– A. Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A
– Ćmielowska 15, 15A
Konserwator przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 604 117 234
pok. 2 Technicy 22 676 86 52
Dział Księgowości
pok. 6 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla
pok. 1 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek 22 884 44 06
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Firma sprzątająca F.H.U. „DANEX” Ćmielowska 15, 15A
Erazma z Zakroczymia 1, 3, 7 ( klatki nr IV i V ), 13
Makać Jan Erazma z Zakroczymia 2
Kudelska Krystyna Erazma z Zakroczymia 4
Niewińska Teresa Erazma z Zakroczymia 5, 6
Kuczyńska Jadwiga Erazma z Zakroczymia 7 ( klatki nr I, II i III ), 9
Marciniak Lidia Erazma z Zakroczymia 8
Kopania Krystyna Erazma z Zakroczymia 10
Gawroński Tadeusz Erazma z Zakroczymia 19, 21
Dąbkowska Teresa A. Kamińskiego 2, 4A
Brzóska Teresa A. Kamińskiego 4, 6
Rokicka Krystyna A. Kamińskiego 6A, 12
Rokicki Jan A. Kamińskiego 8, 10
Kuczyńska Urszula A. Kamińskiego 14, 20
Aleksandrowicz Anna A. Kamińskiego 16,18
Kuczyński Jerzy A. Kamińskiego 20A
Gostkowska Iga A. Kamińskiego 22, 22A

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „ERAZMA”
KADENCJA 2016-2019

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Skrońc – Bielak Ewa  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Kubiak Magdalena  Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kazimierczak Urszula  Sekretarz Rady Osiedla
4. Nowak Paweł  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Majewski Piotr Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Wiechetek Agnieszka  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Ekologicznej
7. Gałązka Leszek  Członek
8. Krzyżowski Paweł  Członek
9. Ogórek Krzysztof  Członek
10. Sitnicka – Kuś Mariola  Członek
11. Szczemier – Szczemierska Katarzyna  Członek
12. Undra Maria  Członek
13. Wrocińska Jolanta  Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Erazma – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Erazma z Zakroczymia 1 9/25 4-03-04 użytkowanie wieczyste Tarchomin VA
2 ul. Erazma z Zakroczymia 3
3 ul. Erazma z Zakroczymia 5 9/23
4 ul. Erazma z Zakroczymia 2 9/15 4-03-04 użytkowanie wieczyste
5 ul. Erazma z Zakroczymia 4
6 ul. Erazma z Zakroczymia 6 9/13
7 ul. Erazma z Zakroczymia 7 9/21 4-03-04 użytkowanie wieczyste
8 ul. Erazma z Zakroczymia 9
9 ul. Erazma z Zakroczymia 8 9/11 4-03-04 użytkowanie wieczyste
10 ul. Erazma z Zakroczymia 10 9/8
11 ul. Erazma z Zakroczymia 13 9/19 4-03-04 użytkowanie wieczyste
12 ul. Erazma z Zakroczymia 19 14/3 4-03-04 użytkowanie wieczyste
13 ul. Erazma z Zakroczymia 21
14 ul. Kamińskiego 2 53 4-03-03 użytkowanie wieczyste Tarchomin VB
15 ul. Kamińskiego 4 51 4-03-03 użytkowanie wieczyste
16 ul. Kamińskiego 4A
17 ul. Kamińskiego 6 49 4-03-03 użytkowanie wieczyste
18 ul. Kamińskiego 6A
19 ul. Kamińskiego 8 47 4-03-03 użytkowanie wieczyste
20 ul. Kamińskiego 10
21 ul. Kamińskiego 12 48 4-03-03 użytkowanie wieczyste
22 ul. Kamińskiego 14 50 4-03-03 użytkowanie wieczyste
23 ul. Kamińskiego 16
24 ul. Kamińskiego 18
25 ul. Kamińskiego 20 52 4-03-03 użytkowanie wieczyste
26 ul. Kamińskiego 20A
27 ul. Kamińskiego 22 54 4-03-03 użytkowanie wieczyste
28 ul. Kamińskiego 22A
29 ul. Ćmielowska 15 19/8 4-03-03 własność Osiedle „Słowiki”
30 ul. Ćmielowska 15A

Plan remontów

Osiedle „Erazma”
2017
Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
Instalacje C.O.
Projekt regulacji instalacji c.o. z montażem zaworów podpionowych A. Kamińskiego 20, 20A planowane na I kwartał
Regulacja instalacji c.o. z montażem zaworów podpionowych A. Kamińskiego 20, 20A planowane na II/III kwartał
Prace dodatkowe teren Osiedla
Inne hydrauliczne
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych wraz z montażem urządzeń do monitoringu odczytów Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 9, 10 planowane na IV kwartał
A. Kamińskiego 2, 20, 20A, 22A planowane na IV kwartał
Prace dodatkowe teren Osiedla
Roboty elektryczne
Wymiana latarni ulicznych teren Osiedla planowane na III kwartał
Usuwanie usterek elektrycznych teren Osiedla
Docieplenia
Projekt zwiększenia grubości docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z remontem balkonów A. Kamińskiego 20, 22 planowane na I kwartał
Zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z remontem balkonów A. Kamińskiego 20, 22 planowane na II/III kwartał
Roboty malarskie
Remont klatek schodowych A. Kamińskiego 20, 22 planowane na III/IV kwartał
Roboty dekarskie
Kapitalny remont dachu Erazma z Zakroczymia 5, 9 planowane na II/III kwartał
Roboty drogowe
Wypełnienie ubytków teren Osiedla planowane na III kwartał
Renowacja lastryko – naprawy bieżące teren Osiedla planowane na III kwartał
Wymiana okien na klatkach schodowych
Wymiana przeszkleń w budynku A. Kamińskiego 20 planowane na I/II kwartał
Roboty ogólnobudowlane
Wymiana włazów dachowych wraz z dostosowaniem wejść do obowiązujących przepisów bhp i ppoż Erazma z Zakroczymia 9 planowane na II/III kwartał
A. Kamińskiego 4, 4A, 14, 20, 22 planowane na II/III kwartał
Tereny zielone – place zabaw
Pielęgnacja zieleni teren Osiedla planowane na II kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych teren Osiedla planowane na II kwartał
Roboty inne
Ekspertyzy, audyty teren Osiedla
Dźwigi
wymiana dźwigu Erazma z Zakroczymia 8 kl. III planowane na II/III kwartał

 


Klub osiedlowy

Kontakt